27.11.2023 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 27 listopada 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.706.2023.3.SJ

Powstanie przychodu z tytułu zwrotu kosztów używania samochodu prywatnego w celach służbowych w jazdach lokalnych.

Interpretacja indywidualna – stanowisko nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

22 września 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 22 września 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych. Uzupełnili go Państwo – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 24 listopada 2023 r. (wpływ 24 listopada 2023 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Urząd Miejski w X jest jednostką budżetową Miasta X i pracodawcą w rozumieniu przepisów ustawy o pracownikach samorządowych. Urząd nie posiada samochodów służbowych. Pracownicy urzędu, w ramach wykonywanych zadań, przemieszczają się pomiędzy różnymi siedzibami, w których zlokalizowany jest Urząd oraz pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Miasta (szkoły, przedszkola, instytucje kultury, żłobek, zakład komunalny, jednostki pomocy społecznej). Ponadto dokonują m.in. bieżącego przeglądu stanu dróg i czystości Miasta, odbioru zadań inwestycyjnych. W tych celach wykorzystują samochody prywatne. Z pracownikami Urzędu zostały zawarte umowy o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, w których zobowiązują się oni do używania własnego samochodu do jazd lokalnych (z podaniem marki i pojemności skokowej). W umowie tej pracodawca ustala indywidualnie miesięczny limit przebiegu kilometrów na jazdy lokalne nie wyższy niż wynikający z rozporządzeń wydawanych przez Ministra właściwego do spraw transportu na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 ze zm.). Ryczałt wyliczany jest jako iloczyn limitu kilometrów i stawki za kilometr wskazanej w wymienionym wcześniej rozporządzeniu.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne