do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Skutki podatkowe instrumentów pochodnych

  data dodania: 13.10.2016

  Prokurent spółki zawarł ze spółką niezwiązane z pełnioną przez niego funkcją umowy pochodnego instrumentu finansowego. Umowy zostały zawarte w ramach programu, który ma na celu rozwój spółki, poprawę jej sytuacji finansowej. Na podstawie umów prokurentowi przyznane zostało warunkowe prawo do otrzymania od spółki w przyszłości kwoty rozliczenia pieniężnego, którego wysokość uzależniona jest od zysku operacyjnego spółki przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych, podatków, amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych (dalej: "EBITDA"). Umowy zostały zawarte na poszczególne kwartały roku, a podstawą ustalenia wartości EBITDA jest kwartalny bilans i rachunek zysków i strat spółki zatwierdzony przez jej zarząd (dalej:

 • Jakie podmioty nie muszą już stosować przepisów rozporządzenia w sprawie instrumentów finansowych

  data dodania: 28.12.2015

  W 2016 r. więcej jednostek może skorzystać z uproszczenia polegającego na możliwości niestosowania przepisów rozporządzenia o instrumentach finansowych. Aby z niego skorzystać, wystarczy bowiem, by jednostka nie przekroczyła w 2015 r. co najmniej dwóch z trzech wymienionych w ustawie o rachunkowości wielkości progowych. Dotychczas z uproszczenia tego mogły korzystać tylko te jednostki, które nie miały obowiązku badania sprawozdania finansowego, i tylko wówczas, gdy nie wpływało to niekorzystnie na rzetelny i wiarygodny obraz jednostki.

 • Czy strata na transakcji zamiany stóp procentowych (CIRS) może zostać zaliczona do kosztów

  data dodania: 10.12.2015

 • Kiedy można uniknąć opłacania składek od przychodu z tytułu wypłat związanych z programem motywacyjnym dla kluczowych pracowników

  data dodania: 16.10.2015

  W ramach naszej grupy kapitałowej dla kluczowych osób zarządzających poszczególnymi spółkami przygotowano program motywacyjny oparty na instrumentach pochodnych. Menedżerom przyznawane są jednostki uczestnictwa. Realizacja wypłat z tytułu tych jednostek jest uzależniona od poziomu rentowności firmy, który musi zostać osiągnięty na dzień wskazany w regulaminie programu. Czy wypłaty z tego tytułu (jeżeli takie nastąpią) podlegają oskładkowaniu?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK