30.11.2023 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 30 listopada 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL3.4012.578.2023.1.AW

Uznanie dostawy Nieruchomości za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, niekorzystając ze zwolnienia oraz obowiązku wystawienia faktury dokumentującej ww. sprzedaż.

Interpretacja indywidualna

– stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

3 października 2023 r. wpłynął Pani wniosek z 3 października 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy uznania dostawy Nieruchomości za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, niekorzystającą ze zwolnienia oraz obowiązku wystawienia faktury dokumentującej ww. sprzedaż.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego:

Przedmiotem złożonego zapytania jest dostawa niezabudowanej działki gruntu o powierzchni (…) m².

Wnioskodawca (dalej również: Sprzedający lub Zainteresowany) w dniu (…) 2023 r. zawarł przedwstępną umowę sprzedaży działki gruntu o numerze ewidencyjnym 1 o obszarze (…) m² (dalej również: Nieruchomość), położonej w miejscowości (…). Dla działki ewidencyjnej nr 1, Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą.

Ilekroć w dalszej części opisu zdarzenia przyszłego będzie mowa o Nieruchomości należy przez to rozumieć niezabudowaną działkę gruntu o obszarze 3818 m², położoną w miejscowości (…).

Przedmiotem niniejszego zapytania jest tylko jedna działka gruntu.

Wnioskodawca oświadcza, że:

-przysługuje mu prawo współwłasności powyżej opisanej Nieruchomości. Wraz ze współmałżonkiem przysługuje mu udział wynoszący 1/3 części na zasadach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.

-prawo własności Nieruchomości nabył na podstawie umowy sprzedaży z dnia (…) 2004 r., będąc w związku małżeńskim, do majątku wspólnego, a udział we własności nieruchomości stanowi majątek wspólny małżonków.

Wnioskodawca nie prowadzi aktualnie działalności gospodarczej. Wnioskodawca nie prowadzi działalności rolniczej. Wnioskodawca nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne