Porady i artykuły

Artykuł aktualny

W 2024 r. wejdą w życie zmiany w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Najważniejsze z nich dotyczą wysokości i ustalania płacy minimalnej, nowych limitów podatkowych świadczeń pracowniczych oraz emerytur pomostowych dla pracowników.

Artykuł aktualny
22.11.2023 Obrót gospodarczy

UWAGA! Termin wdrożenia e-doręczeń dla podmiotów wpisanych do KRS został przedłużony i przełożony z 10 grudnia na 31 grudnia 2023 r. Minister Cyfryzacji zapowiedział dalsze przedłużenie tego terminu na drodze ustawodawczej.

Artykuł aktualny
15.11.2023 Podatki

Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) może z urzędu (czyli z własnej inicjatywy) zmienić wydaną wcześniej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) interpretację indywidualną. Dzieje się tak, jeśli stwierdził jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Szef KAS nie jest w tym zakresie

Artykuł aktualny
15.11.2023 Ubezpieczenia

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe terminy składania korekt dokumentów rozliczeniowych przez płatników składek. Dokumenty za okres od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2021 r. mogą być korygowane i przekazane do ZUS wyłącznie do 1 stycznia 2024 r. Po tym terminie jedynie ZUS będzie mógł sporządzić korekty dokumentów, ale na podstawie prawomocnej decyzji lub wyroku sądowego.

Artykuł aktualny
15.11.2023 Podatki

Ministerstwo Finansów poinformowało o rozpoczęciu konsultacji podatkowych wzorów formularza podatkowych CIT-8AB i CIT/PD. Jest to odpowiednio zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową i należnego podatku dochodowego od osób prawnych i informacja o wysokości przerzuconych dochodów i należnego podatku dochodowego od przerzuconych dochodów CIT/PD.

Artykuł aktualny
14.11.2023 Kadry i płace

Od 1 stycznia 2024 r. katalog składników wynagrodzenia, które nie są uwzględniane przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia porównywanego z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększy się o dodatek za szczególne warunki pracy. Skutkiem tej zmiany ma być zwiększenie wynagrodzenia otrzymywanego przez pracownika uprawnionego do tego dodatku.

Artykuł aktualny
14.11.2023 Podatki

Zgodnie z harmonogramem wprowadzania w życie przepisów ustawy o VAT dotyczących obligatoryjnego stosowania Krajowego Systemu e-Faktur (dalej również jako KSeF) podatnicy mają jeszcze ponad pół roku na wdrożenie rozwiązań, które pozwolą na realizację obowiązku w tym zakresie i wystawianie faktur ustrukturyzowanych. Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, to nie jest dużo czasu.

Poprzednia Następna