Obrót gospodarczy
Orzeczenie
15.09.2023 Obrót gospodarczy

Wierzyciel hipoteczny ma prawo żądać spełnienia świadczenia zabezpieczonego hipoteką od właściciela nieruchomości niebędącego dłużnikiem osobistym, pod warunkiem, że wierzytelność hipoteczna jest wymagalna, a wypowiedzenie tej wierzytelności jest skierowane do właściciela w sposób jednoznaczny informujący o zamiarze wierzyciela do skorzystania z uprawnienia do zaspokojenia zabezpieczonej wierzytelności

Orzeczenie
15.09.2023 Obrót gospodarczy

Niedozwolone postanowienie umowne (art. 3851 § 1 k.c.) jest od początku, z mocy samego prawa, dotknięte bezskutecznością na korzyść konsumenta, który może udzielić następczo świadomej i wolnej zgody na to postanowienie i w ten sposób przywrócić mu skuteczność z mocą wsteczną. Jeżeli bez bezskutecznego postanowienia umowa kredytu nie może wiązać, konsumentowi i kredytodawcy przysługują odrębne roszczenia

Aktualność

ZUS 6 września 2023 r. oficjalnie powiadomił o zmianie swojego dotychczasowego stanowiska w zakresie ustalania podstawy wymiaru świadczeń chorobowych w przypadku pracowników, którzy dodatkowo realizowali na rzecz swojego pracodawcy umowy cywilnoprawne. Poprzednio organ rentowy nakazywał w swoich wytycznych uwzględnianie przychodu z takiej umowy, ale tylko wtedy, gdy trwała ona w czasie niezdolności

Aktualność
14.09.2023 09:46 Podatki Obrót gospodarczy

Od 15 września 2023 r. obowiązują zmiany w zasadach transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek. Zmiany m.in. przyznają spółce komandytowo-akcyjnej pełną zdolność łączeniową i podziałową i wprowadzają podział przez wyodrębnienie. Jest to kolejny etap implementacji tzw. pakietu prawa spółek przewidzianego prawem europejskim. Częścią tego pakietu jest także ustawa o uczestnictwie pracowników

Aktualność
14.09.2023 05:00 Obrót gospodarczy

Media poinformowały o ujawnieniu szczegółowych danych osobowych wierzycieli zgłaszających swoją wierzytelność w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Takie dane z prowadzonych elektronicznie akt postępowania upadłościowego są dostępne dla wszystkich jego uczestników. A jak piszą media, dostęp do akt w KRZ może uzyskać każdy. Wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich budzi zarówno zakres udostępnianych danych

Aktualność
13.09.2023 05:00 Obrót gospodarczy

Nowe przepisy umożliwią prowadzenie stref czystego transportu w Polsce w oparciu o system CEPiK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierujących) – m.in. o dane dotyczące normy Euro. W gminach, które wybiorą nowoczesne, cyfrowe rozwiązania oznacza to brak obowiązku naklejania nalepek na szybach pojazdów.

Aktualność
12.09.2023 05:00 Obrót gospodarczy

Jak należy postępować w przypadku, gdy kontrahent zmienił nazwę? Czy wprowadzić taką firmę do programu finansowo - księgowego jako nowego kontrahenta, czy tylko zmienić nazwę już istniejącego? Dane adresowe oraz NIP tego kontrahenta pozostały bez zmian.

Artykuł aktualny
11.09.2023 Obrót gospodarczy

25 września 2023 r. zaczęła obowiązywać ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej. Dzięki jej regulacjom ma zmniejszyć się liczba fałszywych połączeń, SMS-ów oraz domen internetowych. Z nowymi regulacjami powinni zapoznać się przede wszystkim przedsiębiorcy telekomunikacyjni i dostawcy poczty elektronicznej. To właśnie oni bowiem mają obowiązek podejmowania konkretnych działań w celu

Aktualność
08.09.2023 05:00 Obrót gospodarczy

Do ustawy o VAT zostały wprowadzone nowe zasady rozliczania VAT od sprzedaży napojów w butelkach zwrotnych w systemie kaucyjnym. VAT od niezwróconych butelek nie będzie rozliczał bezpośredni sprzedawca, tylko podmiot wprowadzający napoje do sprzedaży, dokonując rocznej korekty. Zasady rozliczania pozostałych opakowań nie zmieniły się.

Orzeczenie
08.09.2023 Obrót gospodarczy

W przypadku naruszenia art. 502 k.c. przez sąd drugiej instancji, niezależnie od częściowej zasadności zarzutów skargi kasacyjnej, skarga ta nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż zarzut naruszenia przepisu prawa materialnego nie miał znaczenia dla rozstrzygnięcia z uwagi na zasadne stanowisko sądu okręgowego co do pominięcia podniesionego w postępowaniu apelacyjnym zarzutu potrącenia z przyczyn procesowych

Aktualność
07.09.2023 09:11 Podatki Obrót gospodarczy

Od 7 września 2023 r. NBP obniżył wysokość stopy referencyjnej do 6% (z 6,75%), a stopy lombardowej do 6,5% (z 7,25%). Oznacza to obniżkę stawek odsetek ustawowych, za opóźnienie i od zaległości podatkowych. Obniżka nie zmieniła wysokości odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych obowiązujących w II półroczu 2023 roku.

Orzeczenie

Przepis art. 107 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym stanowi, że podmiot, który nabył prawo rozporządzania jak właściciel samochodem osobowym niezarejestrowanym wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, od którego akcyza została zapłacona na terytorium kraju, dokonujący dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu tego samochodu osobowego, lub jeżeli w jego imieniu ta dostawa

Orzeczenie

Przepis art. 107 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym stanowi, że podmiot, który nabył prawo rozporządzania jak właściciel samochodem osobowym niezarejestrowanym wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, od którego akcyza została zapłacona na terytorium kraju, dokonujący dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu tego samochodu osobowego, lub jeżeli w jego imieniu ta dostawa

Orzeczenie

Przepis art. 107 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym stanowi, że podmiot, który nabył prawo rozporządzania jak właściciel samochodem osobowym niezarejestrowanym wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, od którego akcyza została zapłacona na terytorium kraju, dokonujący dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu tego samochodu osobowego, lub jeżeli w jego imieniu ta dostawa

Aktualność
06.09.2023 05:00 Obrót gospodarczy

Od października zacznie obowiązywać nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii promująca wykorzystanie OZE w blokach i wprowadzająca instytucję tzw. prosumenta lokatorskiego. Dzięki nowym przepisom wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i TBS-y będą mogły zarabiać na sprzedaży nadmiaru wyprodukowanej energii elektrycznej.

Orzeczenie

Przepis art. 107 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym stanowi, że podmiot, który nabył prawo rozporządzania jak właściciel samochodem osobowym niezarejestrowanym wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, od którego akcyza została zapłacona na terytorium kraju, dokonujący dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu tego samochodu osobowego, lub jeżeli w jego imieniu ta dostawa

Orzeczenie

Przepis art. 107 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym stanowi, że podmiot, który nabył prawo rozporządzania jak właściciel samochodem osobowym niezarejestrowanym wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, od którego akcyza została zapłacona na terytorium kraju, dokonujący dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu tego samochodu osobowego, lub jeżeli w jego imieniu ta dostawa

Orzeczenie

Zgodnie z art. 24 ust. 3c u.p.d.o.f., wartość składników majątkowych wniesionych do spółki osobowej w momencie ich wniesienia, nie ich koszt historyczny, stanowi wydatek na nabycie prawa do udziałów w spółce. W przypadku przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową, za wydatki na nabycie prawa do udziałów w spółce osobowej uważana jest wartość bilansowa udziału skarżącego w spółce

Orzeczenie

Przepis art. 107 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym stanowi, że podmiot, który nabył prawo rozporządzania jak właściciel samochodem osobowym niezarejestrowanym wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, od którego akcyza została zapłacona na terytorium kraju, dokonujący dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu tego samochodu osobowego, lub jeżeli w jego imieniu ta dostawa

Orzeczenie

Przepis art. 107 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym stanowi, że podmiot, który nabył prawo rozporządzania jak właściciel samochodem osobowym niezarejestrowanym wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, od którego akcyza została zapłacona na terytorium kraju, dokonujący dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu tego samochodu osobowego, lub jeżeli w jego imieniu ta dostawa