do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Monitor Księgowego 9/2021, data dodania: 19.08.2021

Porada w trakcie aktualizacji

Jak ująć w księgach rachunkowych nabywcy opakowania zwrotne kaucjonowane

PROBLEM

Jednostka zawarła z kontrahentem umowę na dostarczanie materiałów produkcyjnych. Materiały te dostarczane będą w opakowaniach zwrotnych, od których będzie pobierana kaucja w wysokości 500 zł/szt. Jak ujmować w księgach rachunkowych te opakowania? Czy stanowią one nasze aktywa obrotowe (towary)? Czy jeżeli nie zwrócimy części opakowań, będą one kosztem uzyskania przychodów?

RADA

Opakowania zwrotne nie stanowią aktywów obrotowych jednostki nabywającej materiały produkcyjne w tych opakowaniach. Istnieją przy tym dwa sposoby (pozabilansowy lub bilansowy) na ewidencyjne sprawowanie kontroli nad opakowaniami zwrotnymi. Opakowania będą stanowić koszt uzyskania przychodów w momencie utraty zapłaconej wcześniej kaucji. Szczegóły - w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Opakowania zwrotne nabywane wraz z towarem nie stanowią własności jednostki nabywającej towar. Tym samym nie mogą stanowić jej aktywów obrotowych. Istnieją przy tym dwa sposoby na ewidencyjne sprawowanie kontroli nad opakowaniami zwrotnymi.

Metoda pozabilansowa sprawowania ewidencyjnej kontroli nad opakowaniami zwrotnymi. Jest to najczęściej stosowana w praktyce metoda. Polega ona na ujmowaniu na koncie pozabilansowym (np. konto 931-4 "Opakowania zwrotne - obce") w postaci zapisów jednostronnych zarówno przychodów, jak i rozchodów tych opakowań.

Wn konto pozabilansowe 934-1 "Opakowania zwrotne - obce" - przychód opakowań

Ma konto pozabilansowe 934-1 "Opakowania zwrotne - obce" - rozchód opakowań

Należy przypomnieć, że ewidencja pozabilansowa ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie wpisuje się dokonywanych na tego typu kontach zapisów do dziennika ani nie wykazuje się ich w bilansie.

Metoda bilansowa sprawowania ewidencyjnej kontroli nad opakowaniami zwrotnymi. Polega na wydzieleniu w ramach kont bilansowych konta opakowań (np. konto 31-4 "Opakowania zwrotne"), które będzie drugostronnie korespondowało z kontem 34-4 "Odchylenia od cen ewidencyjnych opakowań". Ewidencja przychodu i rozchodu będzie zatem ewidencjonowana odpowiednio:

Wn/Ma konto 31-4 "Opakowania zwrotne" w analityce "Opakowania zwrotne - obce"

Ma/Wn konto 34-4 "Odchylenia od cen ewidencyjnych opakowań" w analityce "Odchylenia od opakowań zwrotnych - obcych"

Możliwa jest również ewidencja nabywanych składników majątkowych w wartości łącznej z opakowaniami. Wówczas w księgach rachunkowych takich jednostek opakowania będą stanowiły część nabywanego towaru/materiału. W księgach rachunkowych ewidencja przychodu i rozchodu będzie zatem ewidencjonowana odpowiednio:

Wn/Ma konto 33 "Towary" lub Wn/Ma konto "Materiały"

Ma/Wn konto 34-4 "Odchylenia od cen ewidencyjnych opakowań" w analityce "Odchylenia od opakowań zwrotnych - obcych"

Przedstawione bilansowe sposoby sprawowania kontroli nad opakowaniami zwrotnymi obcymi będą wykazywały ich zerową wartość bilansową. Niezależnie jednak od tego, jaką metodę ewidencji opakowań jednostka wybierze, należy ją opisać w polityce rachunkowości.

Ewidencja kaucji dotyczącej opakowań zwrotnych. Kaucja ma charakter zwrotny. Tym samym powinna być ujmowana na koncie rozrachunków do momentu jej rozliczenia. Momentem tym jest:

 • zwrot kaucji, gdy oddano opakowania zgodnie z umową lub
 • otrzymanie faktury wystawionej przez właściciela opakowań zwrotnych, gdy nie oddano ich zgodnie z umową.

Kaucja za opakowania zwrotne a koszt uzyskania przychodów. Dopóki kaucja ma charakter zwrotny, nie może zostać uznana za koszt uzyskania przychodu. Utrata tego zwrotnego charakteru powoduje, że wartość opakowań nią objętych może stanowić koszt uzyskania przychodu. Wydatki takie nie zostały bowiem wyłączone z katalogu kosztów podatkowych na podstawie art. 16 ust. 1 updop.

Przykład

Jednostka zawarła z kontrahentem X umowę na dostarczanie materiałów produkcyjnych. Materiały te są dostarczane w opakowaniach zwrotnych, od których jest pobierana kaucja w wysokości 500 zł/szt. We wrześniu 2021 r. jednostka kupiła 200 szt. materiałów produkcyjnych o wartości netto 14 000 zł dostarczonych w 10 sztukach opakowań zwrotnych. Zgodnie z zapisami umowy opakowania zwrotne są zwracane każdego ostatniego dnia miesiąca. 30 września oddano 8 szt. opakowań zwrotnych, zaś pozostałe 2 sztuki opakowań jednostka przeznaczyła na potrzeby własne jednostki. Sprzedawca wystawił fakturę na kwotę 1000 zł brutto (w tym 186,99 zł VAT). Jednostka do ewidencji opakowań zwrotnych stosuje konto bilansowe 31-4 "Opakowania zwrotne".

Ewidencja w księgach rachunkowych

 1. Pz - przyjęcie do magazynu zakupionych materiałów produkcyjnych

Wn konto 31 "Materiały" 14 000 zł

Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu" 14 000 zł

 1. Pz - przyjęcie do magazynu 10 szt. opakowań zwrotnych

Wn konto 31-4 "Opakowania zwrotne" w analityce "Opakowania zwrotne - obce" 5 000 zł

Ma konto 34-4 "Odchylenia od cen ewidencyjnych opakowań" w analityce "Odchylenia od opakowań zwrotnych - obcych" 5 000 zł

 1. WB - wpłata kaucji

Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki" w analityce: "Rozrachunki z kontrahentem X" 5 000 zł

Ma konto 13-1 "Rachunek bieżący" 5 000 zł

 1. Wz - zwrot 8 szt. opakowań zwrotnych do kontrahenta X

Wn konto 34-4 "Odchylenia od cen ewidencyjnych opakowań" w analityce "Odchylenia od opakowań zwrotnych - obcych" 4 000 zł

Ma konto 31-4 "Opakowania zwrotne" w analityce "Opakowania zwrotne - obce" 4 000 zł

 1. WB - wpływ zwróconej części kaucji przez kontrahenta X

Wn konto 13-1 "Rachunek bieżący" 4 000 zł

Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki" w analityce: "Rozrachunki z kontrahentem X" 4 000 zł

 1. Faktura dotycząca 2 szt. niezwróconych zgodnie z umową opakowań

Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu" 813,01 zł

Wn konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie" 186,99 zł

Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki" w analityce: "Rozrachunki z kontrahentem X" 1 000 zł

 1. Pk - uznanie za koszty 2 szt. niezwróconych opakowań wykorzystywanych na potrzeby jednostki

Wn konto 40-2 "Zużycie materiałów i energii" 813,01 zł

Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu" 813,01 zł

 1. Pk - wyksięgowanie z ewidencji magazynowej opakowań zwrotnych - obcych przeznaczonych do wykorzystania na potrzeby własne jednostki

Wn konto 34-4 "Odchylenia od cen ewidencyjnych opakowań" w analityce "Odchylenia od opakowań zwrotnych - obcych" 1 000 zł

Ma konto 31-4 "Opakowania zwrotne" w analityce "Opakowania zwrotne - obce" 1 000 zł

Podstawa prawna

 • art. 16 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1406; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1243

Irena Pazio

główna księgowa, praktyk

Jeżeli w tym artykule nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu – napisz redakcja2@inforfk.pl

Powiązane dokumenty

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK