Aktualności

Aktualność
18.06.2024 05:00 Rachunkowość firm

Jak długo można zwlekać ze złożeniem sprawozdania finansowego do KRS? Jakie kary grożą za niezłożenie sprawozdania finansowego w przewidzianym w ustawie o rachunkowości terminie?

Aktualność
17.06.2024 11:15 Rachunkowość firm

Do końca czerwca - zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości - należy zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2023 rok. To kolejny krok do zamknięcia ksiąg rachunkowych, podziału wyniku, a następnie złożenia sprawozdania finansowego do KRS lub Szefa KAS. Warto pamiętać, że niedotrzymanie terminu uniemożliwi wypłatę dywidendy lub podział zysku firmy.

Aktualność
06.06.2024 05:00 Rachunkowość firm

Czerwiec to miesiąc w którym następuje – co do zasady – zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający. Moment zatwierdzenia sprawozdania finansowego jest punktem wyjścia do ostatecznego zamknięcia ksiąg rachunkowych, podziału wyniku, a następnie złożenia sprawozdania finansowego do KRS lub Szefa KAS.

Aktualność
03.06.2024 05:00 Podatki Rachunkowość firm

Ewidencja księgowa nakładów na ulepszenie obcego środka trwałego podlega tym samym zasadom ewidencyjnym co ulepszenie własnego środka trwałego (z tą różnicą, ze w przypadku własnych środków trwałych ulepszenie powiększa wartość początkową środka trwałego, a w przypadku ulepszenia obcego środka trwałego ulepszenie stanowi wartość początkową nowego środka trwałego). Dotyczy to również dokonywanych odpisów

Aktualność
24.05.2024 05:00 Rachunkowość firm

Duże międzynarodowe firmy, które swoje przychody generują w przynajmniej dwóch jurysdykcjach podatkowych, będą musiały ujawniać dane o zapłaconych podatkach dochodowych w podziale na kraje. Wynika to z opublikowanej nowelizacji ustawy o rachunkowości, która wprowadziła obowiązek sporządzania, publikacji i udostępniania nowego sprawozdania – sprawozdania o podatku dochodowym. Chociaż omawiane regulacje

Aktualność
16.05.2024 05:00 Rachunkowość firm

Czerwiec to miesiąc w którym następuje – co do zasady – zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający. Moment zatwierdzenia sprawozdania finansowego jest punktem wyjścia do ostatecznego zamknięcia ksiąg rachunkowych, podziału wyniku, a następnie złożenia sprawozdania finansowego do KRS lub Szefa KAS.

Aktualność
15.05.2024 05:00 Rachunkowość firm

Od 1 stycznia 2025 roku zmieni się limit przychodów zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Osoby fizyczne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki jawne osób fizycznych i spółki partnerskie będą prowadzić księgi rachunkowe jeżeli ich przychody netto osiągną co najmniej równowartość 2,5 mln euro, a nie jak obecnie 2 mln euro. Nowe limity będą miały zastosowanie do roku obrotowego rozpoczynającego

Aktualność
14.05.2024 05:00 Rachunkowość firm

Rada Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych (IESBA) opracowała zmiany do Kodeksu etyki dotyczące planowania podatkowego i usług pokrewnych.

Aktualność
29.04.2024 05:00 Rachunkowość firm

Parlament Europejski przyjął pakiet przepisów wzmacniających zestaw narzędzi UE do walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

Aktualność
25.04.2024 11:09 Rachunkowość firm

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację ustawy o rachunkowości, która wprowadza obowiązek dla niektórych jednostek ujawniania informacji o płaconym podatku dochodowym z podziałem na kraje (sprawozdanie o podatku dochodowym). Nowe regulacje będą stosowane po raz pierwszy wobec sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się po 21 czerwca 2024 r.

Aktualność
25.04.2024 05:00 Rachunkowość firm

Od 1 stycznia 2025 roku zmieni się limit przychodów zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Osoby fizyczne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki jawne osób fizycznych i spółki partnerskie będą prowadzić księgi rachunkowe jeżeli ich przychody netto osiągną co najmniej równowartość 2,5 mln euro, a nie jak obecnie 2 mln euro. Nowe limity będą miały zastosowanie do roku obrotowego rozpoczynającego

Aktualność
22.04.2024 12:56 Rachunkowość firm

Zwiększenie limitów „rachunkowych” o 25% oraz sprawozdawczość przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju to główne tematy zmian jakie wynikają z opublikowanego na stronie Rządowego Centrum Legislacji projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (UC14).

Aktualność
22.04.2024 05:00 Rachunkowość firm

Sejm i Senat zakończył prace nakładające obowiązek sporządzania sprawozdania o podatku dochodowym na przedsiębiorstwa wielonarodowe działające na terytorium Polski. Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia (obecnie jest skierowana do podpisu Prezydenta), przy czym zmienione przepisy ustawy o rachunkowości będą miały zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań o podatku dochodowym

Aktualność
22.04.2024 05:00 Rachunkowość firm

Firmy będą miały obowiązek szerszego raportowania na temat zrównoważonego rozwoju – wynika z projektu nowelizacji ustawy o rachunkowości przygotowanego przez resort finansów. W projekcie podwyższa się też progi przychodowe, powyżej których należy prowadzić księgi rachunkowe.

Aktualność
22.04.2024 05:00 Rachunkowość firm

Jeśli biegły rewident posiada wiedzę o okolicznościach, które świadczą o innej ocenie sytuacji podmiotu gospodarczego niż wynika to ze sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych, to taką wiedzę powinien zweryfikować i uwzględnić w wydanej opinii. Inaczej grozi mu odpowiedzialność karna – wyrok SN z 5 stycznia 2024 r., sygn. akt I KK 40/23.

Aktualność
16.04.2024 05:00 Rachunkowość firm

Podatnicy PIT prowadzący księgi rachunkowe, którzy obowiązani są do sporządzenia sprawozdania finansowego mają również obowiązek przekazania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) sprawozdań finansowych za 2023 r. w terminie do 30 kwietnia 2024 r.

Aktualność
15.04.2024 12:17 Rachunkowość firm

Podatnicy PIT prowadzący księgi rachunkowe, którzy obowiązani są do sporządzenia sprawozdania finansowego mają również obowiązek przekazania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) sprawozdań finansowych za 2023 r. w terminie do 30 kwietnia 2024 r.

Aktualność
15.04.2024 10:03 Rachunkowość firm

Sejm i Senat zakończył prace nakładające obowiązek sporządzania sprawozdania o podatku dochodowym na przedsiębiorstwa wielonarodowe działające na terytorium Polski. Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia (obecnie jest skierowana do podpisu Prezydenta), przy czym zmienione przepisy ustawy o rachunkowości będą miały zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań o podatku dochodowym

Aktualność
15.04.2024 05:00 Rachunkowość firm

Sprawozdanie finansowe to to jeden z ważniejszych dokumentów w firmie, który zawiera podstawowe informacje o rocznej działalności przedsiębiorstwa, ujęte pod względem finansowym. Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości sprawozdanie podlega zatwierdzeniu w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego tj. do 30 czerwca 2024 roku. Jeżeli po sporządzeniu sprawozdania, a przed jego zatwierdzeniem zostaną ujawnione

Aktualność
15.04.2024 05:00 Rachunkowość firm

Sejm poparł poprawkę o charakterze redakcyjnym, zgłoszoną przez Senat do nowelizacji ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Ustawa trafi teraz do prezydenta.

Aktualność
15.04.2024 05:00 Podatki Rachunkowość firm

Od 1 stycznia 2024 r. podatnicy będący mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców mogą skorzystać z przyspieszonej metody amortyzacji i indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla nieruchomości położonych w gminach zagrożonych wysokim bezrobociem. Chodzi o budynki i lokale niemieszkalne oraz budowle zaliczone do 1 i 2 grupy KŚT. Kiedy można zastosować

Aktualność
08.04.2024 05:00 Rachunkowość firm

IESBA opracowała i wprowadziła do Kodeksu etyki zmienione definicje jednostki notowanej na giełdzie papierów wartościowych oraz jednostki zainteresowania publicznego.

Aktualność
04.04.2024 05:00 Rachunkowość firm

Ministerstwo Finansów opublikowało odpowiedź na interpelację poselską w sprawie projektowanych zmian w obowiązku badania sprawozdań finansowych. W projekcie zmiany ustawy o rachunkowości zaproponowano podniesienie o 25% progów określających obowiązek poddania badaniu sprawozdania finansowego jednostek. Ministerstwo odniosło się również do propozycji ograniczenia obowiązku badania wyłącznie do jednostek

Aktualność
02.04.2024 10:19 Rachunkowość firm

Komitet Standardów Rachunkowości zaprasza do wypełnienia ankiety na temat stosowania Standardów/Stanowisk KSR. Ankieta ma służyć modyfikacji dotychczas wydanych dokumentów, a także pozwoli wskazać kolejne obszary wymagające interpretacji Komitetu. Ankieta będzie aktywna do 30 maja 2024 r.

Poprzednia Następna