Podatki
Interpretacja
20.02.2024 Podatki

Uznanie świadczenia na rzecz Odbiorców zewnętrznych odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody za czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, niekorzystające ze zwolnienia od podatku VAT, brak obowiązku naliczenia podatku należnego w związku z wykorzystaniem Infrastruktury w celu dostaw wody na rzecz Odbiorców wewnętrznych oraz prawo do odliczenia części podatku VAT naliczonego z faktur VAT

Interpretacja
20.02.2024 Podatki

Interpretacja indywidualna w zakresie zaliczenia do podstawy opodatkowania dla świadczonych przez Państwa Usług na rzecz Mieszkańców w związku z realizacją inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii pn. „(…)” (Inwestycja I) oraz inwestycji „(…)” (Inwestycja II) wyłącznie otrzymanego od Mieszkańców wynagrodzenia przewidzianego w Umowach, pomniejszonego o kwotę podatku należnego oraz zaliczenia

Interpretacja
20.02.2024 Podatki

Nieuznanie zbywanych składników majątku za przedsiębiorstwo i zorganizowaną część przedsiębiorstwa, opodatkowanie planowanej Transakcji oraz prawo do odliczenia podatku VAT.

Interpretacja
20.02.2024 Podatki

Brak prawa do odliczenia podatku VAT związanego z realizowanym Projektem.

Interpretacja
20.02.2024 Podatki

Obowiązki płatnika w związku z wypłatą zawodowym kuratorom sądowym ryczałtu na pokrycie zwiększonych kosztów dojazdów służbowych.

Interpretacja
20.02.2024 Podatki

Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy usług, które Uczelnia świadczy na rzecz słuchaczy Uniwersytetu III Wieku w zamian za pobierane opłaty wpisowe i czesne.

Interpretacja
20.02.2024 Podatki

W rozpatrywanej sprawie zastosowanie znajdzie przesłanka zawarta w ww. przepisie, wyłączająca możliwość zwolnienia od podatku usług kulturalnych. Tym samym, świadczone przez Państwa usługi w zakresie organizacji Warsztatów nie korzystają/nie będą korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy, lecz podlegają opodatkowaniu z zastosowaniem właściwej stawki podatku

Interpretacja
20.02.2024 Podatki

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działki niezabudowanej, która zostanie wydzielona z działki nr 1 oraz obowiązku wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż tej działki.

Interpretacja
20.02.2024 Podatki

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją inwestycji. W związku z ponoszeniem nakładów na realizację projektu w części dotyczącej kompleksowego wykonania instalacji fotowoltaicznych częściowe prawo do odliczenia – na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy – z uwzględnieniem zasad określonych w art. 86 ust. 2a i następne ustawy oraz przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Interpretacja
20.02.2024 Podatki

Brak opodatkowania podatkiem VAT otrzymanego od pracownika zwrotu kosztów benzyny z tytułu zwrotu niezatankowanego samochodu używanego na cele prywatne.

Interpretacja
20.02.2024 Podatki

Czy część kwoty finansowania udzielonego na podstawie Ustawy, opisana szczegółowo w stanie faktycznym (część odsetkowa), stanowi przychód o charakterze odsetkowym w myśl art. 15c ust. 3 ustawy o CIT, i w konsekwencji powinna zostać uwzględniona w kalkulacji (wyliczeniu) nadwyżki kosztów finansowania dłużnego w myśl art. 15c ust. 1 ustawy o CIT.

Interpretacja
20.02.2024 Podatki

Uznanie sprzedaży niezabudowanej działki za czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

Interpretacja
20.02.2024 Podatki

Uznanie za koszt uzyskania przychodów wynagrodzenia wypłacanego Doradcy na postawie faktur VAT.

Interpretacja
20.02.2024 Podatki

Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu.

Infor
20.02.2024 Podatki

Po przesłaniu do urzędu skarbowego PIT-11 za 2023 r. okazało się, że przy obliczaniu zaliczki na podatek od dochodów ze stosunku pracy zastosowaliśmy wyższe koszty uzyskania przychodów niż przysługujące pracownikowi. Nie uwzględniliśmy bowiem rezygnacji pracownika w trakcie roku z kosztów podwyższonych, które przysługiwały mu wcześniej w związku z zamieszkiwaniem poza miejscowością, w której znajduje

Interpretacja
20.02.2024 Podatki

Brak możliwości odliczenia i odzyskania podatku VAT od realizowanego projektu pn. „….”.