Interpretacje

Interpretacja
08.12.2023 Podatki

W zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nabycia lokalu mieszkalnego.

Interpretacja
07.12.2023 Podatki

Stawka zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Interpretacja
07.12.2023 Podatki

1. Czy Szpital SP ZOZ wykazujący stratę podatkową miał obowiązek naliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób prawnych od wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów jeżeli cały dochód z lat ubiegłych został rozliczony do końca poprzedniego roku podatkowego. 2. Czy spółka kapitałowa powstała z przekształcenia SP ZOZ może dokonać korekty zeznań rocznego podatku dochodowego od osób

Interpretacja
07.12.2023 Podatki

Zamiana między córką a matką udziału w działce zabudowanej budynkami mieszkalnymi oraz budynkami niemieszkalnymi (garażami) na lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość nie podlega zwolnieniu, gdyż budynki niemieszkalne (garaże) nie wypełniają treści przepisu art. 9 pkt 5.

Interpretacja
07.12.2023 Podatki

Uznanie transakcji za świadczenie kompleksowe (dostawę towarów) oraz ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego.

Interpretacja
07.12.2023 Podatki

Spółka Wodna nie osiągnie przychodu wskutek wniesienia swojego przedsiębiorstwa jako wkład na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w Spółce Gminnej oraz wskutek umorzenia bez wynagrodzenia i bez obniżania kapitału zakładowego na jej wniosek wszystkich jej udziałów w kapitale zakładowym w Spółce Gminnej

Interpretacja
07.12.2023 Podatki

Czy wypłacając członkowi zarządu Wynagrodzenie za zarządzanie i kontrolę Fundacja będzie zobowiązana do zapłaty podatku od świadczenia, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ufr, na podstawie art. 24q ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT. Czy wypłacając członkowi zarządu Wynagrodzenie za zarządzanie i kontrolę Fundacja będzie zobowiązana do zapłaty podatku od świadczenia w postaci ukrytych zysków na podstawie art. 24q

Interpretacja
07.12.2023 Podatki

Uznanie Transakcji sprzedaży Nieruchomości za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, w części zwolnioną z podatku VAT, a w części opodatkowaną właściwą stawką podatku VAT oraz ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem VAT dostawy Nieruchomości.

Interpretacja
07.12.2023 Podatki

Dotyczy ustalenia, czy obowiązek podatkowy w podatku VAT wystąpi w dniu wydania lokalu oraz skutków podatkowych w podatku VAT zawarcia umowy rezerwacyjnej, przyjęcia opłaty rezerwacyjnej oraz przekazania opłaty rezerwacyjnej na rachunek powierniczy.

Interpretacja
07.12.2023 Podatki

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami na realizację konferencji oraz publikacji pokonferencyjnych.

Interpretacja
07.12.2023 Podatki

Dotyczy braku opodatkowania sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego.

Interpretacja
07.12.2023 Podatki

Uznanie opłaty za przesyłkę za element podstawy opodatkowania z tytułu dostawy książek, w związku z czym dostawa książek oraz przesyłka stanowią świadczenie kompleksowe, które powinno być opodatkowane stawką podatku VAT właściwą dla dostawy książek.

Interpretacja
07.12.2023 Podatki

Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz brak prawa do zwrotu różnicy podatku VAT w związku z realizacją projektu.

Interpretacja
06.12.2023 Podatki

Dom w stanie surowym zamkniętym - nabyty w drodze licytacji komorniczej - nie podlega zwolnieniu z art. 9 pkt 17 ze względu na brak zezwolenia na użytkowanie domu.

Interpretacja
06.12.2023 Podatki

Brak opodatkowania podatkiem VAT czynności nabycia udziałów od wspólników za wynagrodzeniem pieniężnym, celem ich umorzenia w Spółce

Interpretacja
06.12.2023 Podatki

Czy środki pieniężne wniesione przez fundatora do Fundacji w celu pokrycia funduszu założycielskiego oraz w wyniku dokonanych w późniejszym okresie darowizn na rzecz Fundacji, objęte są dyspozycją art. 24q ust. 3 Ustawy o CIT, a w konsekwencji, czy w przypadku rozwiązania Fundacji i przekazania fundatorowi środków pieniężnych zgromadzonych jako mienie Fundacji, tak ustalony przychód będzie mógł zostać

Interpretacja
06.12.2023 Podatki

Czy przychód z tytułu Rekompensat uzyskanych przez Spółkę podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Interpretacja
06.12.2023 Podatki

Brak prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z realizacją projektu.

Interpretacja
06.12.2023 Podatki

Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją operacji.

Interpretacja
06.12.2023 Podatki

Czy Spółka powinna uwzględniać w kalkulacji klucza przychodowego o którym mowa w art. 15 ust. 2 i art. 15 ust. 2a ustawy o CIT, przychody uzyskiwane w ramach usług faktoringu tj. czy Spółka powinna przychody takie uwzględniać w ogólnej kwocie przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o CIT?

Interpretacja
06.12.2023 Podatki

W zakresie ustalenia, czy: - koszty nabycia materiałów poniesione w 2023 r. w celu wyprodukowania nowego produktu jakim jest X będą stanowiły dla Wnioskodawcy koszty produkcji próbnej określone w art. 18ea ust. 5 pkt 3 updop i w konsekwencji Wnioskodawca będzie mógł skorzystać z odliczenia, o którym mowa w art. 18ea ust. 1 updop, - koszty wydania certyfikatu zgodności typu na czas określony wraz w

Interpretacja
06.12.2023 Podatki

Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących sprzedaży chusteczek oraz płynu do spryskiwaczy za pomocą urządzeń automatycznych.

Poprzednia Następna