Aktualności

Aktualność
07.12.2023 05:00 Podatki

Od 1 stycznia 2024 r. wprowadzony zostanie obowiązek składania i doręczania pism w sprawach Wiążących Informacji Akcyzowych (WIA) wyłącznie za pośrednictwem konta na PUESC (art. 7g ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym). Jedyne wyjątki od tej zasady dotyczą zarówno oczywistej sytuacji niedostępności PUESC (awarii), jak i logicznej kwestii dotyczącej dostarczania próbek wyrobów lub dokumentów, których nie

Aktualność
07.12.2023 05:00 Podatki

Ministerstwo Finansów przedłuży na 2024 r. czasowe wyłączenia obowiązku stosowania mechanizmu pay & refund (MPR) w stosunku do tzw. płatnika technicznego, o którym mowa w art. 26 ust. 2c updop i w art. 41 ust. 4d i 10 updof . Tak wynika z projektów rozporządzeń, które opublikowano na początku tego miesiąca.

Aktualność
07.12.2023 05:00 Kadry i płace

W naszej firmie jest zatrudniony pracownik ogólnobudowlany, który pracuje na wysokości powyżej 3 metrów. Po badaniach okresowych dostał zgodę na pracę na wysokości do 3 metrów. Czy można zmienić mu stanowisko aneksując umowę o pracę?

Aktualność
07.12.2023 05:00 Obrót gospodarczy

Rada Ministrów przyjęła przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt nowelizacji ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Nowe przepisy przyspieszą postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne, zmniejszą koszty postępowania, a także zmienią zasady powoływania syndyków, zarządców i nadzorców sądowych.

Aktualność
07.12.2023 05:00 Podatki

Mąż chciał rozliczyć PIT wspólnie z całkowicie ubezwłasnowolnioną żoną - chodziło o wydatki na likwidację barier architektonicznych i technicznych, które nie były refundowane ze środków PFRON. Skarbówka odmówiła, wskazując, że ubezwłasnowolnienie żony spowodowało ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej. Nie został zatem spełniony jeden z warunków wspólnego opodatkowania małżonków. Osoba opiekująca

Aktualność
07.12.2023 05:00 Ubezpieczenia

Od stycznia ZUS podniesie wysokość świadczenia wychowawczego do 800 zł. Nastąpi to automatycznie, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego dodatkowego wniosku - poinformowała prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska.

Aktualność
06.12.2023 08:23 Podatki

Podatnicy, którzy korzystają jeszcze z ulgi odsetkowej w zeznaniu za 2024 rok odliczą odsetki od tej części kredytu, która nie przekroczy kwoty 443 450 zł. To oznacza, że limit odliczenia wzrośnie ponieważ w rozliczeniu za 2023 r. wynosi on 374 290 zł.

Aktualność
06.12.2023 05:01 Kadry i płace

Pracownik przepracował 4 godziny, a następnie na pozostałe 4 godziny skorzystał ze zwolnienia od pracy z tytułu siły wyższej w celu odebrania chorego dziecka z przedszkola. Pracownik w tym samym dniu udał się z dzieckiem do lekarza i otrzymał zwolnienie lekarskie na ten dzień. Czy w takim przypadku pracownikowi przysługuje zasiłek opiekuńczy na chore dziecko za ten dzień?

Aktualność
06.12.2023 05:00 Ubezpieczenia

Od 1 stycznia 2024 r. wejdą w życie przepisy, które wprowadzają świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością. Będzie je przyznawać i wypłacać Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Aby osoba z niepełnosprawnością mogła otrzymać to świadczenie, powinna najpierw uzyskać od wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON) decyzję o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia.

Aktualność
06.12.2023 05:00 Podatki

Przygotowano projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie składania deklaracji i podań. Zmiany dotyczą m.in. danych autoryzujących, którymi można się logować do zeznań rocznych PIT. Pozostałe zmiany dotyczą składania deklaracji przez funkcjonariuszy służb specjalnych oraz mają charakter aktualizujący, porządkujący bądź ujednolicający.

Aktualność
06.12.2023 05:00 Kadry i płace

W naszej firmie obowiązuje system pracy hybrydowej: 2 dni w biurze, 3 dni pracy zdalnej. Oprócz tego pracownicy mogą występować o dodatkowe dni pracy zdalnej w wyjątkowych przypadkach. Czy taka ilość dni jest nieograniczona? I czy rodzice dzieci do lat 4, jeśli rodzaj pracy umożliwia wykonywanie jej w domu, mogą praktycznie na 4 lata zniknąć z biura, bo nie można im odmówić, gdy wnioskują o pracę zdalną

Aktualność
06.12.2023 05:00 Podatki

Od początku 2024 r. przestaje obowiązywać dwuletni okres niestosowania przepisów o minimalnym podatku dochodowym. Tym samym przy rozliczeniu rocznym za 2024 r. podatnicy będą musieli wziąć pod uwagę możliwość bycia opodatkowanym tym podatkiem.

Aktualność
06.12.2023 05:00 Podatki

Wnioskodawcą był przedsiębiorca specjalizujący się w oprogramowaniu, który 13 czerwca 2022 r., złożył wniosek o wpis do CEiDG, rozpoczynając działalność gospodarczą od 1 lipca. Podczas składania wniosku VAT-R, przez nieuwagę, zaznaczył punkt 29, wskazując na korzystanie ze zwolnienia podatkowego, podczas gdy zamierzał być podatnikiem VAT czynnym. W praktyce przez ponad rok, prowadził działalność jako

Aktualność
06.12.2023 05:00 Ubezpieczenia

Uczestnik PPK, który ukończył 60 lat, może przekazać środki na lokatę terminową. Po ukończeniu 60. roku życia, uczestnik PPK może rozpocząć wypłatę środków z rachunku PPK bez pomniejszeń, ale rozpoczęcie wypłaty powoduje, że nowe wpłaty na PPK nie są już dokonywane.

Aktualność
05.12.2023 10:51 Podatki

Ministerstwo Finansów poinformowało o rozpoczęciu konsultacji podatkowych deklaracji CIT-8E. Konsultacje będą trwały do 9 grudnia 2023 r.

Aktualność
05.12.2023 10:10 Kadry i płace

5 grudnia 2023 r. weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Zmiany dotyczą m.in. zakazu handlu w niedzielę przypadającą w wigilię.

Aktualność
05.12.2023 05:00 Ubezpieczenia

W serwisie MojePPK można monitorować stan swoich oszczędności na wszystkich rachunkach PPK, a także sprawdzić, czy w ogóle oszczędzamy w PPK.

Aktualność
05.12.2023 05:00 Podatki

Od 1 stycznia 2024 r. podatek PCC dla kupujących szóstą i kolejną nieruchomość wzrośnie do 6%.

Aktualność
05.12.2023 05:00 Podatki

1 stycznia 2024 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego. Głównym celem nowelizacji jest usprawnienie procesu egzaminacyjnego.

Aktualność
05.12.2023 05:00 Kadry i płace

Jaki jest okres przechowywania następujących dokumentów: lista płac, lista obecności, ewidencja czasu pracy, deklaracje rozliczeniowe ZUS, DRA, RCA, RSA, PIT-11, PIT-4 roczny, deklaracje miesięczne i roczne PFRON?

Aktualność
05.12.2023 05:00 Podatki

Wnioskodawcami byli mężczyzna oraz jego żona, którzy jako wspólni kredytobiorcy, zawarli umowę kredytu hipotecznego indeksowanego do franka szwajcarskiego w 2006 roku. Sąd w 2021 roku uznał tę umowę za nieważną z powodu niewłaściwych klauzul stosowanych przez bank. W wyniku tego orzeczenia, bank w 2022 roku zwrócił wnioskodawcy niesłusznie pobrane świadczenia oraz odsetki za opóźnienie w wypłacie.

Aktualność
05.12.2023 05:00 Podatki

Już dziś warto zalogować się do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) i testować jego możliwości. Sposób logowania będzie się różnił w zależności od tego, czy użytkownikiem jest osoba fizyczna, czy spółka. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zapraszają na ogólnopolski cykl spotkań on-line mający przybliżyć główne założenia KSeF mikroprzedsiębiorcom.

Aktualność
05.12.2023 05:00 Kadry i płace

Z okazji świąt Bożego Narodzenia przygotowujemy pracownikom paczki świąteczne finansowane ze środków zfśs. Jeden z pracowników otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę i jego zatrudnienie zakończy się 31 grudnia 2023 r. Czy można go wyłączyć z uprawnień do świadczeń z zfśs i nie przyznać mu paczki z okazji świąt?

Aktualność
05.12.2023 05:00 Kadry i płace

Jeżeli pracodawca chce, aby jego pracownik wykorzystywał w pracy samochód - nie ważne czy służbowy, czy prywatny - to istotne jest żeby w skierowaniu na badania lekarskie zaznaczył czynnik niebezpieczny jakim jest kierowanie samochodem w celach służbowych. Wówczas to lekarz decyduje jakie badania zlecić takiemu pracownikowi.

Poprzednia Następna