Interpretacje

Interpretacja
02.08.2023 Ubezpieczenia

Obowiązek podlegania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy zlecenia zawartej z osobą prowadzącą działalność gospodarczą

Interpretacja
11.07.2023 Ubezpieczenia

Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników oddelegowanych do pracy poza granicami kraju

Interpretacja

Odprawa pieniężna wypłacana w związku z rozwiązaniem stosunku pracy a podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

Interpretacja

Karty sportowe w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników

Interpretacja

Wczasy profilaktyczno-lecznicze współfinansowane przez pracodawcę a podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

Interpretacja
27.06.2023 Ubezpieczenia

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - kupony żywieniowe przyznane pracownikom w ramach pomocy żywnościowej

Interpretacja
23.06.2023 Ubezpieczenia

Wartość otrzymywanego przez uprawnionego pracownika, dodatku do godzin pracy zmianowej - Shift bonus a podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia

Interpretacja

Aplikacja mobilna, za pośrednictwem której pracownik może skorzystać z terapii cyfrowej a podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

Interpretacja

Obowiązek podlegania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy zlecenia zawartej z cudzoziemcem w wieku do 26 lat, posiadającym status ucznia szkoły ponadpodstawowej lub status studenta

Interpretacja
05.06.2023 Ubezpieczenia

Zwrot kosztów używania w jazdach lokalnych pojazdów niebędących własnością pracodawcy a podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

Interpretacja
05.06.2023 Ubezpieczenia

Obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy o świadczenie usług zawartej z własnym pracodawcą przez osobę prowadzącą działalność nieewidencjonowaną

Interpretacja
02.06.2023 Ubezpieczenia

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: obowiązek uwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wartości udostępnianej pracownikom karty lunchowej do kwoty 300 zł

Interpretacja

Opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne z działalności, w przypadku braku wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę wynikające z przesunięcia terminu wypłaty

Interpretacja
25.05.2023 Ubezpieczenia

Wyłączenie z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne kosztów dojazdu na posiedzenia Rady Nadzorczej poniesionych przez jej członków

Interpretacja
18.05.2023 Ubezpieczenia

Brak obowiązku uwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne karty przedpłaconej na zakup posiłków profilaktycznych i napojów bezalkoholowych

Interpretacja

Karty przedpłacone udostępnione przez pracodawcę na zakup posiłków profilaktycznych a podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

Interpretacja

Nieuwzględnienie w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne odprawy należnej prezesowi zarządu w związku z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług zarządzania

Interpretacja
27.02.2023 Ubezpieczenia

Uwzględnianie w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dostępu do programu komputerowego Socaptoken w części współfinansowanej przez pracodawcę pracownikom

Interpretacja

Brak obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconego odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji po rozwiązaniu umowy o świadczenie usług zarządzania z osobą objętą zakresem przedmiotowym ustawy z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami

Interpretacja

Podleganie osób fizycznych ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu z tytułu wykonywania umów cywilnoprawnych

Interpretacja

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w przypadku zwracanych pracownikom kosztów poniesionych w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych (kwalifikacje językowe)

Interpretacja

Podleganie obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od wypłacanego w oparciu o art. 176 Kodeksu spółek handlowych wspólnikom spółki wynagrodzenia

Interpretacja

Podleganie ubezpieczeniom społecznym Zleceniobiorców spoza UE - art. 5 ust. 2 usus

Poprzednia Następna