27.11.2023 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 27 listopada 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-1.4011.853.2023.2.EC

W zakresie nieuznania za przychód wartości niespłaconego zobowiązania pozostajacego w Spółce z. o.o. na dzień jej likwidacji.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej

27 września 2023 r. wpłynął Państwa wniosek wspólny z 26 września 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia czy wartość niespłaconych zobowiązań z tytułu pożyczek, pozostających w Spółce na dzień zakończenia likwidacji i wykreślenia Spółki z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego będzie stanowić dla udziałowców Spółki przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zainteresowani, którzy wystąpili z wnioskiem

1) Zainteresowany będący stroną postępowania

  •  A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

2) Zainteresowani niebędący stroną postępowania:

  • K.V.
  • J.W.

Treść wniosku wspólnego jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca, zwany dalej „Spółką", jest polską spółką z o.o., opodatkowaną od całości swoich dochodów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Udziałowcami Spółki są 2 osoby fizyczne, zainteresowani nie będący stronami postępowania: K. V. (dalej zwany B) i J.W. (dalej zwana C). B jest jednocześnie członkiem zarządu Spółki. Każda z wymienionych osób fizycznych podlega w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowaniu od całości swoich dochodów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Udziałowcy postanowili zakończyć działalności Spółki i przeprowadzić jej likwidację w trybie ustawy Kodeks spółek handlowych. Zgodnie z przepisami KSH proces likwidacji zmierza do zakończenia działalności i wykreślenia Spółki z rejestru. Działania likwidatora zmierzają do zakończenia bieżących interesów Spółki, ściągnięcia wierzytelności, wypełnienia zobowiązań i upłynnienia majątku Spółki zgodnie z art. 468 1 ksh. Spółka nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne