do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jak rozliczyć wynagrodzenie pracownika oddelegowanego do pracy w Szwajcarii

  data dodania: 21.10.2017

  PROBLEM Od 1 października 2017 r. oddelegowaliśmy pełnoetatowego pracownika na 6 miesięcy do Szwajcarii. Jak prawidłowo rozliczyć należne mu wynagrodzenie? W jaki sposób wyznaczyć podstawę składek ZUS i podatku, uwzględniając fakt, że przez cały okres oddelegowania pracownik podlega składkom ZUS i opodatkowaniu w Polsce?

 • Jak ustalić obowiązek opłacenia składek na Fundusz Pracy i FGŚP za zleceniobiorcę

  data dodania: 17.10.2017

  PROBLEM Nasza firma zatrudnia powyżej 20 pracowników na umowy o pracę, ale chcemy zatrudnić na zlecenie 3 nowe osoby, których wynagrodzenie będzie oscylować miesięcznie w granicach 800 zł – 1000 zł (stawka godzinowa): emeryta, osobę niezatrudnioną poza naszą firmą oraz pracownika, który zarabia w innej

 • Czy przedsiębiorca może pomniejszyć podstawę wymiaru składek przed otrzymaniem zasiłku chorobowego

  data dodania: 06.10.2017

  Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i od stycznia 2011 r. podlegam ubezpieczeniu chorobowemu. W okresie od 15 września do 31 października 2017 r. jestem niezdolna do pracy. Czy mogę pomniejszyć podstawę wymiaru składek za wrzesień, mimo że ZUS nie wypłacił mi jeszcze zasiłku chorobowego?   Nie. Będzie Pani

 • Jak rozliczyć w ZUS przychody pracownika uzyskane po ustaniu zatrudnienia

  data dodania: 14.09.2017

  PROBLEM Umowa o pracę z pracownikiem uległa rozwiązaniu 30 września 2017 r. Jednak dopiero 2 października wypłaciliśmy pracownikowi należny ekwiwalent za urlop. Jak wykazać składki z tytułu tej wypłaty w dokumentach do ZUS? RADA Składki na ZUS od ekwiwalentu urlopowego wypłaconego po ustaniu zatrudnienia należy

 • Czy sfinansowanie kosztów dojazdu na posiedzenia rady nadzorczej podlega oskładkowaniu

  data dodania: 22.08.2017

  PROBLEM Członek rady nadzorczej otrzymuje z tytułu pełnienia funkcji w radzie miesięczne wynagrodzenie. Spółka zwraca mu także koszty związane z dojazdem na posiedzenia rady oraz finansuje nocleg w dniu posiedzenia (członek rady nadzorczej mieszka w innej miejscowości niż siedziba spółki). Czy od kwot sfinansowanych dojazdów i

 • Jak rozliczyć składki w miesiącu przekroczenia 30-krotności w trakcie łączenia urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy

  data dodania: 27.07.2017

  PROBLEM Pracownica złożyła wniosek o urlop rodzicielski, który zamierza łączyć z wykonywaniem pracy na 1/2 etatu. W miesiącu, w którym urlop rodzicielski będzie łączony z wykonywaniem pracy, pracownica przekroczy roczną podstawę wymiaru składek emerytalno-rentowych. Zarówno z wynagrodzenia za pracę, jak i z

 • Jak ustalić podstawę wymiaru składki za osobę, która w czasie wakacji korzysta z urlopu wychowawczego

  data dodania: 29.06.2017

  PROBLEM Jedna z naszych pracownic złożyła wniosek o udzielenie jej urlopu wychowawczego na okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2017 r. Jak ustalić podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za tę pracownicę?   RADA Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 • Czy sfinansowanie zleceniobiorcom zakwaterowania i wyżywienia stanowi dla nich przychód podlegający oskładkowaniu i opodatkowaniu

  data dodania: 29.06.2017

  PROBLEM Zatrudniamy 40 osób na podstawie umowy zlecenia. Zobowiązaliśmy się do pokrywania kosztów mieszkania i wyżywienia w miejscu wykonywania przez nich umówionych prac. Czy tego typu świadczenia powinny być opodatkowane i oskładkowane? RADA Sfinansowanie świadczeń, o których mowa w pytaniu, stanowi

 • Jak prawidłowo ustalić podstawę wymiaru składek ZUS pracownika oddelegowanego do pracy za granicą

  data dodania: 17.06.2017

  PROBLEM Nasza spółka będzie wysyłać pracowników do pracy za granicą. W związku z tym pojawiły się wątpliwości dotyczące prawidłowego ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Chcielibyśmy wiedzieć, jak ustalić wysokość podstawy oskładkowania, w przypadku gdy pracownik jest oddelegowany za granicę

