do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Monitor Księgowego 1/2022, data dodania: 20.12.2021

Porada aktualna na dzień 21-01-2022

Jak ująć w księgach rachunkowych dobrowolną składkę członkowską na rzecz organizacji przedsiębiorców

PROBLEM

Jak ująć w księgach rachunkowych opłaconą przez spółkę roczną opłatę członkowską w organizacji skupiającej przedsiębiorców i pracodawców (izba przemysłowo-handlowa)? Jest to koszt podstawowej działalności jednostki czy raczej pozostały koszt operacyjny? Czy opłacona składka członkowska stanowi koszt uzyskania przychodów?

RADA

Przyjmuje się, że składki wniesione na rzecz organizacji, do których podmiot chce przynależeć, kwalifikuje się w księgach rachunkowych jako koszt podstawowej działalności operacyjnej (konto "Pozostałe koszty rodzajowe"). Opłacone składki na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa, mogą być uznane za koszt uzyskania przychodów, ale w limitowanej wysokości. Szczegóły - w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Przynależność jednostki do organizacji przedsiębiorców i pracodawców ułatwia prowadzenie biznesu (organizacje te doradzają, opiniują, wspierają rozwój, zapewniają dostęp do wymiany informacji gospodarczych, kontaktów itp.). Członkostwo w nich wiąże się jednak zazwyczaj z koniecznością opłacania składek.

Dobrowolne składki na rzecz na rzecz organizacji przedsiębiorców i pracodawców - koszt uzyskania przychodów

Składki na rzecz organizacji, do których przynależność firmy nie jest obowiązkowa, nie stanowią - co do zasady - kosztów uzyskania przychodów (por. art. 16 ust. 1 pkt 37 updop i art. 23 ust. 1 pkt 30 updof). Od tej ogólnej zasady są wyjątki, tj.:

  • składki organizacji spółdzielczych na rzecz związków rewizyjnych i Krajowej Rady Spółdzielczej, z tym że górną granicę składki określa minister właściwy do spraw finansów publicznych w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Spółdzielczej;
  • wpłaty podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą w dziedzinie turystyki, wypoczynku, sportu i rekreacji na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej;
  • składki na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, działających na podstawie odrębnych ustaw - do wysokości łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,25% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne; a w przypadku podatników PIT, którzy nie wypłacali tych wynagrodzeń, kwota składek zaliczana do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym nie może przekroczyć kwoty 250 zł.

W rozpatrywanym przypadku mamy do czynienia z jednym z tych wyjątków. Izba przemysłowo handlowa funkcjonuje na podstawie ustawy z 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 579), co oznacza, że jest organizacją zrzeszającą przedsiębiorców i pracodawców, działającą na podstawie "odrębnych ustaw". Oznacza to, że składka zapłacona przez spółkę na rzecz izby przemysłowo-handlowej będzie mogła być kosztem uzyskania przychodów w wysokości nieprzekraczającej 0,25% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne (zob. przykład).

Warto przy okazji wskazać, że według Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (interpretacja indywidualna z 8 lipca 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.185.2020.1.BK ) pozostałymi "odrębnymi ustawami" uprawniającymi do zaliczania składek członkowskich do kosztów uzyskania przychodów są:

  • ustawa z 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1809 z późn. zm.),
  • ustawa z 22 marca 1989 r. o rzemiośle (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1267 z późn. zm.),
  • ustawa z 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców (Dz.U. Nr 35, poz. 194 z późn. zm.).

Mając to na uwadze, należy wskazać, że nie będą kosztem uzyskania przychodów składki na organizacje działające według ustawy z 7 kwietnia 1989 o stowarzyszeniach (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 2261 z późn.zm.), np. składki wnoszone do Stowarzyszenia Księgowych w Polsce czy Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych.

Ewidencja w księgach rachunkowych składek na rzecz organizacji przedsiębiorców i pracodawców

Przyjęło się, że składki na rzecz organizacji przedsiębiorców i pracodawców, do których przynależność firmy jest obowiązkowa lub dobrowolna, kwalifikuje się w księgach rachunkowych do pozostałych kosztów rodzajowych.

Przykład

Spółka z o.o. została członkiem izby przemysłowo-handlowej. W związku z tym dokonała wpłaty rocznej składki członkowskiej w wysokości 350 zł. Wartość wypłaconych wynagrodzeń w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, wyniosła 600 000 zł.

Ustalenie limitu podatkowego w ramach którego roczna składka członkowska może być uznana za koszt uzyskania przychodów:

600 000 zł x 0,25% = 1500 zł

Roczna składka Spółki za członkostwo w izbie przemysłowo-handlowej mieści się w tym limicie. Zakładając, że spółka w danym roku nie opłacała wcześniej dobrowolnych składek na rzecz innych organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, może kwotę 350 zł w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów (zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 37 updop).

Ewidencja w księgach rachunkowych

  1. Nota obciążająca z tytułu rocznej składki członkowskiej w izbie przemysłowo-handlowej

Wn konto 40-9 "Pozostałe koszty operacyjne" 350 zł

Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki" 350 zł

  1. WB - uregulowanie zobowiązania z tytułu składki członkowskiej

Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki" 350 zł

Ma konto 13-1 "Rachunek bieżący" 350 zł

Podstawa prawna:

  • art. 23 ust. 1 pkt 30 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2105

  • art. 16 ust. 1 pkt 37ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 2106

Irena Pazio

główna księgowa, praktyk

Jeżeli w tym artykule nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu – napisz redakcja2@inforfk.pl

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK