Podatki
Interpretacja
16.02.2024 Podatki

Czy (…) Diecezji (…) jako kościelna osoba prawna ma obowiązek sporządzania i składania do Szefa KAS zeznania CIT-8 wraz z załącznikami, oraz sprawozdania finansowego z działalności statutowej opisanej wyżej?

Interpretacja
16.02.2024 Podatki

Opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości w trybie licytacji komorniczej, zwolnienie sprzedaży od podatku.

Interpretacja
16.02.2024 Podatki

Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z budową placu zabaw w ramach operacji.

Interpretacja
16.02.2024 Podatki

1. Czy w przypadku przejścia Wnioskodawcy na tzw. estoński CIT, dochody uzyskiwane przez spółkę jawną (której jedynymi wspólnikami są jednocześnie jedyni akcjonariusze spółki Wnioskodawcy) z tytułu umowy najmu zawartej z Wnioskodawcą, będą stanowić ukryty zysk w myśl art. 28m ust. 3 ustawy o CIT, który podlega przez Wnioskodawcę opodatkowaniu? 2. Czy w przypadku przejścia Wnioskodawcy na tzw. estoński

Interpretacja
16.02.2024 Podatki

Zwolnienie od podatku od towarów i usług świadczonych usług podologicznych.

Interpretacja
16.02.2024 Podatki

Prawo do odliczenia w związku z zakupem barek do transportu wodnego śródlądowego.

Interpretacja
16.02.2024 Podatki

Spółka prawidłowo przyjęła, iż w celu ustalenia statusu małego podatnika i zastosowania obniżonej 9% stawki podatku dochodowego od osób prawnych w roku podatkowym trwającym od 1 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. właściwym okresem, w którym należy badać przychody ze sprzedaży (wraz z należnym podatkiem VAT) będzie okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.

Interpretacja
16.02.2024 Podatki

Skutki podatkowe w zakresie prywatnego najmu pomieszczeń, w których wykorzystywana będzie energia elektryczna pochodząca od zewnętrznego dostawcy i pochodząca z odnawialnego źródła energii, która będzie zużywana przez najemców.

Interpretacja
16.02.2024 Podatki

Prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do czynności opodatkowanych VAT i niekorzystających ze zwolnienia. Określenie czy na prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu nieruchomości niezabudowanej wpływa sposób zapłaty za nieruchomość. Brak obowiązku korekty podatku naliczonego, który został odliczony przy zakupie nieruchomości niezabudowanej

Interpretacja
16.02.2024 Podatki

Możliwość rozliczenia się w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dzieci.

Interpretacja
16.02.2024 Podatki

Kwalifikacja uzyskanego przychodu do odpowiedniego źródła przychodów oraz ustalenie kosztów uzyskania przychodów.

Interpretacja
16.02.2024 Podatki

Możliwość zastosowania 8,5% stawki zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych dla usług sklasyfikowanych wg 74.90.12.0.

Interpretacja
16.02.2024 Podatki

Czy przychody spółdzielni mieszkaniowej z tytułu opłat pobieranych od najemców, będących członkami spółdzielni bądź właścicielami lokali bądź najemcami lokali usługowych lub mieszkalnych, za korzystanie z postojowych miejsc naziemnych zlokalizowanych na terenach stanowiących wyłączną własność spółdzielni mieszkaniowej korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego? (pytanie oznaczone we wniosku nr

Interpretacja
16.02.2024 Podatki

Uznanie Pani za podatnika podatku VAT z tytułu sprzedaży udziału w wysokości 1/6 w 26 działkach.

Interpretacja
16.02.2024 Podatki

Czy w zakresie przedstawionego zdarzenia przyszłego spełniony jest warunek konieczny do zastosowania wyłączenia z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych, określony w art. 11n pkt 1 lit. b ustawy o p.d.o.p. z uwagi na fakt niekorzystania przez Wnioskodawcę w danym roku ze zwolnienia z opodatkowania na mocy art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o p.d.o.p. i nie wykazania w deklaracji

Interpretacja
16.02.2024 Podatki

Czy w przypadku przychodów uzyskiwanych na podstawie przedstawionej we wniosku umowy z tytułu świadczonych usług, które polegają na udostepnieniu oprogramowania, Wnioskodawca uzyskiwać będzie przychody, o których mowa w art. 28j ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Interpretacja
16.02.2024 Podatki

Opodatkowanie Usług nr 1-7 świadczonych na rzecz zamawiających oraz prawo do odliczenia podatku VAT od nabywanych usług noclegowych wykorzystywanych do świadczenia Usług nr 1-7 na podstawie art. 86 ust. 1, art. 88 ust. 1 pkt lit. c) i art. 119 ust. 4 ustawy o VAT.

Interpretacja
16.02.2024 Podatki

Czy dochód z tytułu zbycia udziałów w Spółce Zależnej (które pośrednio będzie skutkować również przeniesieniem prawa własności 25% udziałów w Spółce Celowej) nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej?

Interpretacja
16.02.2024 Podatki

Brak obowiązku odprowadzenia podatku od towarów i usług w związku ze świadczeniem usług nieodpłatnej pomocy prawnej.