Porady i artykuły

Artykuł aktualny

Nakłady ponoszone przez podatnika na dostosowanie cudzej nieruchomości lub środka trwałego do własnych potrzeb są klasyfikowane jako tzw. inwestycja w obcym środku trwałym. Rozliczenie podatkowe tego rodzaju wydatków może być dla podatników problematyczne, szczególnie w sytuacji wcześniejszego terminu rozwiązania umowy lub zwrotu poniesionych nakładów. W publikacji wskazujemy, w jaki sposób należy

Artykuł aktualny

Od 1 lipca 2024 r. zmieni się kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, która będzie obowiązywać do grudnia br. Stawka wzrośnie z 4242 zł do 4300 zł dla pełnego etatu. To oznacza, że niektóre świadczenia zależne od kwoty minimalnej płacy również wzrosną. Od 1 lipca 2024 r. podwyższona zostanie także stawka godzinowa dla zleceniobiorców z 27,70 zł do 28,10 zł brutto.

Artykuł aktualny
14.05.2024 Kadry i płace

Przed nami kolejne wybory. Tym razem wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca 2024 r. Pracownicy, którzy zasiądą w obwodowych komisjach wyborczych, będą mieli prawo do płatnego zwolnienia od pracy na dzień głosowania oraz liczenia głosów, a także na dzień następujący po dniu, w którym zakończono liczenie głosów. Oprócz tego mają prawo do bezpłatnych 5 dni wolnych od pracy.

Artykuł aktualny
14.05.2024 Podatki

W okresie wiosenno-letnim rolnicy zawierają większą liczbę umów o pomocy przy zbiorach. Coraz częściej pomocnikami rolników są nie tylko polscy obywatele, ale również Ukraińcy i Białorusini. W związku z tym, że rolnicy mają wątpliwości, w jaki sposób należy rozliczać PIT od takich umów, przypominamy te zasady.

Artykuł aktualny
13.05.2024 Ubezpieczenia

Pracodawcy często zatrudniają studentów na umowę zlecenie. Zawarcie z nimi umowy zlecenia jest bowiem bardzo korzystne ze względu na brak obowiązku opłacania składek ZUS i podatku. Są jednak przypadki, gdy umowy takie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom. Obowiązek oskładkowania takiego zlecenia powstaje w następnym dniu po utracie statusu studenta lub z datą ukończenia 26 lat.

Artykuł aktualny
13.05.2024 Kadry i płace

Zdaniem PIP to agencja pracy tymczasowej powinna tworzyć fundusz socjalny, jeśli zatrudnia co najmniej 50 pracowników tymczasowych na pełny etat. Natomiast pracowników tymczasowych nie wliczamy do liczby pracowników, która decyduje o tworzeniu funduszu w przypadku pracodawcy użytkownika.

Artykuł aktualny
13.05.2024 Kadry i płace

Najczęściej wybieraną przez pracodawców formą działalności socjalnej jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Szczegółowe zasady prowadzenia takiej działalności zawiera regulamin funduszu, który określa m.in. rodzaje świadczeń finansowanych z zfśs i warunki ich przyznawania.

Artykuł aktualny
13.05.2024 Rachunkowość firm

Czerwiec to miesiąc w którym następuje – co do zasady – zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający. Moment zatwierdzenia sprawozdania finansowego jest punktem wyjścia do ostatecznego zamknięcia ksiąg rachunkowych, podziału wyniku, a następnie złożenia sprawozdania finansowego do KRS lub Szefa KAS. W niniejszym materiale przedstawiamy sześć wybranych problemów związanych z tymi

Artykuł aktualny
13.05.2024 Ubezpieczenia

Potrąceń z zasiłków z ubezpieczenia społecznego (w tym świadczenia rehabilitacyjnego) należy dokonywać na zasadach przewidzianych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czyli w tzw. ustawie emerytalnej. Przy ich realizacji należy przestrzegać górnej granicy potrącenia oraz kwoty wolnej od potrąceń. Kwoty wolne od potrąceń z zasiłków zmieniają się wraz ze wzrostem najniższej

Artykuł aktualny

Przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników oraz niektórzy przedsiębiorcy zatrudniający pracowników mogą zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej. W niniejszej publikacji omówione zostaną zasady zawieszania działalności gospodarczej oraz skutki podatkowe i składkowe takiej decyzji. Wyjaśnione zostaną również zasady prowadzenia pkpir i ksiąg rachunkowych w tym okresie.

Poprzednia Następna