do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • W jakiej wysokości wypłacić świadczenie urlopowe pracownikowi, który podczas wypoczynku traci status młodocianego

  data dodania: 09.03.2018

  PROBLEM Zatrudniamy młodocianego w III roku nauki, który od 1 maja 2018 r. uzyska status pracownika i będzie pracował w pełnym wymiarze czasu pracy. Osoba ta od 28 kwietnia do 11 maja 2018 r. będzie przebywać na urlopie wypoczynkowym. Okres korzystania z urlopu obejmie zatem 14 kolejnych dni kalendarzowych (wliczając niedziele,

 • Czy umowę uaktywniającą dla niani trzeba wliczyć do stażu, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego

  data dodania: 07.03.2018

  PROBLEM Zatrudniamy pracownicę, która wcześniej pracowała jako niania i miała zawartą umowę uaktywniającą na okres 5 lat. Czy czas pracy na podstawie takiej umowy wlicza się do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego? RADA Nie. Powszechnie obowiązujące przepisy nie przewidują wliczania

 • Jak obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego przy zmianie etatu i przejściu do innego pracodawcy

  data dodania: 15.01.2018

  PROBLEM Jeden z naszych pracowników przez 4 lata pracował w innej spółce na 1/2 etatu. Za zeszły rok wykorzystał tam 11 dni urlopu wypoczynkowego, a był zatrudniony do 12 września 2017 r. U nas pracuje od 15 września 2017 r. również na 1/2 etatu, a od stycznia 2018 r. przeszedł na pełny etat. Jak w takim przypadku obliczyć

 • Jakie koszty powinien zwrócić pracodawca pracownikowi w przypadku przesunięcia urlopu

  data dodania: 22.11.2017

  PROBLEM W listopadzie 2017 r. przystąpiliśmy do tworzenia planu urlopów na 2018 r. Jeden z naszych pracowników wskazał w planie 3-tygodniowy urlop wypoczynkowy, z którego zamierza skorzystać w styczniu 2018 r. Wyraziliśmy zgodę i zatwierdziliśmy ten urlop w naszym planie, a pracownik opłacił wczasy. Jednak w grudniu 2017 r.

 • Kiedy pracownikowi nie przysługują dni wolne na poszukiwanie pracy

  data dodania: 08.11.2017

  PROBLEM Pracownik dostał wypowiedzenie umowy o pracę. Jego urlop wypoczynkowy odpowiada całemu okresowi wypowiedzenia. Jak w tej sytuacji udzielić pracownikowi dni wolnych na poszukiwanie pracy? RADA W tym przypadku pracownik nie będzie mógł skorzystać z uprawnienia do dni wolnych na poszukiwanie pracy. Jeśli w okresie

 • Jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe, gdy została zawarta kolejna umowa o pracę

  data dodania: 12.10.2017

  PROBLEM Zatrudnienie na 3-miesięczny okres próbny jednego z naszych pracowników trwało do 30 września 2017 r. Kolejną umowę o pracę – na czas określony – podpisaliśmy z tą osobą 2 października 2017 r. (między umowami wystąpiła przerwa przypadająca w niedzielę). Pracownik zgodnie z ustalonym dla niego rozkładem czasu

 • Czy zamiast odpracowywać prywatne wyjście pracownik może na ten czas wziąć urlop wypoczynkowy

  data dodania: 21.09.2017

  PROBLEM Pracownik poprosił o 3 godziny wolnego w celu załatwienia prywatnych spraw. Miał to odpracować, ale zaproponował pracodawcy, żeby czas odpracowania został mu potrącony z urlopu wypoczynkowego. Czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne? RADA Nie! Urlopu wypoczynkowego na część dnia pracy można udzielić, gdy

 • Jak obliczyć ekwiwalent urlopowy dla niepełnosprawnego pracownika odchodzącego z pracy w trakcie roku

  data dodania: 12.09.2017

  PROBLEM Pracownik z 16-letnim stażem pracy i z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wypowiedział umowę o pracę, która rozwiąże się z końcem października. Pracuje on 5 dni w tygodniu po 7 godzin i ma w roku prawo do 10 dni dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Na jego miesięczne wynagrodzenie składają się stała

 • Czy można ubiegać się o przedawniony urlop wypoczynkowy

  data dodania: 07.09.2017

  PROBLEM Pracownik ma przedawniony urlop wypoczynkowy. Czy istnieje prawna możliwość dochodzenia go od pracodawcy? RADA Jeśli roszczenie o udzielenie urlopu wypoczynkowego jest przedawnione, to oznacza, że nie można go już dochodzić przed sądem. Od tej zasady jest jednak wyjątek - przedawniony urlop może być

 • W jaki sposób udzielać urlopów wypoczynkowych w systemie równoważnym czasu pracy

  data dodania: 30.08.2017

  PROBLEM Zatrudniamy pracowników w systemie równoważnym. Mają oni bardzo różną liczbę godzin pracy na dobę. W związku z tym mamy problem z rozliczaniem ich urlopów wypoczynkowych. Często bowiem z wyprzedzeniem nie wiadomo, ile czasu pracownik miałby pracować w okresie, w którym wnioskuje o urlop (nie tworzymy planów urlopów).

 • Czy stałą miesięczną premię można pomniejszyć w przypadku korzystania przez pracownika z urlopu wypoczynkowego

  data dodania: 28.08.2017

  PROBLEM Nasi pracownicy otrzymują stałą pensję w wysokości 2000 zł brutto. Ponadto, mimo obowiązującego w zakładzie regulaminu wynagradzania, na mocy odrębnego zarządzenia przyznano im stałą miesięczną premię w kwocie 300 zł za tzw. obecność w pracy. Zgodnie z zasadami jej przyznawania, jeżeli pracownik w danym miesiącu

 • Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi, który zmienił wymiar czasu pracy i nabył prawo do urlopu uzupełniającego

  data dodania: 28.07.2017

  PROBLEM: Pracownik był zatrudniony od 1 stycznia do 30 września 2016 r. na 3/4 etatu w równoważnym systemie czasu pracy. Od 1 października 2016 r. otrzymał umowę na pełny etat. Od 1 lipca 2016 r. nabył też prawo do 26 dni urlopu. Ile urlopu wypoczynkowego przysługuje mu za zeszły rok? RADA: Państwa pracownikowi przysługuje

 • Czy pracodawca może samodzielnie ustalić w jakim terminie pracownik na wypowiedzeniu musi skorzystać z urlopu wypoczynkowego

  data dodania: 26.07.2017

  PROBLEM: Pracownik jest na wypowiedzeniu umowy o pracę. Czy pracodawca może jednostronnie ustalić kiedy ta osoba musi wykorzystać urlop wypoczynkowy? RADA: Tak! Pracownik w okresie wypowiedzenia umowy o pracę jest zobowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop wypoczynkowy, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli

 • Jak rozliczyć niewykorzystany urlop wypoczynkowy, jeżeli kolejna umowa o pracę jest zawierana kilka dni po poprzedniej i pracodawca nie wydaje świadectwa pracy

  data dodania: 30.06.2017

  PROBLEM: W ostatnim dniu miesiąca pracownikowi kończy się umowa o pracę. Chcemy zawrzeć z pracownikiem kolejną umowę o pracę, ale 5 dni po zakończeniu obecnej. W związku z tym nie musimy wydawać świadectwa pracy. Co jednak z urlopem wypoczynkowym? Czy możemy nie wypłacać za niego ekwiwalentu, skoro urlop będzie wykorzystany

 • Jaki urlop uzupełniający przysługuje pracownikowi, który w ciągu roku miał przerwy w zatrudnieniu

  data dodania: 29.06.2017

  PROBLEM: Zatrudniamy pracownika, który 27 grudnia 2017 r. osiągnie 10 lat stażu urlopowego (8 lat studiów, 2 lata pracy). W 2017 r. jego okresy pracy wyglądały w następujący sposób: ● 1–31 stycznia 2017 r. – nigdzie nie pracował, ● 1 lutego – 30 kwietnia 2017 r. – pracował w naszym zakładzie na 1/2 etatu, ●

 • Jak ustalić pracownikowi wymiar urlopu wypoczynkowego, jeżeli przerwał studia i wykonywał pracę

  data dodania: 26.05.2017

  PROBLEM: Pracownik w lipcu 2014 r. został skreślony z listy studentów, ponieważ nie obronił pracy dyplomowej w terminie z powodu wypadku i półrocznej hospitalizacji. Jednak cały czas pozostawał w zatrudnieniu. Ostatecznie został przywrócony na listę studentów na jeden dzień w lipcu 2016 r. i tego dnia obronił pracę

 • Jak ustalić ekwiwalent za urlop w razie zmiany zasad wynagradzania

  data dodania: 26.04.2017

  PROBLEM Od 1 kwietnia 2017 r. w naszej firmie obowiązuje nowy system wynagradzania pracowników działu handlowego. Obniżone zostały stałe wynagrodzenia miesięczne tych osób i wprowadziliśmy miesięczną premię uzależnioną od wyników sprzedaży, której wcześniej pracownicy nie otrzymywali. Wynagrodzenia stałe wypłacamy w tym

 • Jak usprawiedliwiać nieobecność w pracy i udzielać urlopu wypoczynkowego pracownikowi, który pracuje na nocne zmiany

  data dodania: 12.04.2017

  Pracownik pracuje na zmiany. Obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim wystawionym do niedzieli włącznie. Czy w związku z tym pracownik powinien przyjść do pracy na nocną zmianę, która zaczyna się od godz. 22.00 w niedzielę, na którą ma wystawione zwolnienie lekarskie? Pracę skończyłby o godz. 6.00 w poniedziałek. Jak udzielać pracownikowi urlopu wypoczynkowego, jeżeli pracuje na nocną zmianę w godz. 22.00–6.00? Czy na dzień, kiedy rozpoczyna pracę, czy na dzień, kiedy ją kończy?

 • Jak udzielić zaległego urlopu pracownikowi niepełnosprawnemu, któremu zmieniła się dobowa norma czasu pracy

  data dodania: 16.03.2017

  Pracownik do 31 grudnia 2016 r. miał umiarkowany stopień niepełnosprawności. Z tego powodu przysługiwało mu prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni (70 godzin). Od 1 stycznia 2017 r. przyznano mu lekki stopień niepełnosprawności, a więc w 2017 r. nie ma prawa do dodatkowego urlopu. W związku ze zmianą stopnia niepełnoprawności obowiązuje go też inna norma dobowa, tj. 8 godzin zamiast 7. Z 2016 r. pozostało temu pracownikowi 8 dni dodatkowego urlopu. Jak należy udzielić mu tego urlopu – licząc: 8 dni x 7 godzin = 56 godzin czy już po nowemu: 8 dni x 8 godzin = 64 godziny?

 • Jak prawidłowo wypełnić świadectwo pracy po zmianach od 1 stycznia 2017 r.

  data dodania: 02.03.2017

  Od 1 stycznia 2017 r. w świadectwie pracy są odrębne rubryki, w których trzeba podać informację o wykorzystanym urlopie ojcowskim i urlopie rodzicielskim. Ponadto należy wskazać dane o okresie, w którym pracownik korzystał z ochrony stosunku pracy, jeżeli obniżył wymiar etatu w czasie, kiedy był uprawniony do urlopu wychowawczego. To najważniejsze zmiany, jakie dotyczą wypełniania świadectwa pracy.

 • Czy niedotarcie do pracy z powodu złych warunków atmosferycznych usprawiedliwia nieobecność w pracy

  data dodania: 01.02.2017

  Od decyzji pracodawcy zależy, czy uzna za usprawiedliwione nieobecność pracownika w pracy lub spóźnienie do pracy z powodu złych warunków atmosferycznych. Za usprawiedliwione powinny zostać jednak uznane nieobecność lub spóźnienie spowodowane sytuacją nietypową i obiektywnie niezależną od pracownika, np. niespodziewanym i ostrym atakiem zimy, który był przyczyną opóźnień w kursowaniu pociągów, korków na drogach lub przerw w dostawie energii elektrycznej.

 • Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi, który zmienił pracodawcę i pracował w różnych wymiarach etatu

  data dodania: 21.12.2016

  Pracownik był zatrudniony w poprzedniej firmie w okresie od 1 stycznia do 31 października 2016 r. na pełny etat. Ma prawo do 20 dni urlopu wypoczynkowego na rok, ale nie była to jego pierwsza praca w życiu. W świadectwie pracy zostało wskazane, że u poprzedniego pracodawcy wykorzystał 140 godzin urlopu wypoczynkowego. U nas był zatrudniony od 1 listopada do 31 grudnia 2016 r. W listopadzie br. pracował w naszej firmie na 3/4 etatu, a od 1 grudnia jest zatrudniony na pełny etat. Ile urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi u nas za 2 miesiące pracy w 2016 r.?

 • Jak zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy po zmianach przepisów

  data dodania: 02.11.2016

  Po zmianie przepisów od 22 lutego 2016 r. pracodawca może jednostronnie zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Zwolnienie może obejmować cały okres wypowiedzenia lub jego część.

 • Z jakiego okresu należy uwzględniać w podstawie ekwiwalentu za urlop składniki wynagrodzenia o znacznych wahaniach wysokości

  data dodania: 12.10.2016

  Z końcem listopada 2016 r. rozwiążemy umowę o pracę z jednym z naszych wieloletnich pracowników. Osoba ta otrzymuje stałe wynagrodzenie zasadnicze i miesięczne prowizje, które przysługują jej w różnej wysokości. Ze względu na znaczne wahania prowizji w podstawie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy uwzględniamy ten składnik w wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 12 miesięcy poprzedzających urlop. Czy ustalając podstawę wymiaru ekwiwalentu z prowizji, również powinniśmy uwzględnić okres 12-miesięczny?

 • Jak obliczyć ekwiwalent za urlop po długiej chorobie

  data dodania: 04.10.2016

  Z końcem października 2016 r. rozwiąże się umowa o pracę z jednym z naszych pracowników. Osoba ta jest nieprzerwanie niezdolna do pracy od kwietnia 2016 r. i do dnia rozwiązania umowy będzie przebywać na zwolnieniu lekarskim. Pracownik miał zagwarantowane wewnętrznymi przepisami prawo do premii regulaminowych i dodatków, jednak z powodu choroby nie otrzymywał w tym czasie wskazanych składników wynagrodzenia. Czy składniki te powinniśmy uwzględnić w podstawie wymiaru ekwiwalentu urlopowego, jeżeli nie zostały wypłacone w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK