do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Procedura zatrudniania na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło

  Artykuł aktualny do dnia 2017-12-23 | Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 19/2017 [dodatek: Ściąga kadrowego], data dodania: 21.09.2017

 • Zasady podnoszenia przez pracowników kwalifikacji zawodowych

  Artykuł w trakcie aktualizacji | Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 15-16/2017 [dodatek: Ściąga kadrowego], data dodania: 27.07.2017

  Pracownik, który dokształca się z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, ma prawo do odpłatnych świadczeń z tego tytułu przewidzianych przez przepisy Kodeksu pracy. Z tego prawa, co do zasady, nie mogą skorzystać pracownicy podnoszący kwalifikacje zawodowe bez inicjatywy lub zgody pracodawcy oraz osoby zatrudnione na innej podstawie niż umowa o pracę, powołanie, wybór, mianowanie lub spółdzielcza umowa o pracę. Nie ma bowiem innych przepisów, które regulowałyby kwestię podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez osoby niebędące w stosunku pracy. Pracodawca może jednak posiłkować się przepisami Kodeksu pracy i stosować je do osób niebędących pracownikami, przy czym nie uprawnia go to do korzystania ze zwolnień składkowo-podatkowych w przypadku przyznania takim

 • Ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla poszczególnych grup ubezpieczonych

  Artykuł aktualny do dnia 2017-12-30 | Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 11/2017 [dodatek: Ściąga kadrowego], data dodania: 23.05.2017

 • Wypełnianie świadectwa pracy – 6 praktycznych wskazówek

  Artykuł w trakcie aktualizacji | Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 24/2017 [dodatek: Ściąga kadrowego], data dodania: 08.12.2017

  Wystawiając świadectwo pracy, pracodawca powinien pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Poniżej podajemy 6 wskazówek dotyczących wypełniania świadectwa pracy.

 • Jak w 2017 r. sporządzić dla pracownika listę płac – instrukcja

  Porada w trakcie aktualizacji | Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 8/2017 [dodatek: Ściąga dla kadrowego], data dodania: 12.04.2017

  Obowiązujące przepisy nie zawierają wzoru listy płac, co oznacza, że pracodawca może ustalić ten wzór we własnym zakresie. Niniejsza instrukcja określa, jakie elementy powinna mieć lista płac, aby pracodawca mógł wywiązać się z ciążących na nim obowiązków w zakresie odprowadzenia podatku i składek ZUS w prawidłowej

 • VAT na przełomie roku – od kiedy stosujemy nowe przepisy

  Artykuł w trakcie aktualizacji | Biuletyn VAT 1/2017 [dodatek: Ściąga Księgowego], data dodania: 28.12.2016

  Nowelizacja ustawy o VAT, która weszła w życie 1 stycznia 2017 r., zmienia zasady rozliczeń dla wielu podatników. Najwięcej problemów, jak zwykle, sprawia rozliczenie na przełomie roku, gdy umowy są podpisane i zaliczki wpłacone jeszcze w starym roku, a transakcja ma miejsce już w nowym roku. Przedstawiamy zasady rozliczeń w okresie przejściowym.

 • Wydawanie i prostowanie świadectw pracy po zmianach od 1 stycznia 2017 r.

  Artykuł aktualny do dnia 2017-05-31 | Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 4/2017 [dodatek: Ściąga dla kadrowego], data dodania: 17.02.2017

  1. Wydawanie świadectw pracy Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe zasady wydawania świadectw pracy. Poniżej przedstawiamy procedurę wystawiania świadectw pracy po zmianach przepisów. Zasady wydawania świadectw pracy od 1 stycznia 2017 r. Przykład Umowa o pracę na okres próbny rozwiązała się 31 stycznia 2017 r. Pracodawca

 • Jak zatrudnić pracownika – procedura krok po kroku

  Porada w trakcie aktualizacji | Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 24/2016 [dodatek: Ściąga dla kadrowego], data dodania: 12.12.2016

  KROK 1 Sporządź i zamieść ogłoszenie rekrutacyjne Pracodawca rozpoczyna rekrutację od sporządzenia i zamieszczenia np. w internecie ogłoszeń rekrutacyjnych. Ogłoszenia nie powinny zawierać zapisów dyskryminujących kandydatów np. ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, chyba że pracodawca jest w stanie w sposób

 • Decyzja podatkowa – rodzaje decyzji, prawa podatnika

  Artykuł w trakcie aktualizacji | Monitor Księgowego 24/2016 [dodatek: Ściąga Księgowego], data dodania: 06.12.2016

  1. Jakie są rodzaje decyzji podatkowych Decyzja podatkowa Decyzja to podstawowa forma rozstrzygnięcia w postępowaniu podatkowym. Decyzja podatkowa rozstrzyga sprawę co do jej istoty albo w inny sposób kończy postępowanie w danej instancji (art. 207 O.p.). Rodzajem decyzji podatkowej są decyzje podatkowe wymiarowe: ustalające

 • Minimalne wynagrodzenie w 2017 r. i świadczenia od niego zależne

  Artykuł aktualny do dnia 2017-12-31 | Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 23/2016 [dodatek: Ściąga dla kadrowego], data dodania: 29.11.2016

  I. Minimalne wynagrodzenie dla pracowników i zleceniobiorców Status zatrudnionego Sposób wynagradzania Wysokość Podstawa prawna Pracownik stawka miesięczna nie niższe niż 2000 zł art. 6–8 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 9

 • Załatwianie spraw podatkowych – terminy, ponaglenia, skarga na bezczynność

  Artykuł w trakcie aktualizacji | Monitor Księgowego 23/2016 [dodatek: Ściąga Księgowego], data dodania: 23.11.2016

  1. W jakim terminie powinna być załatwiona sprawa Lp. Rodzaj sprawy Termin załatwienia sprawy 1. Sprawa niewymagająca przeprowadzenia postępowania dowodowego, która może być rozpatrzona na podstawie: ● dowodów przedstawionych przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania

 • Katalog obowiązków sprzedawców

  Artykuł w trakcie aktualizacji | Monitor Księgowego 21/2016 [dodatek: Ściąga Księgowego], data dodania: 26.10.2016

  1. Podstawowe obowiązki sprzedawcy Podstawowe obowiązki sprzedawcy Podstawa prawna 1 2 Obowiązek właściwego wydania rzeczy sprzedanej nabywcy Sprzedawca ma obowiązek wydania rzeczy sprzedanej w taki sposób, aby zapewnić jej całość i nienaruszalność. W szczególności sposób opakowania i

 • Jak ustalać prawo oraz wysokość odpraw i odszkodowań dla pracowników

  Artykuł w trakcie aktualizacji | Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 19/2016 [dodatek: Ściąga dla kadrowego], data dodania: 04.10.2016

  1. Odprawy z Kodeksu pracy Rodzaj odprawy Podstawa prawna przyznania Minimalna wysokość i sposób ustalenia odprawy Dla pracownika, którego stosunek pracy z wyboru rozwiązał się wskutek wygaśnięcia Art. 75 k.p. 1-miesięczne wynagrodzenie obliczone jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

 • Korekta VAT od niezapłaconych faktur – ulga na złe długi

  Artykuł w trakcie aktualizacji | Biuletyn VAT 10/2016 [dodatek: Ściąga Księgowego], data dodania: 30.09.2016

  Jeśli sprzedawca nie otrzymał zapłaty za wystawioną fakturę, może skorygować rozliczony wcześniej VAT. Natomiast kupujący jest do tego zobowiązany.

 • Prawa uczestnika postępowania podatkowego

  Artykuł w trakcie aktualizacji | Monitor Księgowego 17/2016 [dodatek: Ściąga Księgowego], data dodania: 23.08.2016

  Lp. Prawa uczestnika postępowania Zakres uprawnienia Jak skorzystać 1 2 3 4 1. Prawo do domagania się od organów podatkowych przestrzegania zasad ogólnych   (art. 120–129 Ordynacji podatkowej) Strona postępowania ma prawo do domagania się m.in. aby: ● postępowanie

 • Najkorzystniejsze formy dofinansowania zatrudnienia bezrobotnych i zasady ubiegania się o wsparcie w PUP

  Artykuł w trakcie aktualizacji | Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 15-16/2016 [dodatek: Ściąga dla kadrowego], data dodania: 01.08.2016

  I. Refundacja części kosztów poniesionych na skierowanych bezrobotnych do 30. roku życia Okres refundacji Obowiązki pracodawcy Wysokość refundacji Dokumenty, które musi złożyć pracodawca ubiegający się o wsparcie 12 miesięcy po zakończeniu refundacji utrzymanie w zatrudnieniu w pełnym

 • Wybrane składniki wynagrodzenia w podstawie wymiaru podatku, składek ZUS i innych świadczeń

  Artykuł w trakcie aktualizacji | Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 13-14/2016 [dodatek: Ściąga dla kadrowego], data dodania: 01.07.2016

  I. Dodatki do wynagrodzenia Składnik wynagrodzenia Czy opodatkowany Czy oskładkowany Czy wliczać do podstawy wynagrodzenia urlopowego Czy wliczać do podstawy ekwiwalentu za urlop Czy wliczać do podstawy świadczeń chorobowych w czasie trwania zatrudnienia po ustaniu zatrudnienia

 • Jak korzystać z obniżenia wpłat na PFRON i ubiegać się o dofinansowanie z funduszu od 1 lipca 2016 r.

  Porada aktualna do dnia 2016-10-24 | Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 11/2016 [dodatek: Ściąga dla kadrowego], data dodania: 20.05.2016

  I. Zasady obniżania miesięcznych wpłat na PFRON Pracodawca zobowiązany do miesięcznych wpłat na PFRON (zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, w tym mniej niż 6% osób niepełnosprawnych) może je obniżyć. W tym celu musi kupić usługę lub produkcję od uprawnionego pracodawcy (zatrudniającego

 • Odsetki od zaległości podatkowych – jak je obliczać

  Artykuł w trakcie aktualizacji | Monitor Księgowego 8/2016 [dodatek: Ściąga Księgowego], data dodania: 14.04.2016

  Odsetki za zwłokę są naliczane od zaległości podatkowych. Wyjątki określa art. 52 § 1 pkt 2 i art. 54 Ordynacji podatkowej (dalej: O.p.) – patrz krok 1. Krok 1. Sprawdź, czy należy zapłacić odsetki Lp. Kiedy podatnik nie nalicza odsetek I. Błąd organu podatkowego Odsetek nie nalicza się, gdy

 • Jak rozliczać faktury korygujące

  Porada aktualna do dnia 2016-12-31 | Biuletyn VAT 4/2016 [dodatek: Ściąga Księgowego], data dodania: 24.03.2016

  Ustawa o VAT określa termin rozliczeń faktur korygujących tylko w przypadku, gdy jest konieczne uzyskanie potwierdzenia ich odbioru. W pozostałych sytuacjach nie ma takich regulacji. Terminy te często wyznacza praktyka organów podatkowych, które w ostatnim czasie w wielu przypadkach zmieniły stanowisko na temat rozliczania korekt.

 • Korekta deklaracji – krok po kroku

  Artykuł aktualny do dnia 2017-02-27 | Monitor Księgowego 7/2016 [dodatek: Ściąga Księgowego], data dodania: 23.03.2016

  Korekta deklaracji – to poprawienie błędu w uprzednio złożonej deklaracji podatkowej przez złożenie deklaracji korygującej.

 • Jak ubiegać się o wydanie interpretacji podatkowej i w zakresie ubezpieczeń społecznych

  Artykuł aktualny do dnia 2017-02-28 | Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 5/2016 [dodatek: Ściąga dla kadrowego], data dodania: 29.02.2016

  I. Kto i kiedy może wystąpić z wnioskiem o wydanie interpretacji Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej może wystąpić: interpretacje podatkowe interpretacje ZUS każdy zainteresowany: podatnik, płatnik lub inny podmiot, w tym także osoby niemające miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium

 • Świadczenia kadrowo-płacowe w 2016 r. – wskaźniki i stawki. Część 4.

  Artykuł aktualny do dnia 2016-12-31 | Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2/2016 [dodatek: Ściąga dla kadrowego], data dodania: 18.01.2016

  I. Wynagrodzenia Rodzaj wynagrodzenia Okres obowiązywania Wysokość minimalne wynagrodzenie za pracę w 1. roku pracy* 1480 zł   od 2. roku pracy 1850 zł przeciętne prognozowane miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej 4055 zł maksymalna wysokość

 • Sposób ustalania wyniku finansowego – w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym. Część 4.

  Artykuł w trakcie aktualizacji | Monitor Księgowego 2/2016 [dodatek: Ściąga Księgowego], data dodania: 11.01.2016

  Etapy ustalania wyniku finansowego w zależności od wyboru formy prezentacji rachunku zysków i strat Ustawa o rachunkowości umożliwia jednostkom wybór formy prezentacji wyniku finansowego, tj. według wariantu kalkulacyjnego lub wariantu porównawczego. Różnią się one jedynie sposobem ustalenia wyniku związanego z podstawową

 • Przychody na przełomie 2015 i 2016 r. Część 3.

  Artykuł aktualny do dnia 2016-12-31 | Monitor Księgowego 1/2016 [dodatek: Ściąga Księgowego], data dodania: 28.12.2015

  Lp. Opis zdarzenia związanego z uzyskaniem przychodu Data wystawienia dokumentu Data dostawy/ /wykonania usługi/ /wydania towarów/zapłaty Moment powstania przychodu1 Księga przychodów i rozchodów Księgi rachunkowe Ujęcie rachunkowe i podatkowe2 1 2 3 4

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK