do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Obowiązki pracodawcy na przełomie roku – o czym trzeba pamiętać

  Artykuł aktualny | data dodania: 06.11.2017

  Planując wymiary czasu pracy na 2018 r. należy wziąć pod uwagę konieczność oddania dnia wolnego za święto, które przypada w sobotę. W 2018 r. trzeba będzie zapewnić pracownikom dodatkowy dzień wolny za święto Trzech Króli przypadające w sobotę 6 stycznia. Nie należy też zapominać o obowiązkach w zakresie urlopów wypoczynkowych. Niektórzy pracodawcy muszą bowiem ustalić m.in. plany urlopów na 2018 r., a wszyscy będą korzystać ze współczynnika urlopowego, jaki będzie obowiązywał w 2018 r.

 • Jak postępować, gdy pracownik przechodzi na emeryturę – odpowiedzi na pytania z praktyki

  Artykuł aktualny | data dodania: 13.10.2017

  Gdy pracownik przechodzi na emeryturę, pracodawca powinien rozwiązać z nim umowę o pracę. Zakończenie stosunku pracy może w tym przypadku nastąpić za porozumieniem stron lub w drodze wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika.

 • Jakie zmiany od 1 września 2017 r. wprowadzono w zakresie przygotowania zawodowego młodocianych

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.09.2017

  Od 1 września 2017 r. weszły w życie zmiany dostosowujące zasady przygotowania zawodowego młodocianych do nowego systemu oświaty. Wprowadzają one również przepisy przejściowe, które umożliwiają ukończenie przygotowania zawodowego na dotychczasowych zasadach.

 • Zmiany w zakresie obowiązku opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

  Artykuł aktualny | data dodania: 13.09.2017

  Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, którzy zatrudniają małżonków i innych członków rodziny, będą mieli obowiązek opłacania za nich składki na FGŚP. Od 5 września 2017 r. obowiązują nowe przepisy zmieniające definicję pracownika. Po raz pierwszy składkę na FGŚP w wysokości 0,10% podstawy jej wymiaru należy opłacić w październiku 2017 r. od przychodów uzyskanych we wrześniu.

 • Od 5 września 2017 r. przedsiębiorcy mają obowiązek opłacać składkę na FGŚP za zatrudnianych członków rodziny

  Artykuł aktualny | data dodania: 04.09.2017

  Osoby prowadzące działalność gospodarczą, zatrudniające w swojej firmie członków własnej rodziny, na mocy nowych przepisów są zobowiązane do opłacania składki na FGŚP także za te osoby, których dotychczas to obciążenie nie dotyczyło. Składka na FGŚP za te osoby będzie ustalana na ogólnych zasadach, w wysokości 0,10% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

 • Zmiany w powszechnym systemie emerytalnym od 1 października 2017 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 31.08.2017

  Od 1 października 2017 r. został obniżony powszechny wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Zmiany objęły nie tylko osoby ubezpieczone w powszechnym systemie emerytalnym, lecz także m.in. pracowników budżetówki (np. nauczycieli). Ponadto zlikwidowano emeryturę częściową, a kobiety uzyskały wcześniej okresową emeryturę kapitałową z II filaru (OFE). Zmiany nastąpiły również w ustalaniu ochrony przedemerytalnej w tzw. okresie przejściowym.

 • Zmiany w zakresie obowiązku opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

  Artykuł aktualny | data dodania: 30.08.2017

  Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, którzy zatrudniają małżonków i innych członków rodziny, będą mieli obowiązek opłacania za nich składki na FGŚP. Od 5 września 2017 r. obowiązują nowe przepisy zmieniające definicję pracownika. Po raz pierwszy składkę na FGŚP w wysokości 0,10% podstawy jej wymiaru należy opłacić w październiku 2017 r. od przychodów uzyskanych we wrześniu.

 • Jak przedłużyć umowę o pracę tymczasową z pracownicą w ciąży

  Artykuł aktualny | data dodania: 09.08.2017

  Od 1 czerwca 2017 r. umowa z pracownicą w ciąży wykonującą pracę tymczasową może automatycznie ulec przedłużeniu do dnia porodu. Takie przedłużenie następuje tylko wówczas, gdy termin zakończenia umowy o pracę przypada po upływie 3. miesiąca ciąży. Ponadto pracownica musi posiadać co najmniej 2-miesięczny okres skierowania do wykonywania pracy tymczasowej przez daną agencję pracy.

 • Jak wprowadzenie ruchu bezwizowego dla obywateli Ukrainy wpływa na zatrudnienie w Polsce

  Artykuł aktualny do dnia 2017-12-30 | data dodania: 19.07.2017

  Od 11 czerwca 2017 r. między państwami obszaru Schengen a Ukrainą obowiązuje ruch bezwizowy. Oznacza to, że obywatele Ukrainy posiadający paszporty biometryczne mogą przekraczać granice tych państw (w tym również Polski) bez konieczności posiadania wizy. Jednak w celu podjęcia pracy w Polsce nadal wymagane jest posiadanie przez obywateli Ukrainy zezwolenia na pracę, chyba że dany cudzoziemiec jest zwolniony z obowiązku jego uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów.

 • Co się zmieniło w wydawaniu świadectw pracy od 1 czerwca 2017 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.06.2017

  Agencja pracy tymczasowej musi wskazywać w świadectwie pracy każdego pracodawcę użytkownika, na rzecz którego pracownik tymczasowy wykonywał pracę. Ponadto z 3 do 7 dni zostały wydłużone terminy na wydanie nowego świadectwa pracy lub jego uzupełnienie, jeżeli do takiej czynności dochodzi w wyniku wyroku sądu. To najważniejsze zmiany w wydawaniu świadectwa pracy, które wprowadzono od 1 czerwca 2017 r.

 • W jakich przypadkach należało wydać zaległe świadectwa pracy za zakończone umowy terminowe

  Porada aktualna | data dodania: 14.06.2017

  PROBLEM Zatrudniamy pracowników głównie na podstawie umów na czas określony. Mamy kłopoty z wystawieniem zaległych świadectw pracy, co należało zrobić do końca czerwca 2017 r. Czy trzeba było wystawiać świadectwa pracy w przypadku wielu umów terminowych zawieranych z tym samym pracownikiem na następujące po sobie

 • Nowe uprawnienia ZUS i zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.06.2017

  13 czerwca 2017 r. weszły w życie niekorzystne dla płatników składek przepisy. ZUS uzyskał prawo do wskazania faktycznego płatnika składek w przypadku m.in. outsourcingu pracowniczego albo zbiegu różnych tytułów do ubezpieczeń. Oznacza to, że ZUS może obecnie zadecydować, że płatnikiem składek jest inny podmiot niż ten, który faktycznie składki odprowadzał. Decyzja taka może zapaść wobec płatników osób zgłaszanych do ubezpieczeń w kilku podmiotach. Wskazane regulacje zostały wprowadzone ustawą z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. W artykule przedstawiamy skutki nowych regulacji dla płatników składek, w tym przegląd pozostałych zmian

 • Zatrudnianie pracowników tymczasowych – co się zmieniło od 1 czerwca 2017 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 06.06.2017

  Od 1 czerwca 2017 r. obowiązują zmiany w zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Poniżej prezentujemy wykaz najważniejszych zmian, jakie zostały wprowadzone dla agencji pracy tymczasowej i pracodawców użytkowników.

 • Jakie zmiany wprowadzono w zakresie czasu pracy kobiet w ciąży pracujących przy monitorach ekranowych od 1 maja 2017 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 25.05.2017

  Od 1 maja 2017 r. wydłużono godziny pracy pracownic ciężarnych zatrudnionych przy monitorach ekranowych z 4 godzin na dobę do maksymalnie 8 godzin w ciągu doby. Jednocześnie wprowadzono dla takich pracownic co najmniej 10-minutowe przerwy po przepracowaniu przez nie 50 minut w ciągu każdej godziny pracy przy komputerze.

 • Jak zatrudniać pracowników tymczasowych po zmianach od 1 czerwca 2017 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 23.05.2017

  Obowiązek przedłużania do dnia porodu umowy tymczasowej zawartej z pracownicą w ciąży oraz nowe zasady naliczania wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy – to najważniejsze zmiany, które weszły w życie 1 czerwca 2017 r. w zakresie zatrudniania pracowników tymczasowych.

 • Kiedy nauczycielowi można wypowiedzieć stosunek pracy w związku z reformą oświaty

  Artykuł aktualny do dnia 2017-05-30 | data dodania: 10.05.2017

  Nauczycielom likwidowanych gimnazjów, którzy nie zgodzili się na przejście w stan nieczynny, dyrektor szkoły powinien wypowiedzieć stosunki pracy. Należy to zrobić najpóźniej do 31 maja 2017 r.

 • Co się zmieniło od 1 maja 2017 r. w wykazie prac wzbronionych kobietom

  Artykuł aktualny | data dodania: 09.05.2017

  Obecnie tylko kobiety w ciąży i kobiety karmiące dziecko piersią nie mogą wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią. Od 1 maja 2017 r. obowiązuje nowe rozporządzenie, które określa wykaz takich prac.

 • Kiedy należy wystawić świadectwo pracy za zakończone przed 1 stycznia 2017 r. umowy terminowe

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  Zawarliśmy z pracownikiem umowę na okres próbny od 1 marca do 31 maja 2016 r. Po tej umowie podpisaliśmy z nim umowę na czas określony do 31 grudnia 2017 r. Zgodnie z przepisami przejściowymi, wprowadzonymi w związku ze zmianami w wydawaniu świadectw pracy od 1 stycznia 2017 r., pracodawcy mają czas na wystawienie świadectw pracy za zakończone przed zmianą przepisów umowy terminowe do 30 czerwca 2017 r. Czy powinniśmy wystawić pracownikowi świadectwo pracy za zakończoną umowę na okres próbny?

 • Jak uchylić regulamin pracy po zmianie przepisów

  Artykuł aktualny | data dodania: 24.03.2017

  Pracodawca, który chce zlikwidować regulamin pracy, gdyż zatrudnia mniej niż 50 pracowników, musi przejść taką samą procedurę jak przy jego wprowadzaniu. Jeśli działają u niego związki zawodowe, musi z nimi ustalić uchylenie regulaminu pracy. Jeżeli natomiast w firmie nie ma organizacji związkowych, pracodawca może samodzielnie uchylić regulamin pracy.

 • Jakie konsekwencje powoduje naruszenie przepisów o płacy minimalnej przysługującej pracującym na zlecenie

  Artykuł aktualny | data dodania: 24.03.2017

  Od 1 stycznia 2017 r. ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę utraciła charakter aktu prawnego obejmującego sprawy wyłącznie z zakresu prawa pracy i weszła w obszar dotychczas regulowany przez przepisy Kodeksu cywilnego. W wyniku tych zmian na podmioty zatrudniające zleceniobiorców i samozatrudnionych został nałożony przede wszystkim obowiązek zapewnienia tym osobom minimalnej stawki godzinowej. Jego realizacja ma być egzekwowana przez organy Państwowej Inspekcji Pracy, które zapowiadają liczne kontrole w tym zakresie.

 • Jakie zmiany w zakresie stosunków pracy wprowadza reforma oświaty

  Porada aktualna | data dodania: 02.03.2017

  Od 1 września 2017 r. nastąpi reforma oświaty, która przewiduje m.in. likwidację gimnazjów i wprowadzenie 8-letniej szkoły podstawowej. W celu umożliwienia sprawnego rozlokowania kadry pedagogicznej w okresie wdrażania nowej struktury szkół ustawodawca wprowadził rozwiązania uelastyczniające realizację polityki kadrowej. W ich wyniku 1 września 2017 r. w stan nieczynny zostaną przeniesieni nauczyciele gimnazjów zatrudnieni na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony, których dalsze zatrudnienie w roku szkolnym 2017/2018 lub 2018/2019 nie będzie możliwe ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum.

 • Jak prawidłowo wypełnić świadectwo pracy po zmianach od 1 stycznia 2017 r.

  Porada aktualna do dnia 2017-05-31 | data dodania: 02.03.2017

  Od 1 stycznia 2017 r. w świadectwie pracy są odrębne rubryki, w których trzeba podać informację o wykorzystanym urlopie ojcowskim i urlopie rodzicielskim. Ponadto należy wskazać dane o okresie, w którym pracownik korzystał z ochrony stosunku pracy, jeżeli obniżył wymiar etatu w czasie, kiedy był uprawniony do urlopu wychowawczego. To najważniejsze zmiany, jakie dotyczą wypełniania świadectwa pracy.

 • Jaki wpływ na ustalanie podstawy wymiaru zasiłków ma zmiana regulaminu wynagradzania

  Porada aktualna | data dodania: 17.02.2017

  Zmiana zasad przyznawania pracownikom różnych składników wynagrodzenia może spowodować obowiązek ustalenia nowej podstawy wymiaru świadczeń chorobowych lub przeliczenia już ustalonej podstawy w trakcie pobierania zasiłku czy wynagrodzenia chorobowego. Od 1 stycznia 2017 r. pracodawcy zatrudniający mniej niż 50 pracowników mogą zrezygnować z tworzenia regulaminu wynagradzania. Jeśli tak zrobią, wpłynie to również na podstawę wymiaru świadczeń chorobowych.

 • Jak zmieni się ochrona pracowników w wieku przedemerytalnym od 1 października 2017 r.

  Porada aktualna | data dodania: 17.02.2017

  Do 31 grudnia 2012 r. wiek emerytalny wynosił 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Następnie - od 1 stycznia 2013 r. - zaczął stopniowo wzrastać tak, aby docelowo osiągnąć 67 lat dla kobiet i mężczyzn. Jednak od 1 października 2017 r. nastąpi powrót do poprzedniego, tj. krótszego, wieku emerytalnego. Spowoduje to pewne perturbacje w związku ze szczególną ochroną pracowników w wieku przedemerytalnym. W wyniku wejścia w życie reformy emerytalnej ochrona przedemerytalna niektórych pracowników nie będzie wprawdzie ani krótsza, ani dłuższa niż dotychczasowe 4 lata, ale część pracowników będzie podlegała tej ochronie także po osiągnięciu nowego, niższego wieku emerytalnego.

 • Jak liczyć terminy w sprawach pracowniczych po zmianach przepisów od 1 stycznia 2017 r.

  Porada aktualna | data dodania: 17.02.2017

  Od 1 stycznia 2017 r. wprowadzono do Kodeksu cywilnego zmianę, zgodnie z którą jeżeli koniec terminu dokonania czynności przypada na sobotę, termin upływa najbliższego dnia powszedniego po sobocie. Dotychczas sobota nie powodowała przesunięcia terminów. Ta regulacja ma zastosowanie również do niektórych terminów pracowniczych, ponieważ przepisy prawa pracy w większości przypadków nie wskazują sposobu liczenia terminów. Wówczas należy posiłkowo stosować przepisy Kodeksu cywilnego.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK