Aktualności
02.10.2023 12:11
Podatki

W Ministerstwie Finansów rozpoczęły się konsultacje podatkowe projektu objaśnień dotyczących przepisów o podatku u źródła (WHT) w zakresie klauzuli rzeczywistego właściciela (beneficial owner). Opinie na temat projektu można zgłaszać do 10 października 2023 r.

02.10.2023 09:53
Podatki

W Ministerstwie Finansów rozpoczęły się konsultacje podatkowe projektu objaśnień dotyczących ulgi na ekspansję. Opinie na temat projektu można zgłaszać do 10 października 2023 r.

02.10.2023 08:33
Podatki

W e-Urzędzie Skarbowym (e-US) osoby fizyczne i organizacje mogą złożyć wniosek o zwrot kosztów za zakup kasy fiskalnej. Natomiast organizacje mogą już korzystać z usługi „Rozliczenia”, gdzie sprawdzą swoje salda i rozliczenia z urzędem skarbowym.

02.10.2023 05:01
Podatki

Faktura, która została odrzucona, nie jest uznawana za wystawioną, zatem nie można do niej wystawić korekty ani jej anulować.

02.10.2023 05:00
Podatki

Indywidualne interpretacje podatkowe to sposób na uzyskanie ochrony przed niekorzystną dla podatnika zmianą stanowiska organów podatkowych. Podatnik, który uzyska interpretację podatkową, nie może ponieść z tego tytułu szkody. Nie zapłaci odsetek i nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej skarbowej, a nawet w niektórych przypadkach nie zapłaci należnego podatku. Sprawdź, co wiesz o indywidualnych

02.10.2023 05:00
Podatki

Ministerstwo Finansów w komunikacie poinformowało, że w e-Urzędzie Skarbowym pojawiły się nowe usługi. Jedna z nich umożliwia złożenie wniosku o zwrot kosztów za zakup kasy fiskalnej.

02.10.2023 05:00
Kadry i płace

Pracownicy i pracodawcy różnie rozumieją dobrostan. Obie grupy mają duże nadzieje na jego poprawę w związku z nowymi przepisami, które zaczęły obowiązywać wiosną 2023 roku. Negatywny wpływ na komfort pracy ma stres i należy mocno z nim walczyć – to główne tezy raportu Koalicji Bezpieczni w Pracy.

02.10.2023 05:00
Podatki

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych posiadający oddziały (zakłady) są zobowiązani do corocznego przekazywania informacji o strukturze zatrudnienia, czemu służą formularze CIT-8ST z załącznikami. Przedstawiamy odpowiedź Ministra Finansów na interpelację poselską, w której wyjaśniono, kiedy i w jakim zakresie pojawia się obowiązek składania tych druków.

02.10.2023 05:00
Podatki

Wnioskodawca prowadzi indywidualną praktykę lekarską, świadcząc usługi medyczne dla publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej w formie umów cywilnoprawnych. Rozlicza się podatkiem w formie ryczałtu dla medyków lekarzy - 14% od przychodów. Usługi są zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18-20 ustawy o podatku od towarów i usług. Zainteresowany wskazał,

02.10.2023 05:00
Ubezpieczenia

ZUS ma pięć lat na wydanie decyzji zobowiązującej do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z tarczy antykryzysowej. Wnioski o postojowe to oświadczenia, które w założeniu opierały się na zaufaniu do obywateli, ale to nie oznacza, że nie są one analizowane - przekazał rzecznik Zakładu Paweł Żebrowski.

29.09.2023 12:37
Kadry i płace

Pracownicy mogą świadczyć telepracę do 7 października 2023 r. Do tego dnia pracodawcy powinni zmienić warunki zatrudnienia telepracowników.

29.09.2023 10:18
Podatki

Wnoszący aport nie zapłaci podatku dochodowego od kwoty podatku VAT zapłaconego przez spółkę, do której wniesiono aport. Szef KAS z urzędu zmienił nieprawidłową interpretację wydaną w tej sprawie.

29.09.2023 05:00
Kadry i płace

Czy pracownikowi, który przebywa na zwolnieniu lekarskim w okresie od 1 do 29 września 2023 r. oprócz zasiłku chorobowego (za 29 dni) należy wypłacić wynagrodzenie za pracę za 1 dzień tj. za 30 września 2023 r. (sobota), jeśli dzień ten jest dniem wolnym od pracy dla tego pracownika?

29.09.2023 05:00
Podatki

W KSeF przewidziana jest możliwość, aby podatnik wskazał podmiot uprawniony do wystawiania faktur, np. biuro rachunkowe.

29.09.2023 05:00
Kadry i płace

Jakie zasady przemieszczania się między kilkoma miejscami pracy obowiązują pracownika w przypadku określenia w umowie więcej niż jednego miejsca pracy?

29.09.2023 05:00
Podatki

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą jako iluzjonista złożył wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej do KIS. W ramach swojej działalności podatnik świadczy usługi występów artystycznych, które wymagają od niego nienagannej prezencji. W związku z tym, planuje zakupić garnitur, koszulę i buty. Dla iluzjonisty taki strój pełni rolę stroju estradowego, wręcz roboczego.

29.09.2023 05:00
Podatki

Jedną z przesłanek uznania za spółkę nieruchomościową jest by na pierwszy dzień roku obrotowego, co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła w nich wartość rynkowa nieruchomości położonych na terytorium Polski lub praw do takich nieruchomości. 50% wskaźnik aktywów obejmuje nie tylko nieruchomości posiadane bezpośrednio, ale też pośrednio poprzez udziały w innych

29.09.2023 05:00
Kadry i płace

Główna księgowa ma zapis w umowie, że po spełnieniu określonych warunków przysługuje jej premia roczna (za pracę związaną ze sporządzeniem sprawozdania finansowego). Otrzymuje ją po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. W 2022 r. premia została wypłacona w lipcu i wliczona do podstawy świadczenia urlopowego przez kolejne 3 miesiące. W 2023 r. premia wypłacona również w lipcu nie została już wliczona

29.09.2023 05:00
Obrót gospodarczy

Pozyskiwanie środków dla firm na finansowanie usług rozwojowych, w tym na dostosowywanie ich do nowych modeli pracy, ułatwiłaby standaryzacja dokumentów aplikacyjnych, ujednolicenie zasad rekrutacji czy wyznaczenie precyzyjnego czasu na ocenę wniosków – uważają eksperci Lewiatana.

29.09.2023 05:00
Kadry i płace

Pracodawca, który zatrudnia osoby niepełnosprawne, może liczyć na dofinansowanie ich wynagrodzeń oraz innych kosztów zatrudnienia z PFRON. Jednak decydując się na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, trzeba również pamiętać o dodatkowych uprawnieniach, jakie im przysługują, np. skróconych normach czasu pracy czy dodatkowym urlopie wypoczynkowym.

29.09.2023 05:00
Podatki

Zasady rozliczania dla VAT opakowań ulegną zmianie w związku z wejściem w życie ustawy z 15 czerwca 2023 r. wprowadzającej w Polsce tzw. system kaucyjny, w którym przy sprzedaży produktów w opakowaniach na napoje jednorazowego albo wielokrotnego użytku pobierana będzie kaucja. Będzie ona zwracana w momencie zwrotu opakowania lub odpadu opakowaniowego powstałego z opakowania objętego systemem kaucyjnym

29.09.2023 05:00
Rachunkowość firm

Sankcje za używanie terminu „firma audytorska”, penalizacja umów o badanie zawieranych przez jednostki zainteresowania publicznego na okres dłuższy niż 10 lat oraz umożliwienie zdalnego uczestnictwa w posiedzeniach Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów oraz Polskiej Izby Biegłych Rewidentów - to główne zmiany w ustawie o biegłych rewidentach, które wejdą w życie 29 września 2023 r.

28.09.2023 05:02
Podatki

Tak. Sprzedawca uprawniający nabywcę do samofakturowania będzie musiał nadać nabywcy to uprawnienie w KSeF.

28.09.2023 05:02
Podatki

Faktura z błędami rachunkowymi zostanie przyjęta do KSeF, system nie weryfikuje błędów rachunkowych zawartych w fakturze.

Poprzednia Następna