Podatki
Aktualność
11.12.2023 05:00 Podatki

Okres przedświąteczny wiąże się w przypadku wielu podatników z różnymi świątecznymi zakupami, jak również ze świątecznymi świadczeniami. Wiele tych świadczeń i zakupów należy rozliczyć w VAT. Przedstawiamy przykładowe z nich.

Aktualność
11.12.2023 05:00 Podatki

Podatnicy, którzy korzystają jeszcze z ulgi odsetkowej w zeznaniu za 2024 rok odliczą odsetki od tej części kredytu, która nie przekroczy kwoty 443 450 zł. To oznacza, że limit odliczenia wzrośnie ponieważ w rozliczeniu za 2023 r. wynosi on 374 290 zł.

Aktualność
11.12.2023 05:00 Podatki

Od 1 stycznia 2024 r. będzie można składać elektronicznie wnioski o wydanie wiążących informacji stawkowych (WIS), wnioski o wydanie wiążących informacji akcyzowych (WIA) i wnioski o wydanie wiążących informacji o pochodzeniu (WIP). Wnioski o wydanie WIS będą składane w serwisie e-Urząd Skarbowy a wnioski o wydanie WIA i WIP na portalu PUESC.

Aktualność
11.12.2023 05:00 Podatki

Wnioskodawczyni jest po rozwodzie. Teściowie chcą jej przekazać darowiznę pieniężną w kwotach po ok. 36 000 zł od każdego z osobna. Z uwagi na powyższe, zainteresowana zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy teściowie (rodzice byłego męża) w dalszym ciągu należą do I grupy podatkowej.

Aktualność
10.12.2023 19:55 Podatki

Ministerstwo Finansów zaprosiło podatników na XVIII Forum Cen Transferowych. Zapisywać się na najbliższe spotkanie można jeszcze do poniedziałku 11 grudnia 2023 r. Otwarte posiedzenie forum odbędzie się online 12 grudnia 2023 r.

Aktualność
10.12.2023 19:34 Podatki

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy umożliwiający szybsze rozliczenie w podatku dochodowym poniesionych wydatków inwestycyjnych. W swoim komunikacie rząd przypomina podatnikom, że wydatki inwestycyjne, jako koszt uzyskania przychodów, pomniejszają podstawę opodatkowania, a w konsekwencji również wysokość podatku. Zapowiadane w projekcie rozwiązania mają być dodatkową zachętą do zwiększania tego

Aktualność
08.12.2023 12:59 Podatki

MF przygotował projekt modyfikacji wniosku ORD-IN, czyli wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego. Nowy wzór wniosku ma wejść w życie już następnego dnia od dnia publikacji nowego rozporządzenia w tej sprawie. Odpowiednie zmiany zostały zaprojektowane również we wzorze wniosku ORD-WS tzw. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej

Aktualność
08.12.2023 11:21 Podatki

Od 1 stycznia 2024r. w e-Urząd Skarbowy i na portalu PUESC pojawią się nowe funkcjonalności. Za pośrednictwem tych serwisów podatnicy będą składali wnioski o wydanie wiążących informacji WIS, WIA i WIP. Można je będzie składać wyłącznie elektronicznie.

Aktualność
08.12.2023 10:37 Podatki

7 grudnia 2023 r. opublikowano dwa rozporządzenia zmieniające. Są to rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień oraz rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023. Dostosowują polskie przepisy, w zakresie utraty prawa do stosowania zwolnienia z VAT importu

Aktualność
08.12.2023 05:00 Podatki

Z 500 zł do 840 zł zostanie podwyższona kwota składki na związki zawodowe, którą podatnicy mogą odliczać w zeznaniu rocznym.

Aktualność
08.12.2023 05:00 Podatki

Rozpoczęły się konsultacje podatkowe w sprawie nowego modelu porozumienia inwestycyjnego. Zgłoszenie do udziału w konsultacjach należy przesłać do 27 grudnia 2023 r.

Aktualność
08.12.2023 05:00 Podatki

Wydatki inwestycyjne jako koszt uzyskania przychodów pomniejszą podstawę opodatkowania, co w konsekwencji pomniejszy również wysokość zobowiązania podatkowego dla przedsiębiorców - przewidują rozwiązania, nad którymi pracuje resort finansów.

Interpretacja
08.12.2023 Podatki

W zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nabycia lokalu mieszkalnego.

Aktualność
07.12.2023 12:52 Podatki

Minister Rodziny i Polityki Społecznej wydał obwieszczenie, w którym określił limity odliczeń na IKZE w 2024 r. Limity te są wyższe w porównaniu do 2023 r.

Aktualność
07.12.2023 05:00 Podatki

Od 1 stycznia 2024 r. wprowadzony zostanie obowiązek składania i doręczania pism w sprawach Wiążących Informacji Akcyzowych (WIA) wyłącznie za pośrednictwem konta na PUESC (art. 7g ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym). Jedyne wyjątki od tej zasady dotyczą zarówno oczywistej sytuacji niedostępności PUESC (awarii), jak i logicznej kwestii dotyczącej dostarczania próbek wyrobów lub dokumentów, których nie

Aktualność
07.12.2023 05:00 Podatki

Ministerstwo Finansów przedłuży na 2024 r. czasowe wyłączenia obowiązku stosowania mechanizmu pay & refund (MPR) w stosunku do tzw. płatnika technicznego, o którym mowa w art. 26 ust. 2c updop i w art. 41 ust. 4d i 10 updof . Tak wynika z projektów rozporządzeń, które opublikowano na początku tego miesiąca.

Aktualność
07.12.2023 05:00 Podatki

Mąż chciał rozliczyć PIT wspólnie z całkowicie ubezwłasnowolnioną żoną - chodziło o wydatki na likwidację barier architektonicznych i technicznych, które nie były refundowane ze środków PFRON. Skarbówka odmówiła, wskazując, że ubezwłasnowolnienie żony spowodowało ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej. Nie został zatem spełniony jeden z warunków wspólnego opodatkowania małżonków. Osoba opiekująca

Infor
07.12.2023 Podatki

Pracownik dostał wypowiedzenie umowy o pracę. Pracodawca uznał, że udzieli mu urlopu wypoczynkowego w ostatnich tygodniach wypowiedzenia. Jednak pracownik upiera się, że chce skorzystać z urlopu od razu po wręczeniu mu wypowiedzenia. Czy pracodawca musi uwzględnić jego prośbę?

Interpretacja
07.12.2023 Podatki

Stawka zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Interpretacja
07.12.2023 Podatki

1. Czy Szpital SP ZOZ wykazujący stratę podatkową miał obowiązek naliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób prawnych od wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów jeżeli cały dochód z lat ubiegłych został rozliczony do końca poprzedniego roku podatkowego. 2. Czy spółka kapitałowa powstała z przekształcenia SP ZOZ może dokonać korekty zeznań rocznego podatku dochodowego od osób

Interpretacja
07.12.2023 Podatki

Zamiana między córką a matką udziału w działce zabudowanej budynkami mieszkalnymi oraz budynkami niemieszkalnymi (garażami) na lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość nie podlega zwolnieniu, gdyż budynki niemieszkalne (garaże) nie wypełniają treści przepisu art. 9 pkt 5.

Interpretacja
07.12.2023 Podatki

Uznanie transakcji za świadczenie kompleksowe (dostawę towarów) oraz ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego.

Interpretacja
07.12.2023 Podatki

Spółka Wodna nie osiągnie przychodu wskutek wniesienia swojego przedsiębiorstwa jako wkład na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w Spółce Gminnej oraz wskutek umorzenia bez wynagrodzenia i bez obniżania kapitału zakładowego na jej wniosek wszystkich jej udziałów w kapitale zakładowym w Spółce Gminnej

Poprzednia Następna