Aktualności

Aktualność
23.02.2024 11:06 Rachunkowość firm

Niektóre firmy będą zobowiązane do ujawniania informacji o zapłaconym podatku dochodowym oraz innych informacji związanych z podatkami.

Aktualność
21.02.2024 05:00 Rachunkowość firm

Dla pracowników działów finansowo-księgowych pierwszy kwartał to zazwyczaj najtrudniejszy okres w roku. Na bieżące obowiązki nakłada się konieczność przygotowania sprawozdania finansowego oraz kalkulacji wyniku podatkowego za poprzedni rok. Przygotowanie sprawozdania nie jest łatwe, bo musi ono nie tylko prezentować wierny i rzetelny obraz z punktu widzenia rachunkowości, ale także odzwierciedlać przebieg

Aktualność
20.02.2024 05:00 Rachunkowość firm

Polska Agencja Nadzoru Audytowego poinformowała, że opłata minimalna wnoszona przez firmy audytorskie w 2024 r. wynosi 1431 zł.

Aktualność
15.02.2024 05:00 Rachunkowość firm

Do 29 lutego firmy audytorskie powinny przesłać do PANA roczne rozliczenie opłaty z tytułu nadzoru oraz sprawozdanie o przychodach oraz usługach za 2023 rok.

Aktualność
14.02.2024 05:00 Rachunkowość firm

Ministerstwo Finansów ogłosiło, że w drugim kwartale 2024 r. będzie pracowało nad zmianą ustawy o rachunkowości mającą na celu wdrożenie do porządku krajowego dwóch dyrektyw unijnych dotyczących sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. Niejako przy okazji planuje się również podniesienie o 25% wysokości przychodów netto ze sprzedaży, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych

Aktualność
08.02.2024 10:10 Rachunkowość firm

Ministerstwo Finansów ogłosiło, że w drugim kwartale 2024 r. będzie pracowało nad zmianą ustawy o rachunkowości mającą na celu wdrożenie do porządku krajowego dwóch dyrektyw unijnych dotyczących sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. Niejako przy okazji planuje się również podniesienie o 25% wysokości przychodów netto ze sprzedaży, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych

Aktualność
07.02.2024 05:00 Rachunkowość firm

Ministerstwo Finansów opublikowało raport podsumowujący niemal dwuletnie prekonsultacje dotyczące kierunków rozwoju zawodu księgowego i usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wynika z nich, że nie ma jednoznacznej potrzeby uregulowania czy profesjonalizacji zawodu księgowego, a tym samym MF nie będzie obecnie podejmowało prac legislacyjnych zmierzających do regulacji tego zawodu. Planowane są natomiast

Aktualność
07.02.2024 05:00 Rachunkowość firm

Faktura dotycząca roku 2023 została wystawiona w styczniu 2024. Koszt podatkowy i bilansowy zaksięguję w 2023 r. A jak postąpić ze zobowiązaniem/należnością?

Aktualność
05.02.2024 05:00 Podatki Rachunkowość firm

Duże firmy z siedzibą w Polsce lub prowadzące u nas działalność będą miały obowiązek publikowania danych o podatkach zapłaconych w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) – wynika z uzasadnienia do projektu nowelizacji ustawy o rachunkowości.

Aktualność
02.02.2024 05:00 Rachunkowość firm

Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o rachunkowości wdrażającym dyrektywę unijną w zakresie nałożenia obowiązku publicznego ujawniania sprawozdania o podatku dochodowym w podziale na kraje, w tym także ze wskazaniem tzw. rajów podatkowych. Prace nad tym projektem zaplanowane są na I kwartał 2024 r.

Aktualność
26.01.2024 12:09 Rachunkowość firm

Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o rachunkowości wdrażającym dyrektywę unijną w zakresie nałożenia obowiązku publicznego ujawniania sprawozdania o podatku dochodowym w podziale na kraje, w tym także ze wskazaniem tzw. rajów podatkowych. Prace nad tym projektem zaplanowane są na I kwartał 2024 r.

Aktualność
25.01.2024 11:58 Rachunkowość firm

Ministerstwo Finansów powróciło do dialogu z przedsiębiorcami, biegłymi rewidentami i księgowymi w sprawie inicjatyw i planowanych zmian w sferze szeroko rozumianego prawa bilansowego. Tematem przeprowadzonych w styczniu 2024 r. spotkań były w dużej mierze planowane zmiany w przepisach ustawy o rachunkowości (a wśród nich szczególnie e-cyfryzacji) jak i implementacji unijnego prawa odnośnie dyrektywy

Aktualność
25.01.2024 05:00 Rachunkowość firm

Przedstawiamy ściągę księgowego, z której dowiedzą się Państwo: kto jest zobowiązany do składania sprawozdań finansowych i w jakiej formie, kto i jak podpisuje e-sprawozdania finansowe, kto podpisuje sprawozdania w jednostkach kierowanych przez organ wieloosobowy, w jakiej formie przesyłać dokumenty związane z e-sprawozdaniem, kiedy i gdzie złożyć e-sprawozdanie finansowe oraz gdzie i kto przesyła

Aktualność
19.01.2024 05:00 Rachunkowość firm

Uczestnicy prekonsultacji prezentowali odmienne zdania na temat kierunków rozwoju zawodu księgowego. Rozbieżności dotyczyły potrzeby uregulowania zawodu księgowego, jak też zakresu czynności, które miałyby podlegać regulacji. Prezentowany raport stanowi podsumowanie opinii uczestników i zostanie wykorzystany w dalszych pracach analitycznych Ministerstwa Finansów.

Aktualność
18.01.2024 10:40 Rachunkowość firm

Ministerstwo Finansów opublikowało raport podsumowujący prekonsultacje dotyczące kierunków rozwoju zawodu księgowego. Wyniki prekonsultacjii nie potwierdzają jednoznacznej potrzeby uregulowania czy profesjonalizacji zawodu księgowego a tym samym MF na chwilę obecną nie będzie podejmowało prac legislacyjnych zmierzających do regulacji zawodu księgowego. MF planuje natomiast dalsze prace nad opracowaniem

Aktualność
18.01.2024 05:00 Rachunkowość firm

Ministerstwo Finansów realizuje projekt Reforma systemu rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem digitalizacji. Celem projektu jest dostosowanie przepisów ustawy o rachunkowości do praktyki, rzeczywistości prawno-gospodarczej oraz do możliwości, jakie oferuje postęp technologiczny.

Aktualność
17.01.2024 10:57 Rachunkowość firm

Ministerstwo Finansów wspólnie z PricewaterhouseCoopers Polska (PwC) pracuje nad projektem dostosowania ustawy o rachunkowości do praktyki, rzeczywistości prawno-gospodarczej oraz do możliwości, jakie oferuje postęp technologiczny. Prace te mają stanowić podstawę prac nad wdrożeniem rekomendowanych rozwiązań w ramach procesu legislacyjnego.

Aktualność
15.01.2024 05:00 Rachunkowość firm

Rok 2024 to początek nowego 3-letniego okresu rozliczeniowego obligatoryjnego doskonalenia zawodowego (ODZ) biegłych rewidentów i zarazem początek obowiązywania nowych zasad rozliczania ODZ, wprowadzonych uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Aktualność
11.01.2024 05:00 Rachunkowość firm

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przyjęła 4 stycznia 2024 r. uchwałę wprowadzającą nowy formularz R4, służący do zawiadamiania o podjęciu i formie wykonywania zawodu lub zaprzestaniu wykonywania zawodu przez biegłego rewidenta oraz o powiązaniu biegłego rewidenta z firmą audytorską.

Aktualność
10.01.2024 05:00 Rachunkowość firm

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, zobligowani są do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC biura rachunkowego). Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia w 2024 r. wynosi 43 434 zł. Kwota ta jest niższa o ponad 2 tyś zł w porównaniu z obowiązującą w 2023 r.

Aktualność
09.01.2024 05:00 Rachunkowość firm

15 stycznia 2024 r. minie termin na przeprowadzenie inwentaryzacji aktywów dokonywanych metodą spisu z natury oraz potwierdzenia sald. Sprawdź jakie aktywa należy zinwentaryzować w tym terminie.

Aktualność
08.01.2024 09:42 Rachunkowość firm

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, zobligowani są do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC biura rachunkowego). Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia w 2024 r. wynosi 43 434 zł. Kwota ta jest niższa o ponad 2 tyś zł w porównaniu z obowiązującą w 2023 r.

Aktualność
08.01.2024 08:58 Rachunkowość firm

15 stycznia 2024 r. minie termin na przeprowadzenie inwentaryzacji aktywów dokonywanych metodą spisu z natury oraz potwierdzenia sald. Sprawdź jakie aktywa należy zinwentaryzować w tym terminie.

Aktualność
04.01.2024 05:00 Rachunkowość firm

W związku z opublikowaniem średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień bilansowy (kurs z dnia 29 grudnia 2023 r. który wyniósł 4,3480 zł/euro) znane są już progi aktywów i przychodów zobowiązujących niektóre jednostki (spółki z o.o., spółki jawne, partnerskie, komandytowe, cywilne oraz przedsiębiorstwa osób fizycznych) do zbadania sprawozdań finansowych za rok 2024. Wynoszą

Poprzednia Następna