Obrót gospodarczy
Orzeczenie
18.04.2024 Obrót gospodarczy

Decyzja o nałożeniu kary pieniężnej na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy SENT ma charakter uznaniowy, co oznacza, że organ może, ale nie musi odstąpić od nałożenia kary w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem publicznym lub interesem podmiotu. Sankcja musi realizować cel ustawy oraz być proporcjonalna do naruszenia.

Orzeczenie
18.04.2024 Obrót gospodarczy

Przewoźnik jest zobowiązany do ciągłego zapewnienia przekazywania aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu objętego zgłoszeniem SENT przez cały czas trwania przewozu, a odstąpienie od nałożenia kary pieniężnej na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy SENT może mieć miejsce tylko w szczególnych, wyjątkowych przypadkach.

Orzeczenie
18.04.2024 Obrót gospodarczy

Zmiana w składzie wspólników spółki komandytowej w trakcie toczącego się postępowania administracyjnego, wpływająca na firmę tej spółki, nie wpływa na jej podmiotowość prawną i nie prowadzi do niewykonalności decyzji wydanej w stosunku do tej spółki.

Aktualność
17.04.2024 05:00 Obrót gospodarczy

System kaucyjny w Polsce, zgodnie z ustawą, powinien zacząć działać od 2025 roku. To sposób na motywowanie konsumentów do zwrotu zużytych butelek i puszek, by zwiększyć poziom recyklingu. Zmniejszy się w ten sposób także ilość zmieszanych odpadów komunalnych odbieranych przez gminy. Zdaniem ekspertów bez wcześniejszego albo równoległego wprowadzenia rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) nowe

Aktualność
17.04.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Łatwiejsze ubieganie się o zamówienia publiczne, większa otwartość i dostępność oraz dalsze uproszczenie i przyspieszenie procedur zamówieniowych – takie ułatwienia dla przedsiębiorców zostały zaproponowane w projekcie przepisów dotyczących certyfikacji wykonawców zamówień publicznych. Właśnie ruszyły konsultacje publiczne projektu.

Orzeczenie
17.04.2024 Obrót gospodarczy

Sytuacja bezpośredniego, formalnego beneficjenta pomocy de minimis, który jest częścią większego organizmu gospodarczego, powinna być oceniana w perspektywie całego przedsiębiorstwa, a nie w sposób wybiórczy i ograniczony tylko do jednego elementu tego organizmu gospodarczego.