Podatki
Interpretacja
04.12.2023 Podatki

Sprzedaż Nieruchomości będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług bez zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 i pkt 9 ustawy.

Interpretacja
04.12.2023 Podatki

1. Czy Spółce przysługuje prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na wykonanie zastępcze, o których mowa w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym, a jeśli tak to w którym momencie. 2. Czy Spółce przysługuje prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kary umownej, o której mowa w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym, a jeśli tak to w którym momencie. 3. Czy Spółce przysługuje

Interpretacja
04.12.2023 Podatki

Możliwości skorzystania z zaniechania poboru podatku w stosunku do kwoty umorzonej i kwoty zwróconej.

Interpretacja
04.12.2023 Podatki

Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją zadania.

Interpretacja
04.12.2023 Podatki

W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od refakturowanego wykonawstwa zastępczego i w którym momencie.

Interpretacja
04.12.2023 Podatki

W zakresie ustalenia, czy na Spółce będzie ciążył obowiązek pobrania i zapłaty podatku u źródła od nabycia usług wynajmu samochodów osobowych za granicą, wykorzystywanych przez pracowników Spółki w związku z odbywaniem podróży służbowych, w przypadku, gdy podmiotem wynajmującym samochód jest pracownik Spółki, który to dokonuje zapłaty za wynajem z wykorzystaniem Karty.

Interpretacja
04.12.2023 Podatki

Preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP Box).

Interpretacja
04.12.2023 Podatki

Czy Spółka jest zobowiązana do rozpoznania przychodu podatkowego i jego opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych tytułem nadwyżki energii wprowadzonej (oddanej) do sieci nad faktycznie pobraną - tzw. depozytu (inaczej: sumy godzinowych sald ujemnych), którego wartość pomniejsza jej zobowiązanie wobec Zakładu energetycznego? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Interpretacja
04.12.2023 Podatki

Czy w świetle art. 13 umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku zyski uzyskane przez Wnioskodawcę z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w Spółkach Projektowych nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce?

Interpretacja
04.12.2023 Podatki

Skutki podatkowe przekazania synowi przedsiębiorstwa w formie darowizny.

Interpretacja
04.12.2023 Podatki

Możliwość opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową (opodatkowanie IP-BOX).

Interpretacja
04.12.2023 Podatki

Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – ryczałt PKWiU 62.02.30.0.

Interpretacja
04.12.2023 Podatki

Czy Spółka jest zobowiązana do rozpoznania przychodu podatkowego i jego opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych tytułem nadwyżki energii wprowadzonej (oddanej) do sieci nad faktycznie pobraną - tzw. depozytu (inaczej: sumy godzinowych sald ujemnych), którego wartość pomniejsza jej zobowiązanie wobec Zakładu energetycznego?

Interpretacja
04.12.2023 Podatki

Kwestia prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.

Interpretacja
04.12.2023 Podatki

Ustalenie, czy Podział przez wyodrębnienie części działalności Zainteresowanej niebędącej stroną i przejęcie jej przez Wnioskodawcę, będzie wyłączony z opodatkowania VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy oraz czy Spółka przejmująca będzie miała obowiązek dokonania po Podziale ewentualnych korekt VAT, o których mowa w art. 91 ust. 1-8 w związku z art. 91 ust. 9 ustawy w odniesieniu do aktywów przejętych

Interpretacja
04.12.2023 Podatki

Brak możliwości odzyskania podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu współpracy.

Interpretacja
04.12.2023 Podatki

1. Czy koszty należności celnych określonych w oparciu o wydawane w 2023 r. i 2024 r. decyzje urzędów celno-skarbowych związane z zakończeniem procedury uszlachetniania czynnego za lata 2020 – 2022 należy uznać za koszty bezpośrednio związane z przychodami w rozumieniu art. 15 ust. 4 ustawy o CIT? 2. Jeżeli odpowiedź na pytanie wskazane w punkcie 1 jest pozytywna, to czy koszty należności celnych określone

Interpretacja
04.12.2023 Podatki

Skutki podatkowe umorzenia kredytu hipotecznego - zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe.

Interpretacja
04.12.2023 Podatki

Brak prawa do odliczenia podatku z tytułu poniesionych wydatków w związku z realizacją projektu.

Interpretacja
04.12.2023 Podatki

Skoro sprzedaż samochodu osobowego, wykupionego uprzednio do majątku prywatnego, zostanie dokonana poza prowadzoną działalnością gospodarczą oraz nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT, to nie powinna Wnioskodawczyni wykazywać przychodu związanego z tą transakcją w wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

Interpretacja
04.12.2023 Podatki

1. Czy wypłaty należności z tytułu wynagrodzenia wynikającego z Umowy w kwocie do 2 milionów złotych należy zakwalifikować jako zyski przedsiębiorstwa, co nie pociąga za sobą obowiązku poboru przez Wnioskodawcę podatku jako płatnika tzw. „podatku u źródła”, czy też raczej do źródła przychodów, o którym mowa w art. 12 UPO z Austrią i w konsekwencji tej kwalifikacji należy pobrać od Wykonawcy na podstawie

Interpretacja
04.12.2023 Podatki

1. Czy Wnioskodawca będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów i dochodów z dzierżawy nieruchomości przez Spółkę przypadających na Wnioskodawcę na zasadzie art. 5 ustawy CIT jako wspólnika Spółki? 2. Czy przystąpienie przez Wnioskodawcę do Spółki może być na podstawie art. 6 ust. 7 ustawy CIT uznane za prowadzenie „działalności gospodarczej fundacji rodzinnej wykraczającej