12.02.2024 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 12 lutego 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-1.4010.521.2023.1.BJ

W zakresie ustalenia: 1. Czy cena należna Spółce od SPV za sprzedane Wierzytelności wynikające z Umów Leasingu (zarówno operacyjnego, jak i finansowego) oraz Umów Najmu nie będzie stanowiła przychodu po stronie Spółki, natomiast, po sprzedaży powyższych Wierzytelności, Spółka będzie miała obowiązek rozpoznawać przychody w wysokości całości rat leasingowych wynikających z Umów Leasingu operacyjnego oraz całości czynszów wynikających z Umów Najmu, oraz przychody w wysokości jedynie części odsetkowej rat leasingowych wynikających z Umów Leasingu finansowego w dniu wymagalności tych rat leasingowych i czynszów, 2. Czy dyskonto zastosowane przy sprzedaży poszczególnych transz Wierzytelności do SPV będzie stanowiło pośredni koszt uzyskania przychodów dla Spółki potrącalny jednorazowo w momencie jego poniesienia, którym będzie dzień sprzedaży poszczególnych transz Wierzytelności do SPV, 3. Czy za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów w postaci dyskonta zastosowanego przy kalkulacji ceny sprzedaży Wierzytelności do SPV należy uznać dzień sprzedaży poszczególnych transz Wierzytelności do SPV, 4. Czy ewentualna zmiana, po sprzedaży Wierzytelności do SPV, wysokości zmiennej stopy procentowej stosowanej przy kalkulacji części odsetkowej rat i czynszów wchodzących w skład Wierzytelności, skutkująca zmianą wysokości rat i czynszów fakturowanych przez Spółkę na Dłużników, jak również zapłata przez SPV odroczonego wynagrodzenia za Wierzytelności, będą skutkować obowiązkiem lub uprawnieniem Spółki dokonania korekty (poprzez podwyższenie lub obniżenie) kosztu uzyskania przychodów rozpoznawanego przez Spółkę w postaci dyskonta zastosowanego przy sprzedaży poszczególnych transz Wierzytelności do SPV, 5. Czy, w przypadku odkupu Wierzytelności Leasingowych i Wierzytelności z Umów Najmu przez Spółkę od SPV, cena zapłacona za odkupione Wierzytelności Leasingowe (wynikające zarówno z Umów Leasingu operacyjnego, jak i finansowego) oraz za odkupione Wierzytelności z Umów Najmu nie będzie stanowiła kosztu uzyskania przychodów dla Spółki i jednocześnie otrzymane przez Spółkę spłaty z tytułu odkupionych Wierzytelności nie będą stanowiły przychodu dla Spółki, 6. Czy cena należna Spółce od SPV za sprzedane Wierzytelności Pożyczkowe stanowić będzie przychód Spółki, przy czym, w przypadku Wierzytelności Pożyczkowych, które wcześniej były już przedmiotem sekurytyzacji i zostały odkupione przez Spółkę od innego podmiotu przychód ten będzie zaliczany do przychodów z zysków kapitałowych, a w przypadku Wierzytelności Pożyczkowych, które wcześniej nie były zbywane przez Spółkę, będzie to przychód inny niż z zysków kapitałowych, 7. Czy kosztem uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży Wierzytelności Pożyczkowych do SPV, rozliczanym jednorazowo w dniu zbycia Wierzytelności Pożyczkowych, będzie: a) w przypadku Wierzytelności Pożyczkowych, które wcześniej nie były zbywane przez Spółkę - kwota główna pożyczki niespłaconej na datę graniczną, z wyłączeniem ewentualnej straty poniesionej na sprzedaży tych Wierzytelności Pożyczkowych, a b) w przypadku Wierzytelności Pożyczkowych, które były wcześniej przedmiotem sekurytyzacji i zostały odkupione przez Spółkę od innego podmiotu - cena zapłacona z tytułu odkupu Wierzytelności Pożyczkowych, pomniejszona o część tej ceny zaliczoną przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów przed sprzedażą tych Wierzytelności Pożyczkowych do SPV, z wyłączeniem ewentualnej straty poniesionej na sprzedaży Wierzytelności Pożyczkowych, 8. Czy płatności przekazywane przez Spółkę do SPV w wykonaniu usługi administrowania Wierzytelnościami, które to płatności Spółka będzie otrzymywać od Dłużników z tytułu spłaty Wierzytelności, nie mieszczą się w katalogu przychodów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 Ustawy CIT i czy Spółka nie będzie zobowiązana do poboru podatku u źródła od tych płatności.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne