Aktualności

Aktualność
23.02.2024 05:00 Kadry i płace

W styczniu 2024 r. zleceniobiorca, świadcząc pracę w Niemczech, uległ wypadkowi przy pracy. Zleceniobiorca przewrócił się na tarasie, zahaczając o krzesło. W wyniku upadku doznał kontuzji kolana. Na pogotowiu zrobiono prześwietlenie i stwierdzono mocne stłuczenie kolana. Zalecono też rezonans. Po powrocie do Polski zleceniobiorca ponownie udał się do lekarza. Zrobiono rezonans. Okazało się, że kolano

Aktualność
23.02.2024 05:00 Kadry i płace

Na jakiej podstawie można zwolnić pracownika będącego w wieku emerytalnym, ale niepobierającego emerytury? Umowa została zawarta na czas nieokreślony i trwa od ponad dwudziestu lat. Zaznaczam, że nie ma podstaw do zwolnienia dyscyplinarnego. Czy w przypadku likwidacji stanowiska pracy pracownikowi należałaby się odprawa pieniężna? Po jakim czasie można ponownie utworzyć zlikwidowane stanowisko?

Aktualność
22.02.2024 05:00 Kadry i płace

Państwowa Inspekcja Pracy podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, czy możliwe jest jednoznaczne ustalenie kryteriów stwierdzających istnienie stosunku pracy oraz czy obecne ustawowe kompetencje inspektorów pracy w tym zakresie są wystarczające i skuteczne.

Aktualność
22.02.2024 05:00 Kadry i płace

Zatrudniamy pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracownicy, zgodnie z umowami o pracę, są wynagradzani stawkami godzinowymi. Czy ustalając tym pracownikom wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych i dodatki za godziny nadliczbowe powinniśmy brać pod uwagę stawkę godzinową wynikającą z umowy o pracę, czy stawkę godzinową wynikającą z minimalnego wynagrodzenia? Pytanie dotyczy pracowników

Aktualność
22.02.2024 05:00 Kadry i płace

Czy do limitu 3 umów i 33 miesięcy zatrudnienia zalicza się wszystkie umowy u danego pracodawcy, bez względu na przerwę w zatrudnieniu i stanowisko pracy?

Aktualność
22.02.2024 05:00 Kadry i płace

Zatrudniamy pracowników na stanowisku - monter. Praca na tym stanowisku wymaga pracy na różnych działach. Jest to praca zarówno w pozycji stojącej, w cieczy (olej+woda) i czasami praca siedząca. Pracownice zaczęły przynosić nam zaświadczenia od lekarzy dermatologów lub neurologów wskazujące na to, że nie mogą stać lub nie mogą pracować w cieczy. Bardzo utrudnia nam to planowanie pracy. Czy takie zaświadczenia

Aktualność
22.02.2024 05:00 Kadry i płace

Jak mogę skutecznie rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem, który porzucił miejsce pracy i nie mam z nim kontaktu? Nie chcę zwalniać go dyscyplinarnie. Czy mogę wysłać pocztą rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron? Czy pracownik musi odebrać list, żeby rozwiązanie umowy było skuteczne? Co z rozliczeniem za urlop i pozostałą część miesiąca, jeśli pensja była płatna gotówką?

Aktualność
22.02.2024 05:00 Kadry i płace

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie online z cyklu kawa z INFORLEX, które odbędzie się 27 lutego 2024 r. Ekspert - Grzegorz Filipowicz opowie, jak udoskonalić procesy HR.

Aktualność
21.02.2024 05:00 Kadry i płace

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej nakłada na pracodawcę obowiązek przechowywania dokumentacji pracowniczej związanej z pracą w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Dokumenty te należy przechowywać w części B akt osobowych pracownika.

Aktualność
21.02.2024 05:00 Kadry i płace

Czy w przypadku, gdy pracownik na dany dzień ma zatwierdzony urlop wypoczynkowy, może wnioskować o urlop z tytułu siły wyższej? Przykład: nastąpi nagłe zdarzenie, np. zalane mieszkanie, i pracownik będzie chciał zamienić urlop wypoczynkowy na urlop z tytułu siły wyższej. Czy ma do tego prawo?

Aktualność
20.02.2024 05:00 Kadry i płace

W rozporządzeniu z 6 marca 2023 r. Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ustawodawca wprowadził zmianę w rozporządzeniu o dokumentacji pracowniczej. Wprowadzono część E do akt osobowych. Sprawdź czy w związku z tym teczki osobowe pracowników należy uzupełniać o część E, jeśli pracodawca nie prowadzi samodzielnie badania trzeźwości.

Aktualność
20.02.2024 05:00 Kadry i płace Ubezpieczenia

Pracownik uprzedził przełożonego, że wybiera się do stacji krwiodawstwa w celu oddania krwi i w związku z tym będzie nieobecny w pracy przez 2 dni. Trzeciego dnia pracownik przyszedł do pracy i poinformował przełożonego, że jednak nie udało mu się oddać krwi z uwagi na przeciwskazania zdrowotne i nie przyniósł żadnego zaświadczenia. Czy w takiej sytuacji powinniśmy udzielić temu pracownikowi wolnego

Aktualność
19.02.2024 11:25 Kadry i płace

W 2024 r. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został odmrożony, co oznacza, że jego wysokość zależy od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2023 r. lub w drugim półroczu 2023 r. Komunikat w sprawie wysokości tego wynagrodzenia GUS opublikował 16 lutego 2024 r. i podstawę tę stanowi kwota z drugiego półrocza 2023 r., czyli 6445,71 zł.

Aktualność
19.02.2024 11:11 Kadry i płace

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 15 lutego 2024 r. rozpoczął pracę zespół, którego celem jest opracowanie rozwiązań w zakresie uprawnień rodzicielskich dla rodziców dzieci przedwcześnie urodzonych oraz dzieci hospitalizowanych po urodzeniu.

Aktualność
19.02.2024 05:00 Kadry i płace

Pracodawca zaproponował pracownikowi zmniejszenie jego wymiaru czasu pracy z pełnego etatu na 4/5 etatu. W tym celu pracodawca zaproponował pracownikowi porozumienie zmieniające jego warunki pracy. Jako uzasadnienie zmniejszenia etatu pracodawca podał małą ilości zamówień produkcyjnych. Pracownik odmówił przyjęcia tych warunków. Pracodawca postanowił rozwiązać z nim umowę o pracę. W jaki sposób pracodawca

Aktualność
19.02.2024 05:00 Kadry i płace

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 maja 1996 r. w sprawie usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy informuje o tym, że pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi dni wolnych w celu oddania krwi.

Aktualność
16.02.2024 13:49 Kadry i płace

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2023 r. i w drugim półroczu 2023 r. przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe w 2023 r. wyniosło 6246,13 zł, a w drugim

Aktualność
16.02.2024 13:39 Kadry i płace

Od 1 stycznia 2024 r. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został „odmrożony”, a to oznacza że jest naliczany w oparciu o przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w 2023 r. lub w drugim półroczu 2023 r. jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. Wysokość odpisu stanowi również maksymalną kwotę świadczenia urlopowego obowiązującego w 2024 r. Kwota

Aktualność
16.02.2024 05:00 Kadry i płace

Pytanie dotyczy emerytów, którzy podjęli zatrudnienie w innych zakładach pracy. Czy na takiego emeryta zatrudnionego w innym zakładzie pracy naliczamy odpis na ZFŚS i czy emeryt zatrudniony u innego pracodawcy może korzystać z naszego funduszu? Czy po zakończonym stosunku pracy będzie on ponownie naszym emerytem uprawnionym do korzystania ze świadczeń ZFŚS? W jaki sposób zweryfikować, czy emeryt podjął

Aktualność
16.02.2024 05:00 Kadry i płace

W regulaminie dotyczącym przydziału oraz konserwacji i prania odzieży roboczej zawarty jest zapis, że ekwiwalent jest pomniejszany proporcjonalnie za czas nieobecności. Czy zatem ekwiwalent powinien być pomniejszony w przypadku nieobecności pracownika z powodu działania siły wyższej?

Aktualność
15.02.2024 05:00 Kadry i płace

Czy zwiększony odpis na ZFŚS (50%) związany z zatrudnieniem pracowników przy pracach w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze dotyczy tylko pracowników zatrudnionych na cały etat w wyżej wymienionych warunkach, czy również pracowników zatrudnionych na cześć etatu? Ustawa o ZFŚS odsyła do ustawy o emeryturach pomostowych, która definiuje pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach

Aktualność
14.02.2024 12:43 Kadry i płace

W 2024 r. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został odmrożony, co oznacza, że jego wysokość zależy od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2023 r. lub w drugim półroczu 2023 r. Komunikat w sprawie wysokości tego wynagrodzenia GUS opublikuje do 20 lutego 2024 r. Natomiast 9 lutego 2024 r. GUS podał kwotę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2023

Aktualność
14.02.2024 05:00 Kadry i płace

Czy wynagrodzenie za wolne z powodu siły wyższej wlicza się do podstawy obliczenia zasiłku chorobowego, wynagrodzenia za urlop i ekwiwalentu za urlop?

Poprzednia Następna