Interpretacje

Interpretacja
22.02.2024 Podatki

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług sprzedaży będących we współwłasności małżeńskiej niezabudowanych działek.

Interpretacja
22.02.2024 Podatki

Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji.

Interpretacja
22.02.2024 Podatki

Możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej - budynek wielorodzinny.

Interpretacja
22.02.2024 Podatki

Preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawo własności intelektualnej (tzw. ulga IP Box).

Interpretacja
22.02.2024 Podatki

Czy Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży ogółu praw i obowiązków w Spółce równowartość wierzytelności z tytułu zapłaty ceny emisyjnej obligacji, uregulowanej poprzez przeniesienie na Wnioskodawcę ogółu praw i obowiązków w Spółce, do wysokości wartości ogółu praw i obowiązków w Spółce określonej w umowie datio in solutum?

Interpretacja
22.02.2024 Podatki

1. Czy opisane prace wykonywane przez Wnioskodawcę rozumiane jako całość działalności realizowanej przez Wnioskodawcę w ramach zawartej umowy ze Zleceniodawcą oraz działalność Wnioskodawcy polegająca na tworzeniu i rozwijaniu Oprogramowania spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w przepisach ustawy o CIT? 2. Czy Prawa IP Box tj. autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego

Interpretacja
22.02.2024 Podatki

Możliwość wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jako formy opodatkowania w jednoosobowej działalności gospodarczej (lekarz - rezydent-specjalista).

Interpretacja
21.02.2024 Podatki

Brak prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych z tytułu realizacji projektu, które będą służyły wyłącznie do działalności niepodlegającej opodatkowaniu, prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych z tytułu realizacji projektu, które będą służyły działalności mieszanej tj. niepodlegającej opodatkowaniu, podlegającej opodatkowaniu oraz zwolnionej z VAT, w oparciu o proporcję

Interpretacja
21.02.2024 Podatki

Prawo do odliczenia pełnych kwot podatku naliczonego od wydatków na realizację inwestycji.

Interpretacja
21.02.2024 Podatki

Braku możliwości odliczenia w całości lub części podatku VAT w zakresie przeprowadzanych nadzorów i promocji w związku z realizacją projektu.

Interpretacja
21.02.2024 Podatki

Ustalenia, czy wydatki poniesione przez Wnioskodawcę z tytułu zapłaty Rekompensaty stanowią koszty uzyskania przychodu Wnioskodawcy za rok 2023 w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Interpretacja
21.02.2024 Podatki

Opodatkowanie usług dostarczania wody i odbioru ścieków na rzecz Odbiorców zewnętrznych i wewnętrznych oraz prawo do odliczenia części podatku naliczonego od wydatków.

Interpretacja
21.02.2024 Podatki

Brak możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji.

Interpretacja
21.02.2024 Podatki

Brak opodatkowania podatkiem VAT wypłaconej Wykonawcy określonej kwoty tytułem zwrotu poniesionych przez niego kosztów ogólnych. Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez Wykonawcę.

Interpretacja
21.02.2024 Podatki

Zwolnienie od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług szkoleń Kurs A. (URE), Kurs C. (URE) i Kurs E. oraz egzaminów ściśle związanych z ww. szkoleniami.

Interpretacja
21.02.2024 Podatki

W zakresie ustalenia, czy wydatki ponoszone przez Wnioskodawczynię na nabywanie towarów i usług zgodnie z założeniami Programu w ramach polityki społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) na rzecz pracowników będących obywatelami Ukrainy oraz ich rodzin, dzieci, a także ofiar wojny na Ukrainie, które są jej następnie zwracane przez Fundację zgodnie z zapisami opisanego we wniosku Porozumienia, mogą

Interpretacja
21.02.2024 Podatki

Sprzedaż działek nie będzie stanowić działalność gospodarczą podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT.

Interpretacja
21.02.2024 Podatki

Powstanie obowiązku podatkowego w związku z realizacją usługi transportu samochodów oraz określenie daty wykazania sprzedaży tych usług transportu

Interpretacja
21.02.2024 Podatki

Skutki podatkowe sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntów, prawa własności lokali niemieszkalnych oraz budowli.

Interpretacja
21.02.2024 Podatki

Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług służących do realizacji projektu.

Interpretacja
21.02.2024 Podatki

Uznanie za dotację podlegającą zwolnieniu z art. 17 ust. 1 pkt 47 otrzymanej premii gwarantowanej w zw. z wytwarzaniem przez Spółkę energii elektrycznej z tzw. wysokosprawnej kogeneracji.

Interpretacja
21.02.2024 Podatki

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych wydatków związanych z realizacją zadania.

Interpretacja
21.02.2024 Podatki

Nieuznania zbywanych składników majątku za przedsiębiorstwo i zorganizowaną część przedsiębiorstwa, opodatkowania dostawy Nieruchomości oraz prawa do odliczenia podatku VAT.

Poprzednia Następna