do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Monitor Księgowego 8/2019, data dodania: 12.07.2019

Porada w trakcie aktualizacji

Jak rozliczyć wynajem nieruchomości spółce przez jej wspólnika

PROBLEM

Wspólnik spółki jawnej prowadzi jednocześnie indywidualną działalność gospodarczą. Wspólnik posiada budynek, który zacznie wynajmować spółce jawnej w ramach działalności prowadzonej indywidualnie. Spółka jawna będzie w tym budynku prowadziła produkcję. Spółka jawna prowadzi księgi rachunkowe, a wspólnik indywidualną działalność rozlicza w pkpir. W jaki sposób wspólnik ma rozliczyć przychód z wynajmu w pkpir? Czy koszt wynajmu jest kosztem dla spółki jawnej?

RADA

Wspólnik, który wynajmuje nieruchomość spółce, osiąga przychód z działalności gospodarczej, który powinien wykazać w kolumnie 7 albo 8 pkpir. Wydatek na najem nieruchomości od wspólnika stanowi koszt działalności spółki jawnej.

UZASADNIENIE

Rozliczenie przychodu z najmu nieruchomości w pkpir

Kwota czynszu uzyskiwana przez wspólnika z tytułu wynajmu nieruchomości spółce jawnej w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez niego indywidualnie stanowi przychód z działalności gospodarczej. Jeżeli wspólnik ten jest czynnym podatnikiem VAT, przychodem jest kwota netto.

Z pytania nie wynika, czy najem nieruchomości stanowi przedmiot działalności gospodarczej prowadzonej przez wspólnika. Gdyby tak było, to przychód z najmu powinien wykazać w kolumnie 7 pkpir - Sprzedaż towarów i usług. Jeżeli najem ma charakter uboczny w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i nie został ujawniony jako przedmiot tej działalności w CEIDG, przychód z jego tytułu powinien rozliczać w kolumnie 8 - Pozostałe przychody. Moment rozliczenia przychodu z najmu w obu przypadkach jest taki sam. W obu przypadkach przychód powstaje ostatniego dnia okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.

Przykład

Podatnik wynajął spółce osobowej, której jest wspólnikiem, powierzchnię magazynową w ramach działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie. Najem nie jest przedmiotem działalności gospodarczej wspólnika, ponieważ ta prowadzona jest w zakresie usług transportowych. W takim przypadku przychód z najmu wspólnik rozlicza w kolumnie 8 pkpir - Pozostałe przychody. Strony ustaliły, że czynsz za każdy miesiąc będzie płatny do 10. dnia następnego miesiąca na podstawie wystawionej faktury. 4 lipca 2019 r. podatnik wystawił fakturę za czerwiec 2019 r. Wspólnik jest czynnym podatnikiem VAT. Czynsz netto wynosi 6000 zł. Przychód w tej wysokości powinien wykazać w kolumnie 8 pkpir w dacie 30 czerwca 2019 r.

Zapis w pkpir

Lp.

Data zdarzenia gospodarczego

Nr dowodu księgowego

Opis zdarzenia gospodarczego

Pozostałe przychody

Razem przychód (7 + 8)

gr

gr

1

2

3

6

8

9

313

30.06.2019

F 156/2019

Wynajem magazynu

6000

00

6000

00

Wynajem nieruchomości od wspólnika w kosztach spółki

Spółka jawna nie posiada osobowości prawnej. Posiada jednak podmiotowość prawną, co oznacza, że może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Może także posiadać własny majątek, odrębny od majątków jej wspólników. Spółka taka jest samodzielnym podmiotem gospodarczym i żadne przepisy nie stoją na przeszkodzie, aby spółka osobowa zawierała umowy cywilnoprawne również z osobami fizycznymi, które są wspólnikami tej spółki. Aby wydatek poniesiony przez spółkę mógł być uznany za koszt uzyskania przychodów, powinien spełniać łącznie następujące warunki:

  • być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
  • nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów,
  • być właściwie udokumentowany.

Jeżeli więc wynajmowana nieruchomość jest związana z działalnością gospodarczą spółki, to czynsz za jej wynajęcie może stanowić koszt uzyskania przychodu.

Spółka osobowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Podatnikami podatku dochodowego są jej wspólnicy będący osobami fizycznymi albo prawnymi. Przychód przypadający na wspólnika spółki ustala się w takiej wysokości, w jakiej wspólnik ten uczestniczy w zysku spółki. Wspólnicy uczestniczą w zysku spółki w częściach równych, chyba że inne zasady zostaną określone w umowie spółki. Kodeks spółek handlowych pozostawia zatem wspólnikom swobodę w kształtowaniu wysokości udziału poszczególnych wspólników w zysku oraz stratach spółki. Podobnie ustala się wysokość kosztów uzyskania przychodów u każdego wspólnika, wyłączając te wydatki, które nie mogą stanowić kosztu podatkowego. W efekcie przychody, koszty i sam dochód rozlicza więc wspólnik spółki osobowej proporcjonalnie do swojego udziału w zyskach spółki. Rozliczenie wspólnika następuje w zeznaniu rocznym, a w trakcie roku jego dochód jest ustalany w celu wyliczenia zaliczek na podatek. Księgi podatkowe (pkpir albo księgi rachunkowe) prowadzi spółka. I to w księgach spółki jest zapisywane dane zdarzenie jako przychód czy koszt. Wydatek na najem nieruchomości od wspólnika będzie zaliczony do kosztów działalności spółki. Stanowi on koszt uzyskania przychodów wszystkich wspólników, proporcjonalnie do ich udziału w zyskach spółki. Księgowy prowadzący księgi handlowe spółki uwzględni ten koszt u każdego ze wspólników przy obliczaniu ich dochodu dla potrzeb zapłaty zaliczki na podatek. Stanowisko takie potwierdzają również organy podatkowe m.in. Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 21 maja 2018 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.202.2018.1.DB, w której czytamy, że:

MF Jak wynika z powyższego, umowa najmu powierzchni użytkowych zostanie zawarta między dwoma odrębnymi podmiotami występującymi w stosunkach gospodarczych, tj. między spółką jawną (najemcą), w której Wnioskodawczyni jest wspólnikiem, oraz mężem Wnioskodawczyni prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą (wynajmującym), który jest również wspólnikiem tej spółki. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewidują ograniczenia w zakresie możliwości zawierania umów między odrębnymi podmiotami gospodarczymi, w których ta sama osoba fizyczna prowadząca indywidualną działalność gospodarczą świadczy usługi na rzecz spółki osobowej, w której jest również wspólnikiem. W związku z tym poniesiony przez spółkę wydatek (czynsz najmu), prawidłowo udokumentowany, stanowić będzie podstawę do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów dla wszystkich wspólników spółki jawnej (również dla Wnioskodawczyni), proporcjonalnie do przysługującego im udziału w zysku spółki. Sam fakt, że mąż Wnioskodawczyni prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą wynajmuje powierzchnie użytkowe spółce jawnej, w której jest wspólnikiem, nie stanowi przeszkody dla możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów spółki wydatków z tytułu najmu tych powierzchni.

Podstawa prawna:

  • art. 14 ust. 1e, ust. 2 pkt 11, art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1018

Grzegorz Ziółkowski

doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, autor licznych publikacji z dziedziny podatków oraz komentarza do PIT wydanego przez INFOR PL SA

Jeżeli w tym artykule nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu – napisz redakcja2@inforfk.pl

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK