Aktualności

Aktualność
20.02.2024 05:00 Podatki

W związku z planowanym wdrożeniem obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) odbyły się dwa pierwsze spotkania konsultacyjne. Omówione zostały zagadnienia związane z bezpieczeństwem i wydajnością systemu KSeF oraz fakturami konsumenckimi. Odbędzie się jeszcze 7 konsultacji, a najbliższe już 21 lutego br. Resort finansów zaprasza do potwierdzania chęci udziału poprzez wypełnienie on-line formularza

Aktualność
20.02.2024 05:00 Rachunkowość firm

Polska Agencja Nadzoru Audytowego poinformowała, że opłata minimalna wnoszona przez firmy audytorskie w 2024 r. wynosi 1431 zł.

Aktualność
19.02.2024 13:02 Podatki

Wartość wręczanych przez pracodawcę pracownikom prezentów lub upominków nie stanowi dla nich przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem na pracodawcy nie spoczywają obowiązki płatnika związane z obliczeniem, pobraniem i odprowadzeniem zaliczki na podatek. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z 14 lutego 2024 r. (0112-KDIL2-1.4011.39.2024.2

Aktualność
19.02.2024 12:49 Ubezpieczenia

Na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zostały opublikowane główne założenia do projektu ustawy o świadczeniu honorowym z tytułu ukończenia 100 lat życia. Projekt określa zasady i tryb postępowania w sprawie przyznawania prawa do ww. świadczenia.

Aktualność
19.02.2024 11:25 Kadry i płace

W 2024 r. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został odmrożony, co oznacza, że jego wysokość zależy od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2023 r. lub w drugim półroczu 2023 r. Komunikat w sprawie wysokości tego wynagrodzenia GUS opublikował 16 lutego 2024 r. i podstawę tę stanowi kwota z drugiego półrocza 2023 r., czyli 6445,71 zł.

Aktualność
19.02.2024 11:11 Kadry i płace

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 15 lutego 2024 r. rozpoczął pracę zespół, którego celem jest opracowanie rozwiązań w zakresie uprawnień rodzicielskich dla rodziców dzieci przedwcześnie urodzonych oraz dzieci hospitalizowanych po urodzeniu.

Aktualność
19.02.2024 10:55

Senat 15 lutego 2024 r. zgodził się na przedłużenie do 30 czerwca 2024 r. szczególnych uprawnień obywateli Ukrainy, wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Oznacza to wydłużenie do połowy bieżącego roku legalności pobytu i pracy Ukraińców przybyłych do Polski w związku z wojną toczącą się w ich kraju, a także utrzymanie dotychczas

Aktualność
19.02.2024 10:51 Podatki

16 lutego z mocą od 15 lutego weszły w życie zmiany w rozporządzeniu w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone. Zmiany wprowadzono również w rozporządzeniu w sprawie przesyłania ksiąg podatkowych.

Aktualność
19.02.2024 10:27 Podatki

16 lutego 2024 r. rozpoczęły się w MF konsultacje dotyczące zmian w KSeF. Wynikiem tych konsultacji będzie przedstawienie projektu ustawy zmieniającej ustawę o VAT w drugiej połowie marca 2024 r.(prawdopodobnie 18 marca). Prace legislacyjne nad tym projektem mają się zakończyć do końca czerwca 2024 r. Pierwsze spotkanie dotyczyło przede wszystkim zabezpieczenia i wydajności systemu KSeF.

Aktualność
19.02.2024 05:00 Ubezpieczenia

ZUS ostrzega przed fałszywym profilem ZUS-u na Facebooku, który zachęca do inwestycji mającej zagwarantować emeryturę w wieku 50 lat. W ten sposób oszuści próbują wyłudzić dane osobowe oraz pieniądze Polaków.

Aktualność
19.02.2024 05:00 Kadry i płace

Pracodawca zaproponował pracownikowi zmniejszenie jego wymiaru czasu pracy z pełnego etatu na 4/5 etatu. W tym celu pracodawca zaproponował pracownikowi porozumienie zmieniające jego warunki pracy. Jako uzasadnienie zmniejszenia etatu pracodawca podał małą ilości zamówień produkcyjnych. Pracownik odmówił przyjęcia tych warunków. Pracodawca postanowił rozwiązać z nim umowę o pracę. W jaki sposób pracodawca

Aktualność
19.02.2024 05:00 Ubezpieczenia

Komisja Prawna Krajowej Rady Doradców Podatkowych wydała opinię dotyczącą przepisów wprowadzających „wakacje od ZUS”. W ocenie ekspertów, zapowiadane przepisy nie są precyzyjne, a skorzystanie z możliwości niezapłacenia składek ZUS przez przedsiębiorców, wymagać będzie nadmiernej biurokracji.

Aktualność
19.02.2024 05:00 Kadry i płace

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 maja 1996 r. w sprawie usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy informuje o tym, że pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi dni wolnych w celu oddania krwi.

Aktualność
19.02.2024 05:00 Podatki

MF potwierdził, że podatnik który chce dobrowolnie zwrócić nienależnie otrzymany zasiłek chorobowy, powinien to zrobić łącznie z zaliczką na PIT pobraną przez pracodawcę od tego zasiłku.

Aktualność
16.02.2024 13:49 Kadry i płace

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2023 r. i w drugim półroczu 2023 r. przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe w 2023 r. wyniosło 6246,13 zł, a w drugim

Aktualność
16.02.2024 13:39 Kadry i płace

Od 1 stycznia 2024 r. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został „odmrożony”, a to oznacza że jest naliczany w oparciu o przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w 2023 r. lub w drugim półroczu 2023 r. jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. Wysokość odpisu stanowi również maksymalną kwotę świadczenia urlopowego obowiązującego w 2024 r. Kwota

Aktualność
16.02.2024 12:01 Podatki

16 lutego 2024 r. rozpoczęły się w MF konsultacje dotyczące zmian w KSeF. Wynikiem tych konsultacji będzie przedstawienie projektu ustawy zmieniającej ustawę o VAT w drugiej połowie marca 2024 r.(prawdopodobnie 18 marca). Prace legislacyjne nad tym projektem mają się zakończyć do końca czerwca 2024 r. Pierwsze spotkanie dotyczyło przede wszystkim zabezpieczenia i wydajności systemu KSeF.

Aktualność
16.02.2024 09:47 Podatki

15 lutego 2024 r. Senat bez poprawek przyjął ustawę o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zmiana przedłuża legalność pobytu ukraińskich uchodźców wojennych do 30 czerwca 2024 r.. Nowelizacja ma wejść w życie z dniem następującym po dniu

Aktualność
16.02.2024 05:00 Podatki

Zakończyliśmy wysyłkę deklaracji podatkowych PIT za 2023 rok. Ponad dziesięć milionów formularzy trafi do każdego, kto w ubiegłym roku dostał chociaż jedną złotówkę z ZUS – przekazał rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Aktualność
16.02.2024 05:00 Ubezpieczenia

Do końca lutego uczestnicy PPK powinni otrzymać od instytucji finansowych, prowadzących ich rachunki PPK, roczną informację o stanie swoich oszczędności.

Aktualność
16.02.2024 05:00 Podatki

MF potwierdził, że świadczenie ratownicze otrzymywane przez emerytowanych strażaków ochotników nie korzysta ze zwolnienia z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 44 updof. Świadczenie to jako podlegające opodatkowaniu powinno zostać wykazane w informacji PIT-11 sporządzonej przez organ emerytalny oraz rozliczone w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym je otrzymywano.

Aktualność
16.02.2024 05:00 Kadry i płace

Pytanie dotyczy emerytów, którzy podjęli zatrudnienie w innych zakładach pracy. Czy na takiego emeryta zatrudnionego w innym zakładzie pracy naliczamy odpis na ZFŚS i czy emeryt zatrudniony u innego pracodawcy może korzystać z naszego funduszu? Czy po zakończonym stosunku pracy będzie on ponownie naszym emerytem uprawnionym do korzystania ze świadczeń ZFŚS? W jaki sposób zweryfikować, czy emeryt podjął

Aktualność
16.02.2024 05:00 Ubezpieczenia

Na maile klientów ZUS trafiają wiadomości o konieczności uzupełnienia i/lub poprawienia danych dotyczących świadczenia 800+, ponieważ bez tego nie zostanie podniesiona kwota świadczenia z 500 na 800 zł. W mailu podany jest link, w którego należy wejść aby poprawić dane. Tych wiadomości nie wysyła ZUS i są one fałszywe.

Aktualność
16.02.2024 05:00 Kadry i płace

W regulaminie dotyczącym przydziału oraz konserwacji i prania odzieży roboczej zawarty jest zapis, że ekwiwalent jest pomniejszany proporcjonalnie za czas nieobecności. Czy zatem ekwiwalent powinien być pomniejszony w przypadku nieobecności pracownika z powodu działania siły wyższej?