do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jaki wpływ na obowiązek składkowy z drugiej umowy zlecenia ma przesunięcie wypłaty wynagrodzenia u jednego z płatników

  data dodania: 17.02.2017

  Dla rozstrzygnięcia obowiązku podlegania ubezpieczeniom z tytułu umowy zlecenia istotna jest m.in. wysokość przychodu osiąganego przez zleceniobiorcę w poszczególnych miesiącach kalendarzowych. Zdarza się, że osobom podlegającym obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, które realizują równolegle dwie lub więcej niż dwie umowy zlecenia, zleceniodawca wypłaci wynagrodzenie z opóźnieniem. Jeżeli wypłata nastąpi w kolejnym miesiącu, może się okazać, że każda z umów zlecenia musi zostać oskładkowana.

 • Czy pracownik uzyska przychód z tytułu zapłaconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

  data dodania: 17.02.2017

  W lipcu 2016 r. otrzymaliśmy od pracownika oświadczenie o przekroczeniu w czerwcu 2016 r. rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe u innego płatnika. W styczniu 2017 r. otrzymaliśmy zawiadomienie z ZUS o konieczności skorygowania u tego pracownika podstawy wymiaru tych składek w lipcu i naliczenia ich od kwoty wskazanej w zawiadomieniu. Z przepisów rozporządzenia składkowego wynika, że w razie złożenia przez ubezpieczonego oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym, w wyniku którego powstanie zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ubezpieczony jest zobowiązany do spłaty całości tego zadłużenia. Jako pracodawca chcemy jednak opłacić swoją część składek, zgodnie z zasadami ich finansowania wynikającymi z ustawy o systemie ubezpieczeń

 • Jak oskładkować dwie umowy zlecenia, jeżeli wynagrodzenie za ich wykonanie będzie wypłacone w następnym miesiącu

  data dodania: 30.01.2017

 • Czy nieodpłatna umowa zlecenia podlega oskładkowaniu

  data dodania: 06.12.2016

 • Kiedy rencista prowadzący działalność płaci obowiązkowe składki ZUS

  data dodania: 04.11.2016

  Osoba prowadząca działalność gospodarczą, mająca ustalone prawo do renty z powodu niezdolności do pracy, z tytułu działalności podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym do czasu ustalenia prawa do emerytury. Obowiązek ubezpieczeń społecznych nie dotyczy natomiast osób pobierających inną rentę niż z tytułu niezdolności do pracy, jak również osób prowadzących inną działalność niż na podstawie przepisów o działalności gospodarczej.

 • Jakie składki należy zapłacić za zatrudnianego absolwenta, który nie podjął studiów

  data dodania: 04.10.2016

  Zatrudniamy na umowę zlecenia 19-letniego maturzystę - absolwenta liceum ogólnokształcącego, który w lipcu 2016 r. przedłożył nam zaświadczenie o przyjęciu od 1 października br. na studia. Dlatego nie zgłaszaliśmy go do ZUS i nie opłacaliśmy żadnych składek. Na początku października okazało się jednak, że zleceniobiorca nie podjął studiów. Gdy zażądaliśmy potwierdzenia rozpoczęcia studiów, poinformował nas, że zrezygnował z nich. Z jaką datą powinniśmy zgłosić go do ZUS?

 • Jak oskładkować dwie umowy zlecenia wykonywane przez zleceniobiorcę u jednego płatnika

  data dodania: 28.09.2016

 • Jakie składki należy opłacać za osobę, która zawarła umowę zlecenia z członkiem rodziny prowadzącym działalność gospodarczą

  data dodania: 08.09.2016

  Od 2010 r. prowadzę działalność gospodarczą - cukiernię i piekarnię. Od 1 października 2016 r. planuję zawarcie z żoną umowy zlecenia. Jakim ubezpieczeniom będzie podlegała żona z tytułu tej umowy? Od jakiej podstawy wymiaru powinienem opłacać za nią składki? Czy będzie traktowana jako osoba współpracująca?

 • Jak przyznawać i wypłacać nauczycielom nagrody jubileuszowe

  data dodania: 08.09.2016

  Nagroda jubileuszowa jest odrębnym świadczeniem pieniężnym z tytułu pozostawania nauczyciela w stosunku pracy przez odpowiednio długi czas. Dla placówek publicznych wypłata nagrody jest obowiązkowa. Podmioty prowadzące np. prywatne szkoły mogą dobrowolnie zdecydować o przyznaniu takiej gratyfikacji.

 • Jakie zagrożenia wynikają z uznania przez ZUS umowy zlecenia za wykonywaną na rzecz pracodawcy

  data dodania: 01.07.2016

  Pracodawca, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy zlecenia zawartej z podmiotem trzecim, jest płatnikiem składek ZUS z tytułu tej umowy. Oznacza to dla firmy zagrożenie, że zostanie obciążona składkami należnymi z umowy, o której osoby odpowiedzialne za rozliczenia mogły nawet nie wiedzieć. Generuje także liczne problemy związane z koniecznością przeliczenia wynagrodzenia i skorygowania dokumentacji rozliczeniowej ZUS.

 • Czy umowa zlecenia zawarta z osobą zatrudnioną w niepełnym wymiarze czasu pracy podlega oskładkowaniu

  data dodania: 13.06.2016

  Chcemy zatrudnić osobę na umowę zlecenia. Jest ona zatrudniona u innego pracodawcy na umowę o pracę na 1/4 etatu, za wynagrodzeniem 470 zł. Czy przychód z umowy zlecenia zawartej z tą osobą będzie podlegał w całości oskładkowaniu?

 • Czy dofinansowanie szkolenia odbywanego z inicjatywy pracownika podlega oskładkowaniu

  data dodania: 16.05.2016

  Pracownica zwróciła się do pracodawcy w kwietniu 2016 r. z prośbą o dofinansowanie szkolenia podnoszącego jej kwalifikacje zawodowe. W szkoleniu tym osoba zatrudniona uczestniczy z własnej inicjatywy. Czy jeśli zakład pracy zgodzi się na wypłatę dofinansowania, to powinno ono zostać wliczone do podstawy wymiaru składek ZUS?

 • Jak rozliczać należności pracownicze wypłacane w jednym miesiącu w różnych terminach

  data dodania: 06.05.2016

  Rozliczanie należności pracowniczych wypłacanych w różnych terminach w ciągu miesiąca wymaga uwzględnienia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Od przychodów ze stosunku pracy odlicza się zryczałtowane koszty ich uzyskania, zaś zaliczkę na podatek wylicza się od każdej należności podlegającej opodatkowaniu. Miesięcznego rozliczania podatku i składek dokonuje się w sposób narastający, czyli z uwzględnianiem kwot przekazanych pracownikowi w poprzednich terminach danego miesiąca.

 • Czy umowa o dzieło zawarta z własnym pracownikiem zawsze podlega oskładkowaniu

  data dodania: 11.04.2016

  Zawarliśmy umowę o dzieło z własnym pracownikiem dotyczącą całkiem innego zakresu obowiązków niż umowa o pracę. Umowa ta była wykonywana w dniu wolnym, tzn. w sobotę. Czy zawsze, bez żadnych wyjątków, umowy o dzieło zawarte z własnym pracownikiem muszą być oskładkowane?

 • Czy diety wypłacone członkowi rady nadzorczej z tytułu podróży służbowej podlegają oskładkowaniu

  data dodania: 29.03.2016

  Członkowie rady nadzorczej, zgłoszeni w związku z pełnioną funkcją do ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i zdrowotnego, w przyszłym miesiącu udadzą się w kilka podróży służbowych. W związku z tym będą mieli zagwarantowane diety i inne należności przysługujące z tytułu odbytych delegacji. Czy w ich przypadku świadczenia te mogą korzystać ze zwolnienia składkowego?

 • Jak rozliczyć wynagrodzenie członka rady nadzorczej, który uczestniczył w posiedzeniach rady i szkoleniu

  data dodania: 23.03.2016

 • Jakie składki należy opłacać za pracownicę, która w trakcie urlopu wychowawczego wykonuje zlecenie

  data dodania: 23.03.2016

 • Jak prawidłowo rozliczyć składki za pracownicę pobierającą zasiłek macierzyński

  data dodania: 29.02.2016

  Od 1 stycznia 2016 r. kwota zasiłku macierzyńskiego jest podwyższana do kwoty świadczenia rodzicielskiego, czyli do 1000 zł (za pełny miesiąc). Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego jest zwolnione z opodatkowania. Należy jednak rozliczyć od jego kwoty składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zasiłek macierzyński stanowi bowiem odrębny tytuł do ubezpieczeń społecznych.

 • Jak prawidłowo sporządzić informację dla ubezpieczonego za 2015 r.

  data dodania: 29.01.2016

  Do 29 lutego 2016 r. płatnicy składek mają obowiązek przekazać swoim ubezpieczonym roczną informację o rozliczonych za nich w poprzednim roku składkach na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, a także o świadczeniach z ubezpieczeń społecznych wypłaconych w 2015 r. Ubezpieczony powinien zapoznać się z tymi danymi i skonfrontować je ze stanem faktycznym. Jeżeli nie zgadza się z danymi zawartymi w informacji, ma 3 miesiące na zgłoszenie nieprawidłowości płatnikowi składek. Gdy wyjaśnienie płatnika okaże się niewystarczające, wyjaśnieniem sprawy - na wniosek ubezpieczonego - zajmie się ZUS.

 • Kiedy przedsiębiorca ma prawo zmniejszyć składki ZUS za okres niezdolności do pracy

  data dodania: 18.01.2016

  Jestem przedsiębiorcą prowadzącym jako osoba fizyczna średniej wielkości firmę rodzinną. W styczniu 2016 r. mam planowany zabieg kardiologiczny, po którym czeka mnie kilkutygodniowy okres rehabilitacji. Z tego powodu prawdopodobnie aż do końca lutego 2016 r. nie będę mógł prowadzić firmowych spraw (będzie mnie zastępować syn, który jest zgłoszony w ZUS jako osoba współpracująca). Czy okresy pobytu w szpitalu i późniejszej rekonwalescencji, na które będę miał wystawione zwolnienia lekarskie, uprawnią mnie do pomniejszenia mojej podstawy składek (ZUS opłacam od 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na dany rok)?

 • Czy wypłata premii rocznej po przejściu pracownika na emeryturę podlega oskładkowaniu

  data dodania: 23.12.2015

  Jeden z naszych pracowników w wieku 68 lat przeszedł od 3 grudnia 2015 r. na emeryturę. Jego umowa o pracę została rozwiązana. Zgodnie z obowiązującymi w naszej spółce przepisami o wynagradzaniu nabył on prawo do premii rocznej za 2015 r., która zostanie wypłacona w styczniu 2016 r. Czy należy naliczyć od niej składki, skoro jej wypłata nastąpi już po ustaniu zatrudnienia? Jeśli tak, to z jakim kodem tytułu ubezpieczenia trzeba ją wykazać w raportach przesyłanych do ZUS?

 • Jak uzyskać od zleceniobiorcy informacje potrzebne do prawidłowego ustalenia zakresu jego ubezpieczeń w ZUS

  data dodania: 23.12.2015

  W związku ze zmianą przepisów o oskładkowaniu umów zlecenia, które weszły w życie 1 stycznia 2016 r., zleceniodawcy muszą zwrócić szczególną uwagę na staranne wypełnienie przez każdego zleceniobiorcę oświadczenia, które pozwoli prawidłowo ustalić zakres jego ubezpieczeń. Nowe przepisy pozwalają także płatnikom domagać się od zleceniobiorcy okazania dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanej przez niego podstawy wymiaru składek z innych tytułów ubezpieczenia.

 • Z jakich ułatwień będą mogli od 1 grudnia 2015 r. skorzystać płatnicy w zakresie rozłożenia zadłużenia składkowego na raty

  data dodania: 19.11.2015

  Od 1 grudnia 2015 r. zadłużeni płatnicy będą mogli łatwiej przeprowadzić restrukturyzację zadłużenia składkowego i uzyskać zgodę ZUS na rozłożenie zaległości na raty. Najważniejszą i najkorzystniejszą dla płatników zmianą jest zniesienie warunku opłacenia pełnej kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne przed przystąpieniem do układu ratalnego. Spełnienie tego warunku było niemożliwe dla większości zadłużonych firm, co zamykało im drogę do ratalnej spłaty zadłużenia i niejednokrotnie przesądzało o ich bankructwie.

 • Jak rozliczyć przychody pracownicze przekraczające w 2015 r. ustalone limity w zakresie składek i podatku

  data dodania: 02.11.2015

  Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe należy opłacać w roku kalendarzowym do czasu, aż podstawa ich wymiaru osiągnie roczny limit. Inaczej jest z podatkiem dochodowym od osób fizycznych, który jest progresywny. Podatek ten powinien być naliczany według wyższej stawki dopiero po przekroczeniu określonego progu dochodu w roku kalendarzowym - od nadwyżki dochodu ponad ten próg.

 • Jak skorygować dokumentację ZUS, gdy składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe rozliczono powyżej limitu 30-krotności

  data dodania: 16.10.2015

  Nasz pracownik zarabia 11 000 zł brutto miesięcznie. Oprócz comiesięcznego wynagrodzenia w trakcie roku wypłaciliśmy mu dwie nagrody: 5000 zł i 6000 zł, oraz zafundowaliśmy wycieczkę o wartości 10 000 zł jako nagrodę za wyniki sprzedażowe. We wrześniu doszło do przekroczenia rocznej podstawy składek emerytalno-rentowych, jednak z powodu przeoczenia składki zostały naliczone od pełnego przychodu. Jak prawidłowo skorygować dokumenty wysłane do ZUS za wrzesień?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK