Artykuł aktualny na dzień 18-07-2024

Wypłata dywidendy – rozliczenia podatkowe i ewidencja księgowa

Zyski powstałe w spółkach są – w formie dywidend lub wypłat z zysku – wypłacane wspólnikom tych spółek. Na poczet dywidend lub wypłat z zysku wypłacane są również niekiedy zaliczki. W niniejszym raporcie omawiamy skutki podatkowe dokonywania takich wypłat przez polskie spółki wraz z ich ewidencją księgową.

1. Prawa wspólników do dywidend, wypłat z zysku oraz zaliczek na dywidendy i wypłaty z zysku

Wspólnicy spółek z o.o., którym przysługiwały udziały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku, są uprawnieni do dywidendy za dany rok obrotowy (art. 193 § 1 Kodeksu spółek handlowych; dalej jako Ksh). Analogiczne uprawnienie przysługuje także akcjonariuszom:

  • prostych spółek akcyjnych (zob. art. 30016 Ksh),

  • spółek akcyjnych (zob. art. 348 § 2 Ksh),

  • spółek komandytowo-akcyjnych (art. 126 § 1 pkt 2 w zw. z art. 348 § 2 Ksh).

Przepisy Kodeksu spółek handlowego przewidują również uprawnienie do wypłaty wspólnikom i akcjonariuszom zaliczek na poczet dywidendy (zob. art. 194, art. 30017 oraz art. 349 Ksh).

Pozostałym wspólnikom spółek prawa handlowego przysługuje prawo do otrzymania wypłaty z zysku. Uprawnienie to w przypadku wspólników spółek jawnych wynika z art. 52 § 1 Ksh, który to przepis stosuje się odpowiednio w przypadku:

  • wspólników spółek partnerskich (zob. art. 89 Ksh),

  • wspólników spółek komandytowych (zob. art. 103 § 1 Ksh) oraz

  • komplementariuszy spółek komandytowo-akcyjnych (zob. art. 126 § 1 pkt 1 Ksh).

Przyjmuje się (z przepisów Ksh nie wynika to bowiem wprost), że w takich przypadkach możliwe jest również wypłacanie wspólnikom zaliczek na poczet zysku.

Prawo do otrzymania wypłaty zysku przysługuje również wspólnikom spółek cywilnych (zob. art. 868 § 2 Kodeksu cywilnego). Dopuszcza się również (także bowiem z przepisów Kodeksu cywilnego nie wynika to wprost) wypłacanie wspólnikom spółek cywilnych zaliczek na poczet zysku. Zasady opodatkowania dywidend, wypłat z zysku, zaliczek na poczet dywidend oraz zaliczek na poczet zysku są podobne. Dlatego też dla przejrzystości w dalszej części tekstu – o ile nie będzie wskazane inaczej – będą one łącznie nazywane dywidendami.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne