Wyniki wyszukiwania dla: urlop z powodu siły wyższej
Akt prawny obowiązujący

powodu przekroczenia zakresu pomiarowego urządzenia wykorzystywanego do pomiaru Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”. § 2.

Aktualność
14.02.2024 05:00 Kadry i płace

Czy wynagrodzenie za wolne z powodu siły wyższej wlicza się do podstawy obliczenia zasiłku chorobowego, wynagrodzenia za urlop i ekwiwalentu za urlop? Wynagrodzenia za czas nieobecności z powodu siły wyższej nie należy ujmować w podstawie wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu za urlop Wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej należy uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłków chorobowych. powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa

Aktualność
21.02.2024 05:00 Kadry i płace

Czy w przypadku, gdy pracownik na dany dzień ma zatwierdzony urlop wypoczynkowy, może wnioskować o urlop z tytułu siły wyższej? Przykład: nastąpi nagłe zdarzenie, np. zalane mieszkanie, i pracownik będzie chciał zamienić urlop wypoczynkowy na urlop z tytułu siły wyższej. Czy ma do tego prawo? Jeśli pracownik korzysta z urlopu wypoczynkowego, nie przysługuje mu zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej. Jeśli pracownik korzysta z urlopu wypoczynkowego, nie przysługuje mu zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej. w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy, w wymiarze 2 dni albo 16 godzin, z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach

Aktualność
13.11.2023 05:00 Kadry i płace

Jak wyliczyć podstawę do wynagrodzenia z tytułu urlopu z powodu siły wyższej w przypadku, gdy pracownik w danym miesiącu miał 6 nadgodzin. Nominalny czas pracy w miesiącu liczył 160 godzin. czas zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej. miesiąc za miesiąc ze zwolnieniem z powodu siły wyższej dzieli się przez liczbę godzin faktycznie przepracowanych w tym miesiącu (z odliczeniem Pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy, w wymiarze 2 dni albo 16 godzin z powodu działania siły wyższej

Aktualność
14.11.2023 05:01 Kadry i płace

Pracownik złożył wniosek o zwolnienie z pracy z powodu siły wyższej. Jako okoliczność do skorzystania z tego urlopu napisał "pogrzeb bliskiej osoby". Odmówiliśmy przyznania zwolnienia, gdyż przepis mówi o "pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem". Czy nasza decyzja była prawidłowa? Urlop z powodu siły wyższej przysługuje pracownikowi w przypadku wystąpienia rzeczonej „siły wyższej”. Należy także zaznaczyć, że urlop z powodu siły wyższej nie może być utożsamiany z innymi typami (rodzajami) urlopu. W orzecznictwie wskazuje się, że „Za przejawy siły wyższej uznaje się katastrofalne zjawiska wywołane działaniem sił natury, np. powodzie

Aktualność
06.12.2023 05:01 Kadry i płace

Pracownik przepracował 4 godziny, a następnie na pozostałe 4 godziny skorzystał ze zwolnienia od pracy z tytułu siły wyższej w celu odebrania chorego dziecka z przedszkola. Pracownik w tym samym dniu udał się z dzieckiem do lekarza i otrzymał zwolnienie lekarskie na ten dzień. Czy w takim przypadku pracownikowi przysługuje zasiłek opiekuńczy na chore dziecko za ten dzień? Pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy, w wymiarze 2 dni lub 16 godzin, z powodu działania siły wyższej Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę za 4 godziny oraz wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy z tytułu siły wyższej – również Jeżeli więc pracownik złożył wniosek o udzielenie zwolnienia z tytułu działania siły wyższej, to pracodawca powinien ten wniosek zrealizować

Aktualność
22.01.2024 05:00 Kadry i płace

W naszej firmie pracownicy często korzystają z urlopu z powodu działania siły wyższej. Na wniosku wpisują powód: "zwolnienie jest konieczne z uwagi na potrzebę mojej natychmiastowej obecności z powodu pilnych spraw rodzinnych". Czy taki powód jest wystarczający, aby udzielić pracownikowi tego urlopu? Przepisy przewidują nie tyle urlop, a zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych w zakresie udzielenia czasu wolnego z powodu działania siły wyższej. W praktyce, odmowa udzielenia wolnego od pracy z powodu działania siły wyższej może generować spór.

Aktualność
16.02.2024 05:00 Kadry i płace

W regulaminie dotyczącym przydziału oraz konserwacji i prania odzieży roboczej zawarty jest zapis, że ekwiwalent jest pomniejszany proporcjonalnie za czas nieobecności. Czy zatem ekwiwalent powinien być pomniejszony w przypadku nieobecności pracownika z powodu działania siły wyższej? zwolnienia z powodu siły wyższej. Pomniejszenie proporcjonalne, zgodne z zapisami regulaminu, objąć musi również czas zwolnienia z powodu siły wyższej, podobnie jak inne Na podstawie art. 1481 kodeksu pracy pracownik może wnioskować o zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach

Artykuł aktualny
23.06.2023 Kadry i płace

Od 26 kwietnia 2023 r. pracownicy mają prawo do 5 dni urlopu opiekuńczego. Od tego dnia przysługują im również 2 dni lub 16 godzin zwolnienia od pracy z tytułu siły wyższej. Poniżej przedstawiamy zasady udzielania przez pracodawcę nowych zwolnień od pracy. Rozlicz nieobecność pracownika z powodu korzystania ze zwolnienia z tytułu siły wyższej Za czas zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej Wniosek o zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej Jan Kowalski Gniezno, 12 czerwca 2023 r. ul. Kodeks pracy nie precyzuje, w jakiej formie pracownik może składać wniosek o zwolnienie z powodu siły wyższej.

Porada aktualna
13.06.2023 Kadry i płace

Prawo do zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej. Jak obliczyć wynagrodzenie za czas zwolnienia z powodu działania siły wyższej? zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej wymaga oddzielnych wyliczeń.

Aktualność
03.08.2023 05:00 Kadry i płace

Pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 2 dni albo 16 godzin z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika. W okresie tego zwolnienia od pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia. czas zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej. z powodu siły wyższej dzieli się przez liczbę godzin faktycznie przepracowanych w tym miesiącu (z odliczeniem godzin tego zwolnienia) zwolnieniem od pracy z powodu siły wyższej (tzw. nominał), otrzymaną stawkę godzinową pomnożyć przez liczbę godzin zwolnienia i końcowo

Artykuł aktualny
13.03.2024 Kadry i płace

Od 26 kwietnia 2023 r. pracownicy mają prawo do zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika. Zwolnienie to przysługuje w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w ciągu roku kalendarzowego. Za jego czas pracownik zachowuje prawo do połowy wynagrodzenia. Pracownik wystąpił o zwolnienie z tytułu siły wyższej z powodu awarii samochodu. Czy zwolnienie z tego powodu jest dopuszczalne? W dniu 15 marca br. skorzystał on z 4 godzin zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej. Przykład Pracownik korzystał 29 marca 2024 r. ze zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej.

Aktualność
19.04.2024 05:00 Kadry i płace

Czy wniosek pracownika o zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej musi zawierać powód, z jakiego pracownik wnosi o udzielenie dnia wolnego (choroba lub wypadek)? Czy możemy żądać oświadczenia, że pracownik wykorzystuje zwolnienie w tym dniu w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem? W celu uniknięcia sytuacji, w której pracownik korzystałby z urlopu z powodu działania siły wyższej w sposób niezgodny z przeznaczeniem Wówczas czas wolny mógłby być udzielany na dowolny cel, co jest sprzeczne z udzielaniem czasu wolnego z powodu siły wyższej. Pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy, w wymiarze 2 dni albo 16 godzin, z powodu działania siły wyższej

Porada aktualna
09.03.2024 Ubezpieczenia

zwolnienia z powodu siły wyższej (art. 1481 Kodeksu pracy). Przyczynami usprawiedliwionymi, o których mowa powyżej, są także urlop opiekuńczy oraz zwolnienie z powodu siły wyższej. Stanowisko ZUS w sprawie uwzględniania w podstawie zasiłkowej urlopu opiekuńczego i zwolnienia z tytułu siły wyższej.

Porada aktualna
15.01.2024 Kadry i płace

dzień/8 godzin z powodu działania siły wyższej). Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej. Zalicza się do nich m.in. niezdolność do pracy z powodu choroby, a także zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej.

Porada aktualna
10.05.2023 Kadry i płace

PROBLEM Z dniem 26 kwietnia 2023 r. pracownicy zyskali uprawnienie do 2 dni zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych W dniach od 8 do 9 maja 2023 r. wykorzystał 2 dni zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych związanych RADA Skorzystanie ze zwolnienia od pracy ze względu na działanie siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych nie jest okolicznością uprawniającą

Porada aktualna
05.06.2023 Kadry i płace

powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych? powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych związanych z wypadkiem żony. Niemal identyczny schemat przeliczeń należy zastosować również w przypadku absencji w pracy z powodu działania siły wyższej z tą różnicą

Porada aktualna
05.12.2022 Kadry i płace

Ocena, czy w danym przypadku nastąpiło zawieszenie biegu przedawnienia z powodu siły wyższej, należy do sądu. Na czas trwania przeszkody, gdy z powodu siły wyższej uprawniony nie może dochodzić przysługujących mu roszczeń przed właściwym organem Pojęcie siły wyższej nie zostało zdefiniowane w żadnym akcie prawnym.

Aktualność
14.03.2023 05:00 Kadry i płace

Dłuższy urlop rodzicielski, dodatkowe dni urlopu okolicznościowego oraz stabilne formy zatrudnienia - to tylko część rozwiązań, nad którymi zakończył prace parlament. Nowelizacja Kodeksu pracy trafi teraz do podpisu Prezydenta RP. Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej Wprowadzamy także zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych Dłuższy urlop rodzicielski To jedna z najważniejszych zmian. Dodatkowy urlop opiekuńczy Ustawa wprowadza dodatkowy urlop opiekuńczy w celu zapewnienia opieki nad członkiem rodziny, który wymaga

Artykuł aktualny
06.06.2023 Kadry i płace

Prawidłowe zdefiniowanie tych pojęć, a następnie analiza, czy dana sytuacja im odpowiada, stanowi podstawę do oceny zasadności skorzystania przez pracownika lub pracodawcę z obowiązujących w Kodeksie pracy nowych uprawnień do zwolnienia z powodu siły wyższej, urlopu opiekuńczego czy polecenia pracy zdalnej. Zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia oraz którego skutkom nie można zapobiec, będzie uznane za wynikające z działania siły wyższej. Natomiast nieuzasadnione jest zakwalifikowanie drobnych dolegliwości zdrowotnych do poważnych względów medycznych. Przesłanki udzielenia zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej Zwolnienie pracownika od pracy z powodu działania siły wyższej zgodnie którą korzysta ze zwolnienia z powodu siły wyższej. 2.3. powodu działania siły wyższej.

Artykuł aktualny
16.05.2023 Kadry i płace

W świadectwie pracy należy zamieszczać informację o liczbie dni okazjonalnej pracy zdalnej, a także zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej i urlopu opiekuńczego. Zmieniła się również rubryka dotycząca podawania informacji o urlopie rodzicielskim. opiekuńczego czy zwolnienia z powodu siły wyższej jest ona uprawniona. pracy zdalnej, urlopu okolicznościowego czy zwolnienia z powodu działania siły wyższej w ust. 6 pkt 15 dokumentu, który jest przeznaczony uprawnienia Instrukcja sposobu uzupełnienia informacji o wykorzystaniu uprawienia zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej

Artykuł aktualny
28.07.2023 Kadry i płace

Wprowadziła ona liczne zmiany m.in. w zakresie sporządzania informacji o warunkach zatrudnienia czy udzielania urlopów związanych z rodzicielstwem. Przyznała również pracownikom prawo do dodatkowych dni wolnych z tytułu zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej i urlopu opiekuńczego. Ważne Pracownikowi nie przysługuje zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w związku z jego własną chorobą. Pracownik jest kawalerem, nie ma dzieci i złożył wniosek o 1 dzień zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej w związku z chorobą. Należy jednak uznać, że nie jest możliwe skorzystanie ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w związku z własną chorobą

Aktualność
13.02.2023 07:03 Kadry i płace

Wprowadza także tzw. urlop okolicznościowy oraz dodatkowe 2 dni zwolnienia od pracy „z powodu działania siły wyższej”. Przyznanie prawa do zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej Zgodnie z nowelizacją pracownikowi będzie przysługiwało w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem Urlop rodzicielski w nowym, wyższym niż obecnie, wymiarze nadal będzie przysługiwał łącznie obojgu pracownikom – rodzicom dziecka.

Artykuł aktualny
26.09.2023 Kadry i płace

Zwolnienie z tytułu tzw. siły wyższej Pracownik z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub Jest ono obliczane jak wynagrodzenie za urlop, z tym że składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca urlop wypoczynkowy.

Poprzednia Następna