do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Monitor Księgowego 10/2021, data dodania: 20.09.2021

Porada w trakcie aktualizacji

Jak rozliczyć podatkowo darowizny na rzecz podmiotów leczniczych

PROBLEM

We wrześniu 2021 r. spółka z o.o. nabyła maski ochronne jednorazowe i przekazała je w drodze darowizny pobliskiemu szpitalowi publicznemu. Darowizna została potwierdzona pisemną umową, z której wynika, że obdarowany przyjął darowiznę. Strony umowy, tj. spółka i szpital, oświadczyły w umowie, że przedmioty darowizny przeznaczone są i będą wykorzystywane przez szpital na cele związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków COVID-19. Szpital uwzględniony jest w wykazie podmiotów walczących z COVID-19. Umowa określa wartość darowizny w wartościach rynkowych przedmiotowych masek. Czy spółka, na podstawie przepisów dotyczących przeciwdziałaniu COVID-19, może zarazem zaliczyć przedmiotową darowiznę maseczek do kosztów uzyskania przychodów, jak i wartość darowizny odliczyć od dochodu za 2021 r.? W 2021 r. spółka nie dokonywała innych darowizn ani nie planuje ich dokonywać.

RADA

Tak, na podstawie szczególnych regulacji spółka może zarazem odliczyć wartość dokonanej darowizny jednorazowych masek ochronnych na rzecz szpitala od dochodu za 2021 r., jak i zaliczyć ją w ciężar kosztów uzyskania przychodów.

UZASADNIENIE

W przypadku spółki darowizna jest przekazywana na rzecz szpitala, a jej przedmiotem są jednorazowe maski ochronne. Nie ma zatem wątpliwości, że darowizna dokonywana jest w celu przeciwdziałania COVID-19. Mogą zatem do niej znaleźć zastosowanie szczególne przepisy zawarte w art. 38g i art. 38r updop.

Odliczenie darowizny od podstawy opodatkowania

Przepisy art. 38g updop dają m.in. możliwość odliczania od podstawy opodatkowania darowizn przekazywanych od 1 kwietnia 2021 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 (w wysokości kwoty odpowiadającej wartości darowizny) na przeciwdziałanie COVID-19 podmiotom wykonującym działalność leczniczą. Muszą to być podmioty wpisane do ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (do tej grupy należą, między innymi, szpitale publiczne).

Omawiany przepis nie wskazuje rodzaju dopuszczalnej darowizny. Tym samym prawo do odliczenia występuje zarówno wówczas, gdy podatnik dokonał darowizny rzeczowej, jak i darowizny pieniężnej. Nie ma wątpliwości, że dopuszczalne jest dokonanie darowizny rzeczowej, której przedmiotem mogą być środki ochrony indywidualnej, takie jak maseczki. W przypadku spółki spełnione są także pozostałe warunki odliczenia, tj.:

  • celem darowizny jest przeciwdziałanie COVID-19*,
  • darowizna dokonana została na rzecz podmiotu wymienionego w ogłoszonym w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia wykazie podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19,
  • wartość darowizny potwierdzono dokumentem, z którego wynika jej wartość, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu (dotyczy darowizny rzeczowej),
  • spółka (jak zakładamy) wykaże w zeznaniu CIT-8 kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na szczegółową identyfikację obdarowanego,
  • spółka nie zaliczyła wartości przekazanej darowizny do kosztów podatkowych w oparciu o przepis art. 16 ust. 1 pkt 14 updop (przepis ten daje możliwość zaliczenia w koszty wpłat na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej oraz kosztów wytworzenia lub ceny nabycia produktów spożywczych, przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje.

* przez "przeciwdziałanie COVID-19" rozumie się wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych, choroby COVID-19 (zob. art. 2 ust. 2 ustawy o COVID-19).

Podsumowując, spółka ma prawo odliczyć od podstawy opodatkowania ustalonej zgodnie z art. 18 ust. 1 updop darowiznę na rzecz szpitala na podstawie art. 38g ust. 1 pkt 1 updop.

Zaliczenie darowizny w koszty podatkowe

Zasadniczo koszty przekazywanych darowizn są wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 14 updop ze wskazanymi w tym przepisie wyjątkami pozwalającymi uznać za taki koszt: wpłaty na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej i darowizny produktów spożywczych na cele charytatywne. Ze względu na epidemię COVID-19 ustawodawca dopuścił jednak możliwość zaliczania do kosztów podatkowych darowizn dokonywanych w związku z epidemią COVID-19, o których mowa w art. 38g i art. 38p updop. Wynika to z art. 38r updop, który stanowi, że kosztem uzyskania przychodów są koszty wytworzenia lub cena nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn, o których mowa w art. 38g i art. 38p updop. Dotyczy to darowizn przekazanych w terminie od 1 stycznia 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 podmiotom i na cele, o których mowa w tych przepisach. Podatnik może zaliczyć wydatki na te darowizny do kosztów podatkowych, pod warunkiem, że nie były one już wcześniej zaliczone do kosztów podatkowych, w tym w formie odpisów amortyzacyjnych. Z opisu przedstawionego w pytaniu wynika, że warunki te są spełnione. Tym samym spółka uprawniona jest do zaliczenia ceny nabycia masek podarowanych szpitalowi do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 38r updop.

Podsumowując, na podstawie szczególnych regulacji spółka może jednocześnie odliczyć wartość dokonanej darowizny jednorazowych masek ochronnych na rzecz szpitala od dochodu za 2021 r., jak i zaliczyć ją w ciężar kosztów uzyskania przychodów. Zaprezentowane stanowisko podzielają organy podatkowe (zob. interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 sierpnia 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.222.2021.1.SG).

Podstawa prawna:

  • art. 38g i art. 38r ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1406; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1598

  • art. 2 ust. 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1535

Powołane interpretacje podatkowe:

  • interpretacja indywidualna Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z 10 sierpnia 2021 r. (sygn. akt 0111-KDIB1-1.4010.222.2021.1.SG)

Marcin Szymankiewicz

doradca podatkowy, praktyk, autor licznych publikacji o tematyce podatkowej

Jeżeli w tym artykule nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu – napisz redakcja2@inforfk.pl

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK