Podatki
Interpretacja
04.12.2023 Podatki

Ustalenie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nabycia uprawnień do emisji

Interpretacja
04.12.2023 Podatki

W zakresie momentu powstania przychodu w związku z nabyciem akcji sfinansowanych składką pracodawcy.

Interpretacja
04.12.2023 Podatki

W zakresie ustalenia, czy Spółka jest zobowiązana do rozpoznania przychodu podatkowego i jego opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych tytułem nadwyżki energii wprowadzonej (oddanej) do sieci nad faktycznie pobraną - tzw. depozytu (inaczej: „sumy godzinowych sald ujemnych”), którego wartość pomniejsza jej zobowiązanie wobec Zakładu energetycznego.

Interpretacja
04.12.2023 Podatki

Dotyczy ustalenia czy Utwory, do których prawa autorskie są przenoszone na Wnioskodawcę w ramach opisywanych Umów powinny być przez Wnioskodawcę traktowane jako wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji, a wynagrodzenie za ich nabycie powinno być włączone do wartości początkowej tych wartości niematerialnych i prawnych

Interpretacja
04.12.2023 Podatki

Czy płatności należności objęte opinią o stosowaniu preferencji, o której mowa w art. 26b ustawy o CIT, powinny zostać wyłączone z procesu ustalania łącznej kwoty należności wypłacanych na rzecz Spółki Matki na potrzeby art. 26 ust. 2e ustawy o CIT, a w konsekwencji nie powinny być uwzględniane w kalkulacji limitu 2 mln PLN.

Aktualność
01.12.2023 11:38 Podatki

Zostało opublikowane rozporządzenie nowelizujące zasady przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego. Zmiany dotyczą procedury organizacji tego egzaminu. Do rozporządzenia są wprowadzane również przepisy, których zadaniem jest uregulowanie kwestii dostosowywania warunków przeprowadzania egzaminu do potrzeb kandydatów na doradców podatkowych będących osobami niepełnosprawnymi.

Aktualność
01.12.2023 10:46 Podatki

MF wydało komunikat, w którym ostrzega podatników przed fałszywymi e-mailami, których autor podszywa się pod Ministerstwo Finansów i informuje o zwrocie podatku. MF przypomina, że nie wysyła tego typu wiadomości do podatników. Ich celem jest uzyskanie danych do kont bankowych oraz kart płatniczych podatników.

Aktualność
01.12.2023 10:44 Podatki

MF wydał rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku stosowania kas rejestrujących. Rozporządzenie powiela dotychczasowe rozwiązania przyjęte w zakresie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania. Nie zmienia się również katalog czynności objętych obowiązkiem ewidencjonowania od pierwszej sprzedaży.

Aktualność
01.12.2023 05:00 Podatki

Eksperci są zaskoczeni danymi dotyczącymi wybranych ulg z rozliczenia PIT za 2022 rok. W porównaniu z rokiem wcześniejszym, skorzystano z ponad 36% mniej odliczeń zmniejszających podstawę opodatkowania z tytułu kosztów uzyskania przychodów, poniesionych na działalność badawczo-rozwojową. Z kolei łączna kwota zmalała o niespełna 3%. Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że ww. rozwiązanie wybrali przede

Aktualność
01.12.2023 05:00 Podatki

Polska zajęła 33. miejsce w rankingu International Tax Competitiveness Index 2023 (ITCI) na 38 systemów podatkowych państw Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), zatem spadła o pięć miejsc niżej w porównaniu do roku 2022. Na czele uplasowała się Estonia, z kolei z najniższym wynikiem ranking zamyka Kolumbia.

Aktualność
01.12.2023 05:00 Podatki

Rzecznik MŚP sprzeciwia się godzącej w interes przedsiębiorców profiskalnej wykładni przepisów dotyczących obciążania ich najwyższą stawką podatku od nieruchomości. Sam fakt posiadania nieruchomości przez przedsiębiorcę nie jest bowiem wystarczający do uznania związku tej nieruchomości z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Aktualność
01.12.2023 05:00 Podatki

W umowie między pracodawcą a pracownikiem zawarto porozumienie dotyczące używania prywatnego samochodu pracownika do celów służbowych. W ramach umowy określono miesięczny limit kilometrów na przejazdy służbowe oraz stawkę za każdy kilometr przebiegu, która może ulegać zmianie. Zwrot kosztów za używanie samochodu ma być wypłacany pracownikowi w formie miesięcznego ryczałtu po złożeniu przez niego pisemnego

Interpretacja
01.12.2023 Podatki

Czy w związku z uzyskaniem Decyzji zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych podlega cały dochód z działalności wskazanej w Decyzji, prowadzonej na terenie wskazanym w Decyzji, do limitu przyznanej pomocy publicznej? Czy Spółka będzie uprawniona do korzystania ze zwolnienia, o którym

Interpretacja
01.12.2023 Podatki

W zakresie ustalenia: 1. czy przychodami ze sprzedaży, o których mowa w art. 4a pkt 10 ustawy o CIT, są i będą tylko przychody Spółki osiągnięte z Działalności Podstawowej, 2. czy zaliczki otrzymane na poczet Działalności Podstawowej stanowią przychody ze sprzedaży, o których mowa w art. 4a pkt 10 ustawy o CIT, 3. czy w trzecim roku obrotowym w Estońskim CIT, tj. w okresie 1 stycznia 2025 - 31 grudnia

Interpretacja
01.12.2023 Podatki

Obowiązek opodatkowania podatkiem VAT i wystawienia faktury w związku z powstaniem nadwyżki oddanej do sieci energii elektrycznej oraz obliczenie podstawy opodatkowania.

Interpretacja
01.12.2023 Podatki

Czy wskazane we wniosku koszty Darowizn są opodatkowane ryczałtem od dochodów spółek jako ukryte zyski lub wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą.

Interpretacja
01.12.2023 Podatki

Czy Wnioskodawca, na gruncie art. 16 ust. 1 pkt 26a) w zw. z ust. 2a pkt 1 lit. a) u.p.d.o.p., w opisanym stanie faktycznym, miał prawo uwzględnić odpis aktualizujący wartość należności stwierdzonych fakturami VAT z 2019 r. w kosztach uzyskania przychodów w 2022 r.?

Interpretacja
01.12.2023 Podatki

Prawo do zastosowania 0% stawki podatku dla dostawy ługu sodowego na rzecz armatora i na rzecz pośrednika.

Interpretacja
01.12.2023 Podatki

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez sprzedawcę.

Interpretacja
01.12.2023 Podatki

Zwolnienieod podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy Usług Dodatkowych.

Interpretacja
01.12.2023 Podatki

Czy w opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 24o ust. 1 ustawy o CIT.