Podatki
Interpretacja
16.02.2024 Podatki

Zwolnienie od podatku od towarów i usług świadczonych usług podologicznych.

Interpretacja
16.02.2024 Podatki

Prawo do odliczenia w związku z zakupem barek do transportu wodnego śródlądowego.

Interpretacja
16.02.2024 Podatki

Czy przychody spółdzielni mieszkaniowej z tytułu opłat pobieranych od najemców, będących członkami spółdzielni bądź właścicielami lokali bądź najemcami lokali usługowych lub mieszkalnych, za korzystanie z postojowych miejsc naziemnych zlokalizowanych na terenach stanowiących wyłączną własność spółdzielni mieszkaniowej korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego? (pytanie oznaczone we wniosku nr

Interpretacja
16.02.2024 Podatki

Uznanie Pani za podatnika podatku VAT z tytułu sprzedaży udziału w wysokości 1/6 w 26 działkach.

Interpretacja
16.02.2024 Podatki

Czy w zakresie przedstawionego zdarzenia przyszłego spełniony jest warunek konieczny do zastosowania wyłączenia z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych, określony w art. 11n pkt 1 lit. b ustawy o p.d.o.p. z uwagi na fakt niekorzystania przez Wnioskodawcę w danym roku ze zwolnienia z opodatkowania na mocy art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o p.d.o.p. i nie wykazania w deklaracji

Interpretacja
16.02.2024 Podatki

Czy w przypadku przychodów uzyskiwanych na podstawie przedstawionej we wniosku umowy z tytułu świadczonych usług, które polegają na udostepnieniu oprogramowania, Wnioskodawca uzyskiwać będzie przychody, o których mowa w art. 28j ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Interpretacja
16.02.2024 Podatki

Opodatkowanie Usług nr 1-7 świadczonych na rzecz zamawiających oraz prawo do odliczenia podatku VAT od nabywanych usług noclegowych wykorzystywanych do świadczenia Usług nr 1-7 na podstawie art. 86 ust. 1, art. 88 ust. 1 pkt lit. c) i art. 119 ust. 4 ustawy o VAT.

Interpretacja
16.02.2024 Podatki

Czy dochód z tytułu zbycia udziałów w Spółce Zależnej (które pośrednio będzie skutkować również przeniesieniem prawa własności 25% udziałów w Spółce Celowej) nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej?

Interpretacja
16.02.2024 Podatki

Brak obowiązku odprowadzenia podatku od towarów i usług w związku ze świadczeniem usług nieodpłatnej pomocy prawnej.

Interpretacja
16.02.2024 Podatki

Brak podlegania opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czynności polegających na usuwaniu z gospodarstw rolnych mieszkańców Gminy folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Interpretacja
16.02.2024 Podatki

Preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP Box).

Interpretacja
16.02.2024 Podatki

Brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z realizacją zadania.

Interpretacja
16.02.2024 Podatki

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia samochodu, wygranego w loterii, przed upływem 6 miesięcy.

Interpretacja
16.02.2024 Podatki

W zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego

Interpretacja
16.02.2024 Podatki

Preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawo własności intelektualnej (tzw. IP BOX)

Infor
16.02.2024 Podatki

Podatnik zawiesił prowadzoną działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży artykułów budowlano-remontowych. Klient wystąpił z reklamacją grzejnika, która została przekazana do producenta i przez niego uznana. Producent wystawił fakturę korygującą na rzecz podatnika (sprzedawcy). W jaki sposób sprzedawca powinien się rozliczyć z klientem, jeżeli działalność gospodarcza została zawieszona? Czy mimo

Interpretacja
16.02.2024 Podatki

Opodatkowanie przychodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Interpretacja
16.02.2024 Podatki

Opodatkowanie przez Gminę dostarczania wody/odbioru ścieków oraz prawo do odliczenia.

Interpretacja
16.02.2024 Podatki

Braku uznania Pani za podatnika podatku VAT z tytułu sprzedaży udziału w wysokości 1/6 w 26 działkach.

Interpretacja
16.02.2024 Podatki

Braku uznania m.in. Pani za podatnika podatku VAT z tytułu sprzedaży udziału w wysokości 1/6 w 26 działkach.

Interpretacja
16.02.2024 Podatki

W zakresie opodatkowania czynności wniesienia do Spółki aportem infrastruktury wytworzonej w ramach realizacji inwestycji oraz pełnego prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone na inwestycję.