Podatki
Interpretacja
05.12.2023 Podatki

Opodatkowanie usług dostarczania wody i odbioru ścieków na rzecz Odbiorców zewnętrznych i wewnętrznych oraz prawo do odliczenia części podatku naliczonego od wydatków bieżących i inwestycyjnych.

Interpretacja
05.12.2023 Podatki

Opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatku (IP Box).

Interpretacja
05.12.2023 Podatki

Możliwość odliczenia klimatyzatora z funkcją grzania w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Interpretacja
05.12.2023 Podatki

Mając na uwadze fakt, że jest już Pani współwłaścicielem mieszkania w udziale 50%, a udział ten nie został nabyty przez Panią w drodze dziedziczenia, w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania przepis art. 9 pkt 17 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja
05.12.2023 Podatki

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadania.

Interpretacja
05.12.2023 Podatki

Opisana we wniosku umowa sprzedaży nieruchomości, jako że była zawarta na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami korzystała z wyłączenia z opodatkowania określonego w art. 2 pkt 1 lit. g) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja
05.12.2023 Podatki

Wnioskodawczyni spełniła wszystkie warunki określone dla zastosowania zwolnienia określonego w art. 9 pkt 3 lit. b) ustawy.

Interpretacja
05.12.2023 Podatki

Brak prawa do odliczenia w całości lub w części kwoty podatku VAT naliczonego od wydatków ponoszonych w związku z realizacją projektu.

Interpretacja
05.12.2023 Podatki

1. Czy wydatki poniesione na narzędzia produkcyjne (formy) niezbędne do realizacji projektu badawczo-rozwojowego, w tym wytwarzane z udziałem podmiotów zewnętrznych mogą być zaliczone do kosztów prac rozwojowych i tym samym rozliczane wg zasad przewidzianych w art. 15 ust 4a uCIT? 2. Czy do kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 2) i 2a) uCIT, Spółka może zaliczyć wydatki na

Interpretacja
05.12.2023 Podatki

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Interpretacja
05.12.2023 Podatki

Skoro świadczone usługi (PKWiU 62.01.12.0) nie są związane z oprogramowaniem, to przychody podlegają opodatkowaniu 8,5% stawką ryczałtu.

Interpretacja
05.12.2023 Podatki

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na realizację Projektu w związku możliwością incydentalnego wystąpienia czynności opodatkowanych.

Interpretacja
05.12.2023 Podatki

Niepodleganie opodatkowaniu podatkiem VAT otrzymanej dotacji na realizację projektu.

Interpretacja
05.12.2023 Podatki

Brak prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur dokumentujących nabycie towarów lub usług w toku realizacji Projektu.

Interpretacja
04.12.2023 Podatki

Opodatkowanie VAT czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej oraz pomocy społecznej, nałożonych na nie odrębnymi przepisami

Aktualność
04.12.2023 11:13 Podatki

Ministerstwo Finansów przedłuży na 2024 r. czasowe wyłączenia obowiązku stosowania mechanizmu pay & refund (MPR) w stosunku do tzw. płatnika technicznego, o którym mowa w art. 26 ust. 2c updop i w art. 41 ust. 4d i 10 updof . Tak wynika z projektów rozporządzeń, które opublikowano na początku tego miesiąca.

Aktualność
04.12.2023 10:32 Podatki

Przygotowano projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie składania deklaracji i podań. Zmiany dotyczą m.in. danych autoryzujących, którymi można się logować do zeznań rocznych PIT. Pozostałe zmiany dotyczą składania deklaracji przez funkcjonariuszy służb specjalnych oraz mają charakter aktualizujący, porządkujący bądź ujednolicający.

Aktualność
04.12.2023 10:04 Podatki

Ministerstwo Finansów poinformowało o rozpoczęciu konsultacji podatkowych wzorów formularza podatkowych JPK_KR. Przypominamy, że od 1 stycznia 2025 r. składanie ksiąg rachunkowych w formie tego pliku będzie obowiązkowe dla: Konsultacje będą trwały do 29 grudnia 2023 r. Przedstawiamy fragment komunikatu MF w tej sprawie.