16.02.2024 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 16 lutego 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT2.4011.520.2023.3.ŁS

Kwalifikacja uzyskanego przychodu do odpowiedniego źródła przychodów oraz ustalenie kosztów uzyskania przychodów.

Interpretacja indywidualna

– stanowisko nieprawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

3 listopada 2023 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych. Uzupełnił go Pan – w odpowiedzi na wezwania – pismem z 10 stycznia 2024 r. (wpływ) oraz 6 lutego 2024 r.(wpływ). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Jest Pan osobą fizyczną podlegającą przez ostatnie 15 lat nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.

W roku 2020 oraz 2023 otrzymał Pan odszkodowanie, zasądzone prawomocnym wyrokiem sądowym z (...) 2018 r. Odszkodowanie to pokryło szkody związane z następującym zdarzeniem:

W roku 2008 nabył Pan akcje na okaziciela Spółki akcyjnej z siedzibą w Polsce. Akcje te zostały oddane na przechowanie adwokatowi, który następnie oddał akcje innemu podmiotowi, który bezprawnie wykonywał uprawnienia z tychże akcji, polegające na głosowaniach, pobieraniu w sposób nieuprawniony dywidendy, skorzystaniu z prawa poboru. W konsekwencji utracił Pan własność akcji, prawo poboru oraz dywidendę, za co otrzymał zasądzone od adwokata odszkodowanie.

Uzupełnienie opisu stanu faktycznego

Prowadził Pan przez krótki okres działalność gospodarczą (około dwu lat przed nabyciem akcji), jednakże działalność ta nie miała żadnego związku z nabyciem akcji lub późniejszymi zdarzeniami opisanymi we wniosku.

Wypłacone odszkodowanie nie miało żadnego związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Poniżej przedstawia Pan dokładną sentencję wyroku, w którym Sąd:

(...)

Orzeczenie zapadło na mocy art. 844 § 1, art. 471 i art. 415 Kodeku cywilnego.

Wysokość i zasady ustalania przyznanego świadczenia zostały określone w wyroku Sądu Okręgowego z (...) 2018 r. (...). Wydany w wyniku apelacji wyrok Sądu Apelacyjnego w (...) 2020 r., w sprawie (...) dokonał zmiany wyroku jedynie odnośnie dat odsetek należnych od zasądzonych kwot, bowiem zmieniał zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w punkcie II (drugim):

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne