Porady i artykuły

Artykuł aktualny

W 2024 r. wejdą w życie zmiany w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Najważniejsze z nich dotyczą wysokości i ustalania płacy minimalnej, nowych limitów podatkowych świadczeń pracowniczych oraz emerytur pomostowych dla pracowników.

Artykuł aktualny
15.11.2023 Podatki

Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) może z urzędu (czyli z własnej inicjatywy) zmienić wydaną wcześniej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) interpretację indywidualną. Dzieje się tak, jeśli stwierdził jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Szef KAS nie jest w tym zakresie

Artykuł aktualny
15.11.2023 Podatki

Ministerstwo Finansów poinformowało o rozpoczęciu konsultacji podatkowych wzorów formularza podatkowych CIT-8AB i CIT/PD. Jest to odpowiednio zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową i należnego podatku dochodowego od osób prawnych i informacja o wysokości przerzuconych dochodów i należnego podatku dochodowego od przerzuconych dochodów CIT/PD.

Artykuł aktualny
14.11.2023 Podatki

Zgodnie z harmonogramem wprowadzania w życie przepisów ustawy o VAT dotyczących obligatoryjnego stosowania Krajowego Systemu e-Faktur (dalej również jako KSeF) podatnicy mają jeszcze ponad pół roku na wdrożenie rozwiązań, które pozwolą na realizację obowiązku w tym zakresie i wystawianie faktur ustrukturyzowanych. Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, to nie jest dużo czasu.

Artykuł aktualny
09.11.2023 Podatki

Za 2022 r. podatnicy złożą informacje o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (TPR-P) i od osób prawnych (TPR-C) na nowych wzorach. Ministerstwo Finansów opublikowało już formularze interaktywne tych informacji, istnieje już zatem możliwość złożenia ich online. Przypominamy, że zgodnie z informacją MF dla podatników mających rok podatkowy odpowiadający kalendarzowemu

Artykuł aktualny
08.11.2023 Podatki

Ministerstwo Finansów udostępniło do konsultacji projekt objaśnień dotyczących stosowania ulgi na ekspansję (nazywanej także ulgą prowzrostową). Niestety dla podatników z projektu wynika, że fiskus utrudni im korzystanie z tej ulgi. Z projektem i ostateczną wersją objaśnień powinni zapoznać się wszyscy podatnicy CIT i PIT korzystający lub mający zamiar skorzystania z tej ulgi. Powinni to zrobić jeszcze

Artykuł aktualny
06.11.2023 Podatki

Do należności, które proporcjonalnie należy uwzględnić przy obliczaniu kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi B+R, można zaliczyć każdą należność pieniężną wypłaconą pracownikowi, niezależnie od tego, czy dotyczy ona zapłaty za czas faktycznie przepracowany, czy też za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy (urlopu, choroby). Natomiast przy obliczaniu proporcji, w jakiej należności te można zaliczyć

Artykuł aktualny
06.11.2023 Podatki

Niezgodne z Konstytucją jest różnicowanie stawek podatku od nieruchomości w zależności od tego, czy miejsce postojowe w garażu stanowi odrębną nieruchomość w budynku wielomieszkaniowym, czy też miejsce postojowe przynależne jest do lokalu mieszkalnego. Tak stwierdził w swoim wyroku Trybunał Konstytucyjny (TK). Niestety dla podatników, wyrok ten będzie stosowany dopiero od 1 stycznia 2025 r. Przedstawiamy

Artykuł aktualny
05.11.2023 Podatki

Kary umowne za niewykonanie świadczenia w terminie mogą być zaliczane do kosztów podatkowych - wyrok NSA z 23 marca 2023 r., sygn. akt II FSK 2277/20.

Artykuł aktualny
05.11.2023 Podatki

Ustawowa definicja budynku jako przedmiotu opodatkowania nie uwzględnia stanu technicznego. Obiekt budowlany pozostaje więc budynkiem i podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, nawet wówczas gdy ze względów technicznych, prawnych czy faktycznych nie jest i nie może być wykorzystywany - wyrok NSA z 17 stycznia 2023 r., sygn.akt III FSK 1261/22.

Artykuł aktualny
03.11.2023 Podatki

Nie można mówić o stałym miejscu prowadzenia działalności gospodarczej zagranicznego usługobiorcy, jeżeli to samo zaplecze personalne i techniczne, które ma zostać udostępnione spółce zagranicznej przez spółkę krajową, stanowi również zaplecze, dzięki któremu spółka krajowa świadczy samodzielnie usługi na rzecz spółki zagranicznej. To samo zaplecze nie może być wykorzystywane jednocześnie do świadczenia

Artykuł aktualny
03.11.2023 Podatki

Za zaległości podatkowe zagranicznej spółki wobec polskiego fiskusa odpowiada także członek zarządu tej spółki jako tzw. osoba trzecia – wyrok NSA z 25 stycznia 2023 r., sygn. akt III FSK 1597/21.

Poprzednia Następna