do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Monitor Księgowego 8/2021, data dodania: 15.07.2021

Porada w trakcie aktualizacji

Jak rozliczać w kosztach podatkowych czynsz dzierżawny za okres realizacji inwestycji w obcym środku trwałym

PROBLEM

Sp. z o.o. rozpoczęła rozbudowę zakładu budowlanego. Inwestycja realizowana jest na gruntach użytkowanych przez spółkę na podstawie umowy dzierżawy. W wyniku inwestycji zostanie rozbudowany budynek produkcyjny znajdujący się na dzierżawionej nieruchomości. Na podstawie postanowień umowy spółka uzyskała prawo wykorzystywania dzierżawionej nieruchomości w swojej działalności gospodarczej, w tym realizacji przedmiotowej inwestycji. W jej wyniku dojdzie do wytworzenia środków trwałych, które zostaną przyjęte do używania oraz będą wykorzystywane w toku działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę. Kiedy rozliczać w kosztach podatkowych wydatki poniesione przez spółkę na zapłatę czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości, na których realizowana jest inwestycja?

RADA

Wydatki poniesione przez spółkę na zapłatę czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości, na których realizowana jest inwestycja, stanowią dla spółki tzw. koszty pośrednie, potrącalne w dacie ich poniesienia. Szczegóły - w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Wydatki na czynsz dzierżawny spółka ponosi niezależnie od tego, czy inwestycja zostanie zrealizowana czy też nie. Co za tym idzie, pomiędzy przedmiotowymi wydatkami a samą inwestycją nie zachodzi powiązanie umożliwiające zaliczenie ich do wartości początkowej przedmiotowej inwestycji w obcym środku trwałym (na podstawie art. 16g ust. 7 w zw. z ust. 4 updop). Czynsz dzierżawy stanowi swego rodzaju koszt ogólnego zarządu, który związany jest z umową dzierżawy. Wydatek ten nie determinuje więc prowadzenia danej inwestycji, lecz jest związany z kosztami ogólnymi prowadzonej działalności gospodarczej. Tym samym czynsz dzierżawy płacony za okres realizacji inwestycji nie zwiększy wartości początkowej realizowanej inwestycji w obcym środku trwałym.

Wydatki poniesione na zapłatę czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości należy uznać za koszty podatkowe na zasadach ogólnych. Są to tzw. koszty pośrednie, tj. koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami. Takie wydatki są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, to stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą (art. 15 ust. 4d updop).

Za datę poniesienia, co do zasady, uznaje się dzień, w którym ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów (art. 15 ust. 4e updop).

Podsumowując, wydatki spółki na czynsz dzierżawny są kosztami pośrednio związanymi z przychodami. Brak jest bowiem możliwości ustalenia, w jakim okresie i w jakiej wysokości powstaje bezpośrednio związany z nimi przychód, przyczyniają się one w sposób ogólny do osiągnięcia przychodów spółki. Koszty pośrednie potrąca się, co do zasady, w roku poniesienia (zaksięgowania) wydatku. Jeżeli jednak dotyczą one okresu dłuższego niż rok, rozlicza się je proporcjonalnie. Zaprezentowane stanowisko podzielają organy podatkowe. Przykładowo, takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacjach indywidualnych z 13 stycznia 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.500.2020.1.BG, i z 9 kwietnia 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.33.2020.2.NL.

Przykład 1

Spółka z o.o. od 1 lipca 2021 r. dzierżawi grunt budowlany od firmy Y. Firma Y z tytułu umowy dzierżawy wystawia na początku każdego miesiąca (do 10 dnia danego miesiąca) fakturę za czynsz dzierżawy. Umowa dzierżawy została zawarta na 30 lat. Od lipca2021 r. spółką Y realizuje inwestycję budowaną (rozbudowa zakładu produkcyjnego). Inwestycja jest realizowana za zgodą wynajmującego (właściciela gruntu), tj. firmy Y. Czynsze dzierżawne za poszczególne miesiące realizacji inwestycji spółka X powinna zaliczyć w koszty w dacie ich poniesienia, tj. zaksięgowania płatności z faktury. Załóżmy, iż faktura za lipiec 2021 r. zostanie wystawiona 30 czerwca 2021 r. z terminem zapłaty 10 lipca 2021 r. Zaksięgowanie płatności z tej faktury w księgach rachunkowych nastąpiło 10 lipca, a zatem czynsz dzierżawny za lipiec 2021 r. powinien zostać ujęty w kosztach uzyskania przychodów za ten miesiąc. Podkreślić należy, iż czynsz dzierżawy za okres realizacji tej inwestycji nie powiększy wartości początkowej wytwarzanego środka trwałego, tj. budynku zakładu produkcyjnego.

Przykład 2

Spółka z o.o. o kalendarzowym roku podatkowym zapłaciła z góry fakturę za dzierżawę działki za okres 17 miesięcy, zaczynając od sierpnia 2021 r. Taki wydatek spółka powinna rozliczyć proporcjonalnie w kosztach uzyskania przychodów 2021 i 2022 r. Część kosztów dotyczącą tego roku (tj. 5 miesięcy od sierpnia do grudnia) spółka może ująć w koszty podatkowe 2021 r. już w dacie poniesienia wydatku, a więc w sierpniu. Pozostałą część wydatków na najem spółka zaliczy do kosztów podatkowych 2022 r. (może to zrobić np. już w styczniu 2022 r.).

Podstawa prawna:

  • art. 15 i art. 16g ust. 7 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1406; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1163

Powołane interpretacje podatkowe:

  • interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 stycznia 2021 r. (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.500.2020.1.BG)

  • interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 kwietnia 2020 r. (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.33.2020.2.NL)

Marcin Szymankiewicz

doradca podatkowy, praktyk, autor licznych publikacji o tematyce podatkowej

Jeżeli w tym artykule nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu – napisz redakcja2@inforfk.pl

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK