Interpretacje

Interpretacja

Nieuwzględnienie w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne odprawy należnej prezesowi zarządu w związku z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług zarządzania

Interpretacja

Podleganie osób fizycznych ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu z tytułu wykonywania umów cywilnoprawnych

Interpretacja

Podleganie obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od wypłacanego w oparciu o art. 176 Kodeksu spółek handlowych wspólnikom spółki wynagrodzenia

Interpretacja

Brak obowiązku podlegania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia wypłacanego komandytariuszowi za prowadzenie spraw spółki przyznanego na podstawie umowy spółki i uchwały wspólników

Interpretacja

Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za okres od lutego 2022r. przez przedsiębiorcę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz pozarolniczą działalnością jako wspólnik w jednoosobowych spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Interpretacja

Ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej

Interpretacja

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, prawo do ulgi na start i prawo do ustalenia podstawy preferencyjnej na podstawie art. 18a ustawy o sus dla przedsiębiorcy

Interpretacja

Niepodleganie obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej - tzw. ulga na start

Interpretacja

Prawo do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej od podstawy wymiaru w wysokości zadeklarowanej kwoty nie niższej jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę

Interpretacja

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, możliwość skorzystania z tzw. ulgi na start oraz następnie z prawa ustalenia podstawy wymiaru składek na podstawie art. 18a ustawy o sus przez stomatologa w sytuacji współpracy z byłym pracodawcą

Interpretacja

Podleganie składkom na ubezpieczenia społeczne - zatrudnianie na umowę zlecenia obcokrajowców spoza UE

Interpretacja

Niepodleganie ubezpieczeniom społecznym przez zatrudnionych na umowę zlecenia członków rodziny

Interpretacja

Ustalenie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku sprzedaży i amortyzacji środka trwałego

Interpretacja

Prawo do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej

Interpretacja

Ustalenie tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym małżonka wspólnika spółki komandytowej z tytułu zawartej umowy o pracę

Interpretacja

Prawo do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia do końca upływu 24 miesięcy od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej

Interpretacja

Niepodleganie ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej oraz prawo do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej

Interpretacja

Opłacanie dwóch składek na ubezpieczenie zdrowotne w sytuacji prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej oraz bycia wspólnikiem w dwóch spółkach komandytowych

Interpretacja

Brak tytułu podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i braku obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od wypłacanego w oparciu o art. 176 Kodeksu spółek handlowych wspólnikom spółki wynagrodzenia

Interpretacja

Wartość abonamentu medycznego i składki ubezpieczenia na życie a podstawa wymiaru składek osób pobierających zasiłek macierzyński i przebywających na urlopie wychowawczym

Interpretacja

Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości "0" od części dniówek obrachunkowych, od których nie oblicza się zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Interpretacja

Możliwość opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, od momentu zakończenia współpracy z byłym pracodawcą.

Interpretacja

Składka na ubezpieczenie zdrowotne - prawo do obniżenia składki zdrowotnej do wysokości 0 zł od części dniówek obrachunkowych, od których nie oblicza się zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z uwagi na fakt, iż są to przychody wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych

Poprzednia Następna