do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Monitor Księgowego 12/2021, data dodania: 18.11.2021

Porada w trakcie aktualizacji

Czy wynajem pomieszczeń gospodarczych lokatorom budynku mieszkalnego jest opodatkowany VAT

PROBLEM

W budynkach mieszkalnych spółdzielni, w której jestem główną księgową, znajdują się pomieszczenia składowe, które wynajmowane są osobom zamieszkałym w tych budynkach na podstawie umowy najmu. Mieszkańcy przechowują tam rowery, wózki itp. Jaka powinna być stawka podatku VAT od tej czynności?

RADA

Usługa polegająca na udostępnianiu na podstawie umowy najmu dodatkowych pomieszczeń znajdujących się w budynkach mieszkalnych korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, bowiem dodatkowe pomieszczenia są wynajmowane na cele mieszkaniowe.

UZASADNIENIE

Pytanie zadane przez Czytelniczkę wskazuje, że skłania się ona do uznania wynajmowanego lokalu za użytkowy i opodatkowania najmu podatkiem VAT. Pytanie dotyczy tego, jaką stawkę VAT powinna zastosować. Z przedstawionego opisu wynika jednak, że świadczona usługa najmu powinna podlegać zwolnieniu z VAT, a nie opodatkowaniu.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe lub na rzecz społecznych agencji najmu, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy z 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

W przypadku opisanym w pytaniu do świadczonej usługi najmu należy zastosować zwolnienie z VAT zgodnie z przytoczonym art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT. Wynajmowane pomieszczenie stanowi bowiem część nieruchomości o charakterze mieszkalnym, która jest wynajmowana na cele mieszkaniowe.

Jak wynika z przytoczonego przepisu art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT ze zwolnienia od podatku od towarów i usług korzysta wyłącznie świadczenie usług wynajmu nieruchomości o charakterze mieszkalnym na cele mieszkaniowe. Zastosowanie zwolnienia jest więc uzależnione od spełnienia przesłanek obiektywnych, dotyczących charakteru wynajmowanego lokalu (lokal mieszkalny), oraz subiektywnych - dotyczących przeznaczenia wynajmowanego lokalu (cel mieszkaniowy).

O tym, że w danym przypadku mamy do czynienia z lokalem mieszkalnym świadczą następujące przepisy:

  • art. 2 ust. 2 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Zgodnie z tym przepisem samodzielnym lokalem mieszkalnym jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych,
  • art. 2 ust. 4 ustawy o własności lokali, który stanowi, iż do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnice, strych, komórka, garaż, zwane dalej "pomieszczeniami przynależnymi",
  • § 3 pkt 14 rozporządzenia z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dalej: rozporządzenie), który wskazuje, że lokalem użytkowym jest pomieszczenie niebędące mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym,
  • § 3 pkt 13 rozporządzenia, który stanowi, że pomieszczeniem gospodarczym jest pomieszczenie znajdujące się poza mieszkaniem lub lokalem użytkowym, służące do przechowywania przedmiotów lub produktów żywnościowych użytkowników budynku, materiałów lub sprzętu związanego z obsługą budynku, a także opału lub odpadów stałych,
  • § 3 pkt 12 rozporządzenia, który stanowi, że pomieszczeniem technicznym jest pomieszczenie przeznaczone dla urządzeń służących do funkcjonowania i obsługi technicznej budynku.

Biorąc pod uwagę przytoczone regulacje, uznać należy, iż dodatkowe pomieszczenia, takie jak komórki, piwnice, które co do zasady mogą przynależeć do lokalu mieszkalnego, nie powinny być traktowane jako lokale użytkowe, gdyż stanowią pomieszczenia gospodarcze lokalu mieszkalnego służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, przeznaczone do przechowywania materiałów, przedmiotów, opału lub produktów żywnościowych użytkowników lokalu.

Za taką interpretacją przemawiają też objaśnienia zawarte w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), w których czytamy, że:

(...) część mieszkaniowa budynku mieszkalnego obejmuje pomieszczenia mieszkalne (kuchnie, pokoje wypoczynkowe, sypialnie), pomieszczenia pomocnicze, piwnice oraz pomieszczenia ogólnego użytkowania (np. wózkarnie, suszarnie).

Podsumowując, usługa polegająca na udostępnianiu na podstawie umowy najmu dodatkowych pomieszczeń znajdujących się w budynkach mieszkalnych korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT, bowiem dodatkowe pomieszczenia to pomieszczenia mieszkalne wynajmowane na cele mieszkaniowe.

PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 685; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1626

  • art. 2 ust. 2 i 4 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1048

  • § 3 pkt 12-14 rozporządzenia z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2351

  • rozporządzenie Rady Ministrów z 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) - Dz.U. z 1999 r. Nr 112 poz. 1316; ost.zm. Dz.U. z 2002 r. nr 18 poz. 170

Ryszard Kubacki

Jeżeli w tym artykule nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu – napisz redakcja2@inforfk.pl

doradca podatkowy, autor komentarzy książkowych i licznych publikacji z dziedziny podatków, prawa gospodarczego i karnego skarbowego

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK