Infor

Infor
20.06.2024 Obrót gospodarczy

Nie złożyłem wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z tej przyczyny, że nie miałem dostępu do dokumentacji księgowej. Były prezes odmawiał mi dostępu do tej dokumentacji. Mimo to orzeczono o mojej solidarnej odpowiedzialności jako członka zarządu za zaległości podatkowe. Czy postępowanie organu było zasadne?

Infor
09.01.2024 Obrót gospodarczy

Organ poinformował naszą spółkę o możliwości wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego przed wydaniem decyzji. Przed powyższym chcemy zapoznać się z całym materiałem dowodowym. Czy wniosek o wgląd w akta sprawy powinien zawierać uzasadnienie? Co w przypadku odmowy wglądu do akt?

Infor
17.01.2023 Obrót gospodarczy

Konsumentem ‎w rozumieniu art. 221 k.c. jest osoba fizyczna, udzielająca poręczenia wekslowego spłaty zobowiązania małżonka – przedsiębiorcy z tytułu umowy leasingu, jeżeli poręczenie to nie jest bezpośrednio związane z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.

Infor
05.12.2022 Obrót gospodarczy

Działalność gospodarcza prowadzona przez organizację pozarządową (np. stowarzyszenie) może mieć jedynie charakter wspomagający wobec działalności statutowej. W praktyce oznacza to, że nigdy nie może ona dominować nad celami określonymi w statucie tej organizacji. Warto jednak zauważyć, że cel prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku organizacji pozarządowych (w tym stowarzyszeń i fundacji)

Infor

W sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ale odpowiednio i tylko wówczas, jeżeli nie są sprzeczne z zasadami prawa pracy (art. 300 k.p.), wobec czego okoliczność, iż umowa między pracownikiem a pracodawcą jaką jest porozumienie stron nie jest uregulowana przepisami prawa pracy, co powoduje konieczność sięgnięcia do przepisów zawartych

Infor
08.07.2022 Obrót gospodarczy

Nierozpoznanie zarzutu przedawnienia przez sąd drugiej instancji, skutkuje tym, że nie można odeprzeć kasacyjnego zarzutu naruszenia art. 118 k.c. w zw. z art. 120 i art. 123 k.c.

Infor
28.12.2015 Obrót gospodarczy

Od 1 stycznia 2016 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 1850 zł. W związku z podwyższeniem płacy minimalnej, obniżona podstawa wymiaru składek ZUS dla przedsiębiorców rozpoczynających własną działalność wzrośnie o 30 zł do kwoty 555 zł.

Infor
25.11.2015 Obrót gospodarczy

Spadkobiercy, którzy nie złożą stosownego oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, dziedziczą spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to, że ich odpowiedzialność za długi pozostawione przez spadkodawcę jest ograniczona do wysokości wartości odziedziczonego majątku.

Infor
25.08.2015 Obrót gospodarczy

Od 1 stycznia 2016 r. restrukturyzacja zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez płatnika składek i innych zobowiązań dłużnika wobec ZUS będzie mogła obejmować nie tylko – jak obecnie – rozłożenie na raty, ale również odroczenie płatności, i to bez konieczności wyrażania zgody przez ZUS.

Infor
20.08.2015 Obrót gospodarczy

Od 1 stycznia 2016 r. zostanie zniesiona 500-złotowa opłata recyklingowa pobierana przy sprowadzaniu samochodu z zagranicy. Zwiększy się jednak odpowiedzialność stacji demontażu za osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu. Co więcej, prowadzący recykling starych samochodów nie dostaną już dopłat z funduszu ochrony środowiska.

Infor
16.07.2015 Obrót gospodarczy

Od 1 lipca 2015 r. spółki z o.o., akcyjne lub komandytowo-akcyjne mogą emitować obligacje na nowych zasadach. Emisja obligacji staje się mniej sformalizowana, dzięki czemu łatwiej będzie pozyskać finansowanie swojej działalności.

Infor
17.06.2015 Obrót gospodarczy

Od 1 lipca 2015 r. zostanie wdrożona tzw. centralizacja rozliczeń finansów w Służbie Celnej. Jej skutki dotkną również podatników i importerów. Zmiany te będą dla nich ułatwieniem.

Infor
22.04.2015 Obrót gospodarczy

Dłużnik, który stracił już cały majątek, może liczyć na to, że Skarb Państwa pokryje tymczasowo koszty konsumenckiego postępowania upadłościowego. Tym samym pozwoli mu to na oddłużenie się, pomimo że w danym momencie nie ma środków na pokrycie kosztów tego postępowania.

Infor
26.01.2015 Obrót gospodarczy

Przedsiębiorcy wprowadzający rocznie do obrotu do 1 kg baterii lub akumulatorów przenośnych albo do 100 kg baterii lub akumulatorów przemysłowych albo samochodowych mogą skorzystać ze zwolnienia z niektórych obowiązków nakładanych na nich przez ustawę o bateriach i akumulatorach. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest złożenie do 15 marca oświadczenia o pomocy de minimis.

Infor
22.01.2015 Obrót gospodarczy

Przedsiębiorca podlegający wpisowi do KRS może podjąć działalność gospodarczą niezwłocznie po dokonaniu wpisu w KRS. Dane objęte treścią wpisu do KRS są automatycznie przekazywane do urzędu skarbowego, ZUS i GUS.

Infor
25.08.2014 Obrót gospodarczy

Strony umowy zlecenia będące w sporze dotyczącym wypłaty wynagrodzenia z tytułu wykonywania tej umowy mogą zawrzeć w tym zakresie ugodę poza sądem. Pozwala to zaoszczędzić wydatki związane ze wszczęciem procesu. Jednak w tego rodzaju porozumieniu strony powinny precyzyjnie określić wzajemne obowiązki, aby uniknąć wątpliwości np. co do wysokości spełnianego świadczenia. Były zleceniobiorca wystąpił

Infor
12.08.2014 Obrót gospodarczy

Przedsiębiorcy nie mają obowiązku indywidualnego oznaczania ceną towaru przeznaczonego do sprzedaży. Obowiązek podania ceny jest realizowany wyłącznie przez uwidocznienie cen jednostkowych towarów.

Infor
23.07.2014 Obrót gospodarczy

Od 1 lipca 2014 r. prowadzący sprzedaż z wykorzystaniem terminali płatniczych płacą do banków opłaty interchange nie większe niż 0,5% wartości jednostkowej transakcji płatniczej, dokonanej z użyciem karty płatniczej.

Infor
01.07.2014 Obrót gospodarczy

Od 1 lipca 2014 r. zainteresowani uzyskaniem odpisów z księgi wieczystej mają możliwość składania wniosków i otrzymywania odpisów i zaświadczeń przez Internet. Złożenie wniosku drogą elektroniczną jest tańsze niż składanie wniosku drogą tradycyjną. Nie trzeba także osobiście zgłaszać się do wydziału ksiąg wieczystych w sądzie rejonowym.

Infor
23.06.2014 Obrót gospodarczy

Nie ma przeszkód, aby zleceniodawca zabezpieczył się przed wykorzystaniem przez zleceniobiorcę czy kontrahenta informacji zdobytych przez te osoby w czasie zatrudnienia, zawierając z nimi umowę o zakazie konkurencji. Z tego tytułu zleceniodawca, co do zasady, powinien przewidzieć ekwiwalent należny zleceniobiorcy za okres po ustaniu zatrudnienia.

Infor
07.04.2014 Obrót gospodarczy

Przedsiębiorca zawierając umowę o dzieło musi uważać, aby jej charakter nie spełniał warunków właściwych dla umowy zlecenia. Jeżeli bowiem zawarta umowa będzie miała cechy właściwe dla umowy zlecenia, to ZUS może ją zakwestionować i wtedy przedsiębiorca będzie musiał zapłacić z tytułu zawarcia takiej umowy zaległe składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Infor
27.12.2013 Obrót gospodarczy

W dobie rosnącej wymiany handlowej z zagranicą oraz stosowania różnorakich technik rozliczeniowych między kontrahentami kompensata wierzytelności wyrażonych w walutach obcych staje się powszechnym zjawiskiem, z którym styczność ma coraz większa liczba przedsiębiorców.

Infor

Od 1 stycznia 2014 r. rozpoczynają się aplikacje radcowska, adwokacka i notarialna. Pracodawcy, których pracownicy odbywają te aplikacje, mają wobec nich pewne obowiązki. Zakres tych obowiązków uległ zmianie od 23 sierpnia 2013 r. w wyniku nowelizacji przepisów. Obecnie pracownikom odbywającym aplikacje przysługuje prawo do płatnego zwolnienia od pracy tylko wówczas, gdy pracodawca wyraził zgodę na