do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jak po zmianach korzystać z ulgi na złe długi w 2019 r. - instrukcja dla wierzyciela

  Artykuł aktualny | Biuletyn VAT 12/2018 [dodatek: Ściąga Księgowego], data dodania: 13.12.2018

  Sprzedawca ma prawo do skorzystania z ulgi na złe długi, czyli korekty rozliczonego VAT, gdy kupujący nie opłaci faktury. Od 1 stycznia 2019 r. został skrócony ze 150 do 90 dni termin, kiedy można uznać, że wierzytelność jest nieściągalna, i dokonać korekty. Oznacza to, że sprzedawca szybciej będzie mógł obniżyć VAT wynikający z nieopłaconej faktury.

 • Nowe zasady przechowywania i prowadzenia dokumentacji kadrowej od 1 stycznia 2019 r.

  Artykuł aktualny | Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 11/2018 [dodatek: Ściąga dla kadrowego], data dodania: 30.10.2018

  Od 1 stycznia 2019 r. pracodawca będzie miał wybór, czy prowadzić dokumentację pracowniczą w formie papierowej czy elektronicznej. Od tego dnia będą też obowiązywały nowe okresy przechowywania dokumentów kadrowych. Zasadniczo termin przechowywania tej dokumentacji zostanie skrócony z 50 do 10 lat. I. Nowe okresy

 • Ulga na wsparcie nowych inwestycji - procedury

  Artykuł aktualny | Monitor Księgowego 11/2018 [dodatek: Ściąga Księgowego], data dodania: 29.10.2018

  Wsparcie nowych inwestycji to ulga w postaci zwolnienia od podatku dochodowego udzielana przedsiębiorcom przez Ministra Inwestycji i Rozwoju w formie decyzji o wsparciu. Zwolnienie dotyczy dochodów z działalności prowadzonej na terenie określonym w decyzji o wsparciu.

 • Minimalne wynagrodzenie w 2019 r. i świadczenia od niego zależne

  Artykuł aktualny | Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 10/2018 [dodatek: Ściąga dla kadrowego], data dodania: 04.10.2018

  I. Minimalne wynagrodzenie dla pracowników i zleceniobiorców Status zatrudnionego Sposób wynagradzania Wysokość wynagrodzenia Podstawa prawna Pracownik stawka miesięczna nie niższe niż 2250 zł ● art. 6-8 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, ● § 1-2

 • Samochody - zasady odliczania i korekta VAT naliczonego

  Artykuł aktualny | Monitor Księgowego 10/2018 [dodatek: Ściąga Księgowego], data dodania: 25.09.2018

  1. Jakie rodzaje wydatków są uznawane za związane z samochodami Lp. Wydatki związane z samochodami to wydatki dotyczące: 1. nabycia, importu lub wytworzenia samochodów oraz nabycia lub importu ich części składowych 2. używania samochodów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym

 • Jak ubiegać się o wydanie interpretacji podatkowej i w zakresie ubezpieczeń społecznych

  Artykuł aktualny | Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 8/2018 [dodatek: Ściąga dla kadrowego], data dodania: 02.08.2018

  I. Kto i kiedy może wystąpić z wnioskiem o wydanie interpretacji Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej może wystąpić: interpretacje podatkowe interpretacje ZUS każdy zainteresowany: podatnik, płatnik lub inny podmiot, w tym także osoby niemające miejsca zamieszkania lub siedziby

 • Jak od 1 lipca 2018 r. korzystać ze split payment

  Artykuł aktualny | Biuletyn VAT 6/2018 [dodatek: Ściąga Księgowego], data dodania: 19.06.2018

  Podatnicy, dokonując płatności za faktury, od 1 lipca 2018 r. będą mogli skorzystać ze split payment, czyli systemu podzielonej płatności.

 • Dopłaty do wypoczynku - podatki, składki, ewidencja

  Artykuł aktualny | Monitor Księgowego 5/2018 [dodatek: Ściąga Księgowego], data dodania: 07.05.2018

  Dopłaty do wypoczynku pracowników 1. Rozliczenie PIT 1.1. Kiedy dopłaty do wypoczynku pracowników są zwolnione z PIT Lp. Dopłata do wypoczynku jest zwolniona z PIT, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 1. Dopłata dotyczy wypoczynku pracownika. Uwaga! Zwolnienie nie dotyczy

 • Blokada rachunków bankowych - instrukcja dla właściciela rachunku

  Artykuł aktualny do dnia 2018-08-20 | Monitor Księgowego 4/2018 [dodatek: Ściąga dla księgowych – dodatek internetowy], data dodania: 27.03.2018

  Stan prawny na 30 kwietnia 2018 r. 1. Na czym polega blokada rachunku bankowego Blokada rachunku to czasowe uniemożliwienie: ● dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku podmiotu kwalifikowanego prowadzonym przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, ● korzystania z ww. środków.

 • Terminarz kadrowo-płacowy na 2018 r.

  Artykuł aktualny do dnia 2018-11-10 | Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 1/2018 [dodatek: Ściąga kadrowego], data dodania: 03.01.2018

 • Jednorazowa amortyzacja - nowe limity

  Artykuł aktualny | Monitor Księgowego 3/2018 [dodatek: Ściąga dla księgowych], data dodania: 13.03.2018

  1. Jednorazowa amortyzacja niskocennych środków trwałych Przedmiot amortyzacji Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa nie przekracza 10 000 zł Uwaga! Do końca 2017 r. limit wartości niskocennych środków trwałych wynosił 3500 zł Podmiot uprawniony do dokonania

 • Jak sprawdzić swojego kontrahenta - "czarna lista podatników"

  Artykuł aktualny | Biuletyn VAT 2/2018 [dodatek: Ściąga księgowgo], data dodania: 14.02.2018

  Wykazy podmiotów niezarejestrowanych, wykreślonych lub przywróconych do rejestru jako podatnicy VAT mają ułatwić przedsiębiorcom weryfikację rzetelności ich kontrahentów. Są dostępne dla podatników od 13 stycznia 2018 r. na stronie MF.

 • Odliczanie częściowe i korekta roczna odliczonego VAT

  Artykuł aktualny | Monitor Księgowego 2/2018 [dodatek: Ściąga księgowego], data dodania: 09.02.2018

  1. Kiedy podatnik ma obowiązek odliczania proporcjonalnego L.p. Podatnik ma obowiązek stosować zasady odliczenia proporcjonalnego, gdy: Podatnik ma obowiązek stosować następujące zasady odliczenia proporcjonalnego 1. wykonuje zarówno czynności pozostające poza działalnością gospodarczą, jak i

 • Odpowiedzialność karna księgowych

  Artykuł aktualny | Monitor Księgowego 24/2017 [dodatek: Ściąga dla księgowych], data dodania: 22.01.2018

  1. Kary za nieprawidłowości w sporządzaniu sprawozdań finansowych Lp. Karze podlega Wymiar kary Podstawa prawna 1 2 3 4 1. Kto dopuszcza do: 1. niesporządzenia: - sprawozdania finansowego, - skonsolidowanego sprawozdania finansowego, - sprawozdania z działalności,

 • Przestępstwa i wykroczenia skarbowe - kary dla księgowych

  Artykuł aktualny | Monitor Księgowego 23/2017 [dodatek: Ściąga Księgowego], data dodania: 22.01.2018

  I. Czyny zabronione i wysokość kar 1. Kary za oszustwo podatkowe Lp. Karze podlega Wymiar kary Podstawa prawna 1. Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie: ● podaje nieprawdę lub zataja prawdę, albo ● nie

 • Wynagrodzenia pracownicze i należne od nich składki ZUS - rozliczenie w kosztach pracodawcy

  Artykuł aktualny | Monitor Księgowego 22/2017 [dodatek: Ściąga księgowego], data dodania: 22.01.2018

  I. Kiedy pracodawca może rozliczyć w kosztach wynagrodzenia wypłacane pracownikom Lp. Faktyczny termin wypłaty wynagrodzenia Moment zaliczenia wynagrodzenia do kosztów 1. Wynagrodzenie wypłacone w terminie wynikającym z umowy o pracę. Miesiąc, za który wynagrodzenie jest należne. Dokumentem, na

 • Terminy zapłaty w transakcjach handlowych - szczególne uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika

  Artykuł aktualny | Monitor Księgowego 20/2017 [dodatek: Ściąga Księgowego], data dodania: 22.01.2018

  1. Kiedy wierzyciel może skorzystać z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych 1. Jakie transakcje podlegają przepisom ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych? Przepisy ustawy o transakcjach handlowych mają zastosowanie tylko do transakcji, których wyłącznymi stronami są: ● przedsiębiorcy

 • Skarga i sprzeciw w postępowaniu przed sądem administracyjnym

  Artykuł aktualny | Monitor Księgowego 17/2017 [dodatek: Ściąga księgowego], data dodania: 22.01.2018

  Rodzaje skarg Rodzaj środka zaskarżenia Kiedy ma zastosowanie Skarga Skargę do sądu można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, czyli wtedy gdy stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia taki jak: ● zażalenie ● odwołanie ● ponaglenie. Sprzeciw od decyzji

 • Terminarz kadrowo-płacowy na 2018 r.

  Artykuł aktualny | Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 1/2018 [dodatek: Ściąga kadrowego], data dodania: 19.01.2018

  STYCZEŃ 1 stycznia ● zakaz pracy w placówkach handlowych ● obliczenie stanu zatrudnienia do celów ustalenia obowiązku tworzenia zfśs w 2018 r. 5 stycznia złożenie i opłacenie ZUS DRA za grudzień 2017 r. przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe 6 stycznia zakaz pracy w placówkach

 • Procedura zatrudniania na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło

  Artykuł aktualny do dnia 2017-12-24 | Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 19/2017 [dodatek: Ściąga kadrowego], data dodania: 19.01.2018

  Krok 1. Określ przedmiot zobowiązania i wybierz odpowiednią umowę cywilnoprawną Umowa zlecenia Umowa o dzieło Umowa zlecenia jest umową starannego działania. Oznacza to, że o wywiązaniu się z umowy nie decyduje jej efekt, ale odpowiednie wykonywanie czynności oraz dołożenie należytej staranności w realizowaniu

 • Zasady podnoszenia przez pracowników kwalifikacji zawodowych

  Artykuł aktualny | Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 15-16/2017 [dodatek: Ściąga kadrowego], data dodania: 19.01.2018

  Pracownik, który dokształca się z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, ma prawo do odpłatnych świadczeń z tego tytułu przewidzianych przez przepisy Kodeksu pracy (w art. 1031-1035). Z tego prawa, co do zasady, nie mogą skorzystać pracownicy podnoszący kwalifikacje zawodowe bez inicjatywy lub zgody pracodawcy oraz osoby zatrudnione na innej podstawie niż umowa o pracę, powołanie, wybór, mianowanie lub spółdzielcza umowa o pracę. Nie ma bowiem innych przepisów, które regulowałyby kwestię podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez osoby niebędące w stosunku pracy. Pracodawca może jednak posiłkować się przepisami Kodeksu pracy i stosować je do osób niebędących pracownikami, przy czym nie uprawnia go to do korzystania ze zwolnień składkowo-podatkowych w przypadku przyznania takim zatrudnionym dodatkowych

 • Ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla poszczególnych grup ubezpieczonych

  Artykuł aktualny do dnia 2017-12-31 | Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 11/2017 [dodatek: Ściąga kadrowego], data dodania: 19.01.2018

  1 2 3 4 Ubezpieczony Podstawa wymiaru składek Uwagi ubezpieczenia społeczne ubezpieczenie zdrowotne 1 2 3 4 Pracownik Przychód ze stosunku pracy, w rozumieniu przepisów o pdof Przychód ze stosunku pracy stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne po

 • Minimalne wynagrodzenie w 2018 r. i świadczenia od niego zależne

  Artykuł aktualny | Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 21/2017 [dodatek: Ściąga kadrowego], data dodania: 23.10.2017

  I. Minimalne wynagrodzenie dla pracowników i zleceniobiorców Status zatrudnionego Sposób wynagradzania Wysokość Podstawa prawna Pracownik stawka miesięczna nie niższe niż 2100 zł art. 6–8 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, § 1-2

 • Procedura zatrudniania na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło

  Artykuł aktualny do dnia 2017-12-23 | Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 19/2017 [dodatek: Ściąga kadrowego], data dodania: 21.09.2017

 • Zasady podnoszenia przez pracowników kwalifikacji zawodowych

  Artykuł aktualny | Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 15-16/2017 [dodatek: Ściąga kadrowego], data dodania: 27.07.2017

  Pracownik, który dokształca się z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, ma prawo do odpłatnych świadczeń z tego tytułu przewidzianych przez przepisy Kodeksu pracy. Z tego prawa, co do zasady, nie mogą skorzystać pracownicy podnoszący kwalifikacje zawodowe bez inicjatywy lub zgody pracodawcy oraz osoby zatrudnione na innej podstawie niż umowa o pracę, powołanie, wybór, mianowanie lub spółdzielcza umowa o pracę. Nie ma bowiem innych przepisów, które regulowałyby kwestię podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez osoby niebędące w stosunku pracy. Pracodawca może jednak posiłkować się przepisami Kodeksu pracy i stosować je do osób niebędących pracownikami, przy czym nie uprawnia go to do korzystania ze zwolnień składkowo-podatkowych w przypadku przyznania takim

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK