do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 7/2021, data dodania: 22.06.2021

Porada w trakcie aktualizacji

Czy pracownik na kwarantannie pracujący zdalnie może kontynuować urlop wypoczynkowy

PROBLEM

Nasz pracownik jest na urlopie wypoczynkowym. Otrzymaliśmy informację, że został skierowany na kwarantannę z powodu kontaktu z osobą zarażoną COVID-19. Czy jego urlop zostanie przerwany, jeżeli pracownik pracuje od kilku miesięcy zdalnie i może pracować w takim trybie na kwarantannie? Pracownik nie wyraża zgody na przerwanie urlopu. W czasie kwarantanny chce odpoczywać na urlopie w domu.

RADA

Objęcie pracownika kwarantanną w czasie korzystania z urlopu wypoczynkowego powoduje automatycznie przerwanie tego urlopu. Co do zasady pracownik nie może wnioskować do pracodawcy o zamianę kwarantanny na urlop wypoczynkowy. Taka możliwość jednak istnieje w przypadku pracowników, którzy mogą wykonywać pracę zdalną.

UZASADNIENIE

Na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby traktuje się niemożność wykonywania pracy:

 • w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
 • wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny, izolacji w warunkach domowych albo izolacji, o której mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Kwarantanna jest więc okresem niezdolności do pracy, za który przysługuje pracownikowi wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy.

Przerwanie i nierozpoczęcie urlopu wypoczynkowego. Jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu:

 • czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
 • odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
 • powołania na ćwiczenia wojskowe lub na przeszkolenie wojskowe albo stawienia się do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, na czas do 3 miesięcy,
 • urlopu macierzyńskiego,

pracodawca jest zobowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy (art. 165 Kodeksu pracy).

Natomiast części urlopu wypoczynkowego niewykorzystanej z powodu:

 • czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
 • odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
 • odbywania ćwiczeń wojskowych lub przeszkolenia wojskowego albo pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, przez czas do 3 miesięcy,
 • urlopu macierzyńskiego

pracodawca jest zobowiązany udzielić w terminie późniejszym (art. 166 Kodeksu pracy).

Zatem w przypadku objęcia pracownika kwarantanną zaplanowany w jej okresie urlop wypoczynkowy się nie rozpocznie. Natomiast urlop trwający w dniu objęcia pracownika obowiązkową kwarantanną ulega automatycznie przerwaniu.

W orzecznictwie SN utrwalony jest pogląd, że niedopuszczalne jest wyrażenie zgody przez pracodawcę na urlop wypoczynkowy w okresie niezdolności do pracy, nawet gdy pracownik wyraża na taki urlop zgodę lub o niego wnioskuje (wyroki SN: z 10 listopada 1999 r., I PKN 350/99, OSNP 2001/6/198; z 18 maja 2006 r., III PK 26/06; z 24 lutego 2015 r., II PK 84/14, M.P.Pr. 2015/6/309-312).

Praca zdalna i urlop wypoczynkowy na kwarantannie. Należy jednak zwrócić uwagę, że w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, mogą, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w tym czasie pracę zdalnie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie (art. 4h-4hb ustawy o COVID-19).

Pracownik świadczący pracę w formie zdalnej, który chce ją wykonywać również w okresie nałożonej na niego obowiązkowej kwarantanny, musi uzyskać zgodę pracodawcy na świadczenie pracy w okresie kwarantanny. W razie braku takiej zgody jest zobowiązany do zaprzestania świadczenia pracy. W takim przypadku pracownik nie może też kontynuować rozpoczętego urlopu wypoczynkowego.

Przepisy nie określają formy, w jakiej pracownik powinien wystąpić do pracodawcy o wyrażenie zgody na świadczenie pracy w okresie kwarantanny. Prawidłową formą będzie więc złożenie formalnego wniosku, uzyskanie zgody drogą mailową, a nawet zgoda wyrażona ustnie. Pracodawca może określić wewnętrzne zasady udzielania takiej zgody.

PRZYKŁAD

Pracownik świadczący pracę w formie zdalnej przebywał na urlopie wypoczynkowym. W trakcie urlopu został objęty obowiązkową kwarantanną. Pracownik nie wystąpił do pracodawcy z wnioskiem o wyrażenie zgody na świadczenie pracy zdalnej w okresie kwarantanny. W związku z tym z dniem objęcia pracownika kwarantanną jego urlop wypoczynkowy zostaje przerwany. Za okres kwarantanny pracownikowi będzie przysługiwało wynagrodzenie chorobowe albo zasiłek chorobowy. Natomiast pozostałej niewykorzystanej części urlopu pracodawca powinien udzielić pracownikowi w terminie późniejszym.

Jedynie taki pracownik, który uzyskał zgodę pracodawcy na świadczenie pracy zdalnej w okresie kwarantanny, może w jej czasie skorzystać z przysługującego mu urlopu wypoczynkowego.

WAŻNE (!)

Pracownik objęty kwarantanną, który ma możliwość wykonywania pracy w trybie zdalnym, może skorzystać w jej trakcie z urlopu wypoczynkowego, jeżeli uzyskał zgodę pracodawcy na pracę zdalną w czasie kwarantanny.

PRZYKŁAD

Pracownik w trakcie korzystania z urlopu wypoczynkowego został objęty obowiązkową kwarantanną. Wystąpił do pracodawcy o zgodę na świadczenie w okresie kwarantanny pracy w formie zdalnej i uzyskał takie pozwolenie. Pracownik może więc kontynuować rozpoczęty urlop wypoczynkowy.

Pracownik objęty kwarantanną, który nie ma możliwości wykonywania pracy w trybie zdalnym, nie może w czasie kwarantanny skorzystać z urlopu wypoczynkowego.

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 165, art. 166 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320

 • art. 6 ust. 2 pkt 1 i 1a ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 870, ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2320

 • art. 3, art. 4h-4hb ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1023

POWOŁANE ORZECZENIA SĄDÓW:

wyrok SN z 10 listopada 1999 r. (I PKN 350/99, OSNP 2001/6/198)

wyrok SN z 18 maja 2006 r. (III PK 26/06)

wyrok SN z 24 lutego 2015 r. (II PK 84/14)

Ewa Łukasik

ekspert z zakresu prawa pracy i bhp, autorka wielu publikacji z tej tematyki

Jeżeli w tym artykule nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu – napisz redakcja2@inforfk.pl

Powiązane dokumenty

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK