Podatki
Interpretacja
20.05.2024 Podatki

Czy wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę w związku z organizacją jubileuszu będą stanowić koszty uzyskania przychodu?

Interpretacja
20.05.2024 Podatki

Zwolnienie od podatku świadczenie usług konserwatorskich zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy.

Interpretacja
20.05.2024 Podatki

Zwolnienie z opodatkowania odsetek od odszkodowania zasądzonych przez sąd (art. 21 ust. 1 pkt 95b ustawy PIT).

Interpretacja
20.05.2024 Podatki

Podatek od towarów i usług dotyczący opodatkowania czynności przekazania Nieruchomości z majątku spółki do majątku prywatnego wspólników i dokonania korekty VAT w związku z tą transakcją.

Interpretacja
20.05.2024 Podatki

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej uwolnienie Wnioskodawcy od obowiązku wpłaty kwot wynikających z wcześniejszego rozwiązania umowy Najmu.

Interpretacja
20.05.2024 Podatki

Preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawo własności intelektualnej tzw. (IP Box).

Interpretacja
20.05.2024 Podatki

Opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową.

Interpretacja
20.05.2024 Podatki

Możliwość opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową (opodatkowanie IP-BOX)

Interpretacja
20.05.2024 Podatki

Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego - nabycie budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego położonego w Konfederacji Szwajcarskiej.

Interpretacja
20.05.2024 Podatki

Czy wypłata przez Spółkę dywidendy w formie niepieniężnej poprzez przeniesienie prawa własności nieruchomości na rzecz udziałowców będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja
20.05.2024 Podatki

Brak prawa do odliczenia kwoty podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych na realizację projektu.

Interpretacja
20.05.2024 Podatki

Podatek od towarów i usług dotyczących opodatkowania oraz prawa do odliczenia podatku VAT przy zastosowaniu prewspółczynnika metrażowego w związku z realizowanymi Inwestycjami wodno-kanalizacyjnymi.

Interpretacja
20.05.2024 Podatki

Czy kwota uiszczonego Wynagrodzenia na rzecz Nowego Najemcy na podstawie Porozumienia, stanowić będzie wydatek, który będzie mógł zostać zaliczony przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy o CIT?

Interpretacja
20.05.2024 Podatki

Kwoty ewidencjonowane na kasie fiskalnej, otrzymane z tytułu sprzedaży przez lombard przedmiotu zabezpieczenia pożyczki.

Interpretacja
20.05.2024 Podatki

Preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawo własności intelektualnej (tzw. IP BOX)

Interpretacja
20.05.2024 Podatki

Czy przysługuje Wnioskodawcy możliwość pełnego odliczenie podatku VAT naliczonego z faktur otrzymanych z tytułu usługi leasingowej wystawianych na Wnioskodawcę przez Leasingodawcę, w sytuacji, gdy Wnioskodawca oddał wyleasingowany samochód do odpłatnego korzystania na podstawie umowy najmu w ramach swojej działalności gospodarczej?

Aktualność
17.05.2024 13:01 Podatki

24 kwietnia 2024 r. został opublikowany projekt ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Projekt przewiduje wprowadzenie tzw. kasowego PIT.

Aktualność
17.05.2024 12:57 Podatki

20 kwietnia 2024 r. został opublikowany projekt ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym, który ma wprowadzić tzw. „globalny podatek minimalny”.

Aktualność
17.05.2024 12:38 Podatki

6 maja 2024 r. został opublikowany projekt ustawy nowelizującej ustawę o podatku akcyzowym. Zaproponowane zmiany będą polegały na objęciu podatkiem akcyzowym nowych kategorii wyrobów akcyzowych: saszetek nikotynowych oraz innych wyrobów nikotynowych. Ponadto dotychczasowa definicja wyrobów nowatorskich zostanie zmieniona w taki sposób, aby objąć swoim zakresem również wyroby beztytoniowe, które dotychczas

Aktualność
17.05.2024 12:13 Podatki

9 maja 2024 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Ustawa dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących obowiązków importerów minerałów, które pochodzą z obszarów dotkniętych konfliktami i z obszarów wysokiego ryzyka. Zawiera również regulacje dotyczące wzmocnienia kontroli środków pieniężnych wwożonych do Unii Europejskiej oraz wywożonych z Unii Europejskiej