Porady i artykuły

Artykuł aktualny

Zyski powstałe w spółkach są – w formie dywidend lub wypłat z zysku – wypłacane wspólnikom tych spółek. Na poczet dywidend lub wypłat z zysku wypłacane są również niekiedy zaliczki. W niniejszym raporcie omawiamy skutki podatkowe dokonywania takich wypłat przez polskie spółki wraz z ich ewidencją księgową.

Artykuł aktualny
12.06.2024 Obrót gospodarczy

Od 28 czerwca 2025 r. będą obowiązywać przepisy określające obowiązki podmiotów gospodarczych w zakresie zapewniania spełniania wymagań dostępności produktów i usług. Nowe przepisy wprowadzają rozwiązania mające zapewnić większą dostępność niektórych produktów i usług w oparciu o wspólne dla wszystkich państw członkowskich UE wymagania dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób z ograniczeniami

Artykuł aktualny

Kalendarium wydarzeń kwiecień 2024 r. Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, który opłaca składki na ubezpieczenia społeczne w KRUS, musi do 31 maja 2024 r. złożyć w KRUS zaświadczenie z urzędu skarbowego (lub oświadczenie) o wysokości należnego podatku dochodowego od przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym. Jeżeli termin ten nie zostanie zachowany lub zostanie przekroczony

Artykuł aktualny

Przygotowano na podstawie projektów opublikowanych lub przyjętych przez Radę Ministrów od 16 marca do 17 kwietnia 2024 r.

Artykuł aktualny

Przygotowano na podstawie projektów sejmowych procedowanych w okresie od 16 marca do 17 kwietnia 2024 r.

Porada aktualna

Zawarliśmy z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej umowę cywilnoprawną z elementami zlecenia i dzieła (nie dochodzi tu do przeniesienia autorskich praw majątkowych) na okres 3 tygodni. Rozpoczęcie realizacji umowy nastąpi w połowie kwietnia 2024 r. Wynagrodzenie w umowie zostało ustalone w jednej wspólnej kwocie za wszystkie czynności związane z jej realizacją. Według jakich zasad

Artykuł nieaktualny

Od 1 stycznia 2024 r. część sprzedawców ma obowiązek pobierać opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. W opracowaniu omawiamy ten obowiązek oraz podatkowe skutki pobierania takich opłat wraz z ich ewidencją księgową. Opracowanie nie uwzględnia stanowiska MF w sprawie przychodów i kosztów podatkowych wydanego 28 marca 2024 r. - po oddaniu Mk 3/2024 r. do druku. Kompleksowe opracowanie

Artykuł aktualny

Ministerstwo Finansów opublikowało raport podsumowujący niemal dwuletnie prekonsultacje dotyczące kierunków rozwoju zawodu księgowego i usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wynika z nich, że nie ma jednoznacznej potrzeby uregulowania czy profesjonalizacji zawodu księgowego, a tym samym MF nie będzie obecnie podejmowało prac legislacyjnych zmierzających do regulacji tego zawodu. Planowane są natomiast

Poprzednia Następna