 • Jak rozliczyć wyjazd pracownika na urlop służbowym samochodem

  data dodania: 17.06.2017

  PROBLEM Jednemu z pracowników zamierzamy w czerwcu na okres 14 dni udostępnić nieodpłatnie nasze firmowe auto o pojemności silnika 2000 cm3, aby mógł z niego korzystać w trakcie urlopu wypoczynkowego. Dodatkowo postanowiliśmy zafundować zatrudnionemu paliwo. Czy w opisanej sytuacji wartość dodatkowego przychodu, jaki

 • Czy sfinansowanie pracownikowi składki na rzecz izby inżynierów budownictwa jest przychodem

  data dodania: 17.05.2017

  PROBLEM Pracownikom posiadającym uprawnienia budowlane zamierzamy zwrócić kwotę składki wnoszonej przez nich na rzecz okręgowej izby inżynierów budownictwa. Czy od tego świadczenia będziemy zobowiązani odprowadzić składki ZUS i zaliczkę podatkową? Czy na kwestie podatkowo-składkowe może mieć wpływ fakt pokrycia z naszej

 • Kiedy kwota dodatku do wynagrodzenia wypłacanego za okres pobierania świadczeń chorobowych stanowi podstawę wymiaru składek

  data dodania: 13.04.2017

  Pracownikom naszej spółki raz na kwartał jest wypłacana premia uznaniowa. Zgodnie z regulaminem wynagradzania premia ta stanowi element płacowy, którego wypłata i wysokość jest uzależniona od uznania pracodawcy oraz aktualnej kondycji finansowej spółki. W praktyce otrzymujemy od zarządu listę pracowników z kwotami

 • Czy bony zakupowe na elektronicznej karcie podlegają wyłączeniu z oskładkowania

  data dodania: 12.04.2017

  PROBLEM Nasza firma przewidziała dla zatrudnionych pracowników bony zakupowe na elektronicznej karcie, które są opłacane ze środków obrotowych. Zgodnie z zapisami regulaminu wynagradzania są one współfinansowane przez pracowników i nie mogą być wymieniane na gotówkę. Czy w tej sytuacji bony mogą korzystać z wyłączenia

 • Kiedy nieodpłatne świadczenie od pracodawcy w postaci abonamentu medycznego nie obciąży finansowo pracownika

  data dodania: 13.03.2017

  PROBLEM Pracownicy korzystają z abonamentów medycznych w wysokości 85 zł, których koszt w całości pokrywa pracodawca. W związku z tym, że podlegają one oskładkowaniu i opodatkowaniu, pracodawca chce również ponieść koszt tych obciążeń, tak aby pracownicy nie ponosili z tego tytułu żadnych kosztów. Czy jest to możliwe,

 • Czy zapomoga z tytułu długotrwałej choroby, wypłacona ze środków obrotowych firmy, jest wyłączona z oskładkowania

  data dodania: 02.03.2017

  Nasza spółka wypłaciła jednemu z zatrudnionych pracowników zapomogę z tytułu jego długotrwałej choroby. Zapomoga została sfinansowana ze środków obrotowych firmy. Czy kwota zapomogi powinna zostać oskładkowana?

 • Jakie wynagrodzenie wypłacić pracownicy, której ZUS zakwestionował podstawę wymiaru składek

  data dodania: 02.03.2017

  Podczas kontroli ZUS zakwestionował wynagrodzenie jednej z naszych pracownic i obniżył je o ponad połowę. Pracownica odwołała się od decyzji ZUS do sądu. Postępowanie w tej sprawie trwa. Zatrudniona pobiera obecnie zasiłek z ubezpieczenia społecznego obliczony od wynagrodzenia ustalonego przez ZUS. Ponieważ nadal nie ma rozstrzygnięcia sądowego tej sprawy, w jakiej wysokości wynagrodzenie będzie przysługiwało pracownicy po jej powrocie do pracy – ustalone w umowie o pracę czy w decyzji ZUS?

 • Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku po przekroczeniu 30-krotności prognozowanego wynagrodzenia

  data dodania: 12.12.2016

  Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe m.in. pracowników nie może przekroczyć w danym roku kalendarzowym kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. Ograniczenie nie dotyczy składek na ubezpieczenia chorobowe, wypadkowe i zdrowotne ani składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Po przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek od miesięcznego wynagrodzenia wchodzącego do podstawy wymiaru zasiłku należy odjąć składki faktycznie potrącone.

 • Czy nieodpłatna umowa zlecenia podlega oskładkowaniu

  data dodania: 06.12.2016

  PROBLEM Jeden z klientów naszego biura rachunkowego chce prywatnie (nie w swojej firmie) zatrudnić sąsiada na umowę zlecenia do drobnych prac przy własnym domu. Sąsiad nie chce przyjąć żadnego wynagrodzenia. Czy w związku z tym może on zawrzeć bezpłatną umowę zlecenia i czy z tego powodu będzie musiał opłacać za sąsiada

 • Kiedy dofinansowanie posiłków przekazane na kartach przedpłaconych podlega oskładkowaniu

  data dodania: 29.11.2016

  Nasi pracownicy otrzymali karty przedpłacone, na które co miesiąc przelewana jest równowartość 190 zł jako dofinansowanie do posiłków spożywanych w czasie pracy. Kartą można płacić zarówno w restauracjach, innych punktach gastronomicznych, jak i w sklepie – z wyłączeniem płatności za używki i napoje alkoholowe. Czy to miesięczne dofinansowanie korzysta ze zwolnienia składkowego?

 • Jak najkorzystniej obdarować pracowników na święta

  data dodania: 04.11.2016

  Zbliża się okres świąteczny, a więc wielu pracodawców zaczyna myśleć o tym, jaki bonus z tej okazji zaproponować pracownikom. Z pewnością najczęściej będą to paczki żywnościowe lub z upominkami, bony, talony czy karty przedpłacone (pre-paid). Sposób ich rozliczenia w kontekście podatkowo-składkowym będzie uzależniony przede wszystkim od źródła ich sfinansowania.

 • Jak przekroczenie rocznych limitów podstawy wymiaru podatku i składek ZUS w 2016 r. wpływa na inne obowiązki płatnika

  data dodania: 02.11.2016

  Podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i FEP oraz opodatkowania są ograniczone w skali roku. Przekroczenie ustalonych limitów powoduje określone konsekwencje m.in. w zakresie ustalania podstawy wymiaru zasiłków czy dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę. Natomiast brak bieżącej informacji o przekroczeniu podstawy wymiaru podatku lub składek ZUS zasadniczo zobowiązuje płatników do dokonania korekty rozliczeń z tego tytułu.

 • Od kiedy należy ustalać na nowych zasadach podstawę wymiaru składek ZUS dla pracowników oddelegowanych za granicę

  data dodania: 02.11.2016

  Od 1 października 2016 r. obowiązują nowe zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników oddelegowanych do pracy za granicą. Po raz pierwszy na nowych zasadach płatnicy mają obowiązek rozliczyć przychody wykazane w dokumentacji rozliczeniowej przesyłanej do ZUS za październik 2016 r.

 • Czy zwrócona pracownikowi grzywna podlega oskładkowaniu

  data dodania: 26.10.2016

  PROBLEM Nasza pracownica przekazywała potrącone kwoty z wynagrodzenia zleceniobiorcy na rachunek niewłaściwego komornika. Ten błąd spowodował, że komornik nałożył na nią grzywnę w wysokości 200 zł. Spółka postanowiła jednak zwrócić pracownicy równowartość tej grzywny. Czy zwrócona pracownicy z tego tytułu kwota

 • Czy abonamenty i karnety współfinansowane przez pracowników podlegają składkom ZUS

  data dodania: 26.07.2016

  Finansowane przez pracodawców pracownikom ze środków obrotowych abonamenty medyczne lub karnety na zajęcia sportowo-rekreacyjne stanowią rzeczowe świadczenia, zaliczane do przychodów ze stosunku pracy. Zasadniczo ich wartość wchodzi do podstawy wymiaru składek ZUS. Jeśli jednak prawo do nich wynika z wewnętrznych przepisów o wynagradzaniu, a pracownicy ponoszą za nie częściową, choćby symboliczną odpłatność, wówczas można zastosować do nich zwolnienie z oskładkowania. Należności na rzecz ZUS nie trzeba odprowadzać także wtedy, gdy z wymienionych abonamentów i karnetów korzystają osoby pobierające zasiłek macierzyński lub przebywające na urlopie wychowawczym (nawet wówczas, gdy z ich strony nie ma współfinansowania).

 • Czy umowa zlecenia wykonywana w ramach dodatkowej działalności pracownika podlega oskładkowaniu

  data dodania: 26.07.2016

  PROBLEM Zawarliśmy z naszym pracownikiem, zatrudnionym na 3/4 etatu (wynagrodzenie wyższe od minimalnego), umowę o świadczenie usług, którą podpisał jako prowadzący swoją firmę. Rachunek wystawił jako prowadzący działalność gospodarczą. Czy w takiej sytuacji nie musimy odprowadzać za niego składek do ZUS jak za

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK