Ubezpieczenia
Aktualność
20.05.2024 12:53 Ubezpieczenia

20 maja to ostatni dzień na złożenie rocznego rozliczenia składki zdrowotnej za 2023 rok. Dotyczy to przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym, skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym. Rozliczenie roczne trzeba przekazać w dokumencie za kwiecień 2024 r. – przypomina w poniedziałek ZUS.

Aktualność
17.05.2024 12:08 Ubezpieczenia

9 maja 2024 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadzającą tzw. wakacje składkowe.

Aktualność
16.05.2024 05:00 Ubezpieczenia

Do 20 maja przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym, skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym, mogą złożyć roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2023 rok – przypomina ZUS. Rozliczenie roczne trzeba przekazać w dokumencie za kwiecień 2024 r.

Aktualność

Mam pytanie dotyczące rocznego rozliczenia składki zdrowotnej. Czy jeżeli zamknięcie działalności działalności gospodarczej nastąpiło 30 stycznia 2023 r., to należy sporządzić roczne rozliczenie składki zdrowotnej?

Aktualność
16.05.2024 05:00 Ubezpieczenia

W naszej firmie jedna z osób zatrudnionych na etacie chce otworzyć własną działalność gospodarczą. Czy osoba pracująca na etacie i rozpoczynająca działalność gospodarczą, może skorzystać z ulgi na start jednocześnie pracując i posiadając działalność gospodarczą?

Artykuł aktualny

Od 1 lipca 2024 r. zmieni się kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, która będzie obowiązywać do grudnia br. Stawka wzrośnie z 4242 zł do 4300 zł dla pełnego etatu. To oznacza, że niektóre świadczenia zależne od kwoty minimalnej płacy również wzrosną. Od 1 lipca 2024 r. podwyższona zostanie także stawka godzinowa dla zleceniobiorców z 27,70 zł do 28,10 zł brutto.

Aktualność
15.05.2024 05:00 Ubezpieczenia

Rada Ministrów przyjęła propozycję zmiany kwot kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej od dnia 1 stycznia 2025 r., przedłożoną przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Aktualność
14.05.2024 05:00 Ubezpieczenia

Do 20 maja przedsiębiorcy opodatkowani skalą podatkową, podatkiem liniowym lub ryczałtem ewidencjonowanym muszą złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2023 rok. Jeżeli w wyniku rozliczenia okaże się, że składka zdrowotna została opłacona w kwocie wyższej niż ustalona to płatnikowi będzie przysługiwał jej zwrot. Jak uzyskać zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej? W jakim terminie

Artykuł aktualny
13.05.2024 Ubezpieczenia

Pracodawcy często zatrudniają studentów na umowę zlecenie. Zawarcie z nimi umowy zlecenia jest bowiem bardzo korzystne ze względu na brak obowiązku opłacania składek ZUS i podatku. Są jednak przypadki, gdy umowy takie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom. Obowiązek oskładkowania takiego zlecenia powstaje w następnym dniu po utracie statusu studenta lub z datą ukończenia 26 lat.

Aktualność
13.05.2024 11:28 Ubezpieczenia

10 maja 2024 r. trafił do uzgodnień projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, który wprowadza podwyżkę zasiłku pogrzebowego z 4 000 zł do 7 000 zł. Ponadto proponuje się aby kwota zasiłku była corocznie waloryzowana wskaźnikiem waloryzacji którym jest średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim

Artykuł aktualny
13.05.2024 Ubezpieczenia

Potrąceń z zasiłków z ubezpieczenia społecznego (w tym świadczenia rehabilitacyjnego) należy dokonywać na zasadach przewidzianych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czyli w tzw. ustawie emerytalnej. Przy ich realizacji należy przestrzegać górnej granicy potrącenia oraz kwoty wolnej od potrąceń. Kwoty wolne od potrąceń z zasiłków zmieniają się wraz ze wzrostem najniższej

Aktualność
13.05.2024 05:00 Ubezpieczenia

Przewidywana łączna kwota, która zostanie przekazana przez PFR S.A. do instytucji finansowych z tytułu wpłat powitalnych za pierwszy kwartał tego roku to 19,6 mln zł. Środki trafią do 78,4 tys. uczestników PPK. Większa liczba osób, które otrzymały wpłatę powitalną w porównaniu do poprzedniego kwartału sygnalizuje niesłabnące zainteresowanie PPK.

Aktualność
13.05.2024 05:00 Ubezpieczenia

Jeszcze w tym roku mikroprzedsiębiorcy będą mogli skorzystać z tzw. wakacji składkowych. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Rozwiązanie zapewni coroczne obniżenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Z tzw. wakacji składkowych będzie mogło skorzystać ok. 1,7 mln osób.

Infor
13.05.2024 Ubezpieczenia

Nasza firma finansuje pracownikom wartość karnetów do wskazanych klubów fitness. Z uprawnienia tego korzystają również pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich i wychowawczych, ale przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Czy od wartości karnetów dla pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych powinniśmy opłacać składki na ubezpieczenia społeczne?

Artykuł aktualny

Przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników oraz niektórzy przedsiębiorcy zatrudniający pracowników mogą zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej. W niniejszej publikacji omówione zostaną zasady zawieszania działalności gospodarczej oraz skutki podatkowe i składkowe takiej decyzji. Wyjaśnione zostaną również zasady prowadzenia pkpir i ksiąg rachunkowych w tym okresie.

Aktualność
10.05.2024 05:00 Ubezpieczenia

Najliczniejszą grupą uczestników PPK są osoby w wieku 30-54 lata. Drugą grupą wiekową są młodsi uczestnicy - od 18 do 29 lat. Najrzadziej na oszczędzanie w PPK decydują się osoby w wieku 55+, ale ich liczba powoli wzrasta.

Poprzednia Następna