do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Monitor Księgowego 10/2021, data dodania: 20.09.2021

Porada w trakcie aktualizacji

Czy faktura wystawiona na małżonków może zawierać NIP tylko jednego z nich

PROBLEM

Przedsiębiorca (podatnik czynny) wraz z żoną (nieprowadzącą działalności gospodarczej) nabył lokal mieszkalny od spółdzielni mieszkaniowej. Jego nabycie nastąpiło na podstawie aktu notarialnego do majątku wspólnego małżonków. Nabyty lokal mieszkalny będzie wykorzystywany w działalności gospodarczej męża (znajduje się w nim biuro), jednak w akcie notarialnym brak jest informacji o tym fakcie. Dopiero po jego sporządzeniu nabywcy poinformowali o tym fakcie spółdzielnię. Czy w sytuacji, gdy na fakturze znajdą się dane obojga małżonków oraz numer NIP małżonka prowadzącego działalność gospodarczą, wystawiona faktura będzie prawidłowa?

RADA

Tak, w sytuacji gdy lokal nabyli małżonkowie, z których jeden prowadzi działalność gospodarczą, prawidłowe będzie wystawienie faktury na obojga małżonków z numerem NIP małżonka prowadzącego działalność gospodarczą.

UZASADNIENIE

Według podatku VAT małżonkowie nie są uznawani za jeden podmiot podatkowy, bowiem każdy z nich, wykonując samodzielnie czynności podlegające opodatkowaniu VAT, jest odrębnym podatnikiem tego podatku. Co więcej, autonomiczność prawa podatkowego wyklucza możliwość takiej interpretacji jego przepisów, która zakładałaby, że wspólność majątkowa istniejąca między małżonkami na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ma wpływ na zakres ich praw i obowiązków jako podatników VAT.

Jednak przepisy o VAT nie sprzeciwiają się temu, aby w przypadku funkcjonowania ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej tylko jeden z małżonków rozliczał pVAT jako czynny, zarejestrowany podatnik VAT. Należy zauważyć, że żaden z przepisów ustawy nie zabrania małżonkom prowadzenia działalności gospodarczej jako odrębnym podatnikom. Nie ma przy tym przeszkód, aby pomiędzy małżonkami prowadzącymi odrębne działalności istniała ustawowa wspólność majątkowa. Należy zwrócić uwagę, iż każdy składnik majątku małżonków objęty jest wspólnością ustawową pomiędzy małżonkami. Jednak zarząd majątkiem wspólnym każde z małżonków może wykonywać samodzielnie. Nadmienić należy przy tym, iż wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT przez jednego małżonka pozostającego we wspólności majątkowej małżeńskiej nie oznacza powstania obowiązku podatkowego w tym podatku u drugiego małżonka.

Faktura powinna jednoznacznie określać imiona i nazwiska lub nazwy podatnika (sprzedawcy) i nabywcy, ich adresy. Winna zawierać również dane nabywcy towaru lub usługi i tym samym dokumentować rzeczywiste zdarzenia gospodarcze. Jako wystawca i nabywca powinni widnieć faktyczni uczestnicy transakcji. Każdorazowo należy ustalić zatem nabywcę towaru lub usługi, który powinien wynikać z zawartej umowy. Celem faktury jest przede wszystkim udokumentowanie rzeczywistego przebiegu zdarzeń gospodarczych, zarówno pod względem przedmiotu transakcji, jak i podmiotów biorących w niej udział.

Zatem odnosząc się do przedstawionego stanu faktycznego, należy stwierdzić, że prawidłowe będzie ujęcie na fakturze dokumentującej nabycie i wystawionej na oboje małżonków, danych firmy jednego z małżonków prowadzącego działalność gospodarczą, w tym numeru, za pomocą którego nabywca towarów i usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku (tj. numeru NIP), jeżeli jeden z małżonków jest podatnikiem zidentyfikowanym na potrzeby podatku VAT i nabyty lokal mieszkalny będzie służył wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.

Zaprezentowane stanowisko podzielają organy podatkowe (zob. interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 lutego 2021 r., sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.6.2021.1.AMO).

PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 106e ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 685; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1626

POWOŁANE INTERPRETACJE PODATKOWE

  • interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 lutego 2021 r. (sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.6.2021.1.AMO)

Marcin Szymankiewicz

doradca podatkowy, autor licznych publikacji podatkowych

Jeżeli w tym artykule nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu – napisz redakcja2@inforfk.pl

Powiązane dokumenty

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK