do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • VAT na przełomie roku – od kiedy stosujemy nowe przepisy

  Artykuł aktualny | Biuletyn VAT 1/2017 [dodatek: Ściąga Księgowego], data dodania: 28.12.2016

  Nowelizacja ustawy o VAT, która weszła w życie 1 stycznia 2017 r., zmienia zasady rozliczeń dla wielu podatników. Najwięcej problemów, jak zwykle, sprawia rozliczenie na przełomie roku, gdy umowy są podpisane i zaliczki wpłacone jeszcze w starym roku, a transakcja ma miejsce już w nowym roku. Przedstawiamy zasady rozliczeń w okresie przejściowym.

 • Wydawanie i prostowanie świadectw pracy po zmianach od 1 stycznia 2017 r.

  Artykuł aktualny do dnia 2017-05-31 | Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 4/2017 [dodatek: Ściąga dla kadrowego], data dodania: 17.02.2017

  1. Wydawanie świadectw pracy Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe zasady wydawania świadectw pracy. Poniżej przedstawiamy procedurę wystawiania świadectw pracy po zmianach przepisów. Zasady wydawania świadectw pracy od 1 stycznia 2017 r. Przykład Pracownik był zatrudniony na podstawie umowy na czas określony od 1 stycznia do

 • Jak zatrudnić pracownika – procedura krok po kroku

  Porada aktualna | Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 24/2016 [dodatek: Ściąga dla kadrowego], data dodania: 12.12.2016

  KROK 1 Sporządź i zamieść ogłoszenie rekrutacyjne Pracodawca rozpoczyna rekrutację od sporządzenia i zamieszczenia np. w internecie ogłoszeń rekrutacyjnych. Ogłoszenia nie powinny zawierać zapisów dyskryminujących kandydatów np. ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, chyba że pracodawca jest w stanie w sposób

 • Decyzja podatkowa – rodzaje decyzji, prawa podatnika

  Artykuł aktualny | Monitor Księgowego 24/2016 [dodatek: Ściąga Księgowego], data dodania: 06.12.2016

  1. Jakie są rodzaje decyzji podatkowych Decyzja podatkowa Decyzja to podstawowa forma rozstrzygnięcia w postępowaniu podatkowym. Decyzja podatkowa rozstrzyga sprawę co do jej istoty albo w inny sposób kończy postępowanie w danej instancji (art. 207 O.p.). Rodzajem decyzji podatkowej są decyzje podatkowe wymiarowe: ustalające

 • Minimalne wynagrodzenie w 2017 r. i świadczenia od niego zależne

  Artykuł aktualny | Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 23/2016 [dodatek: Ściąga dla kadrowego], data dodania: 29.11.2016

  I. Minimalne wynagrodzenie dla pracowników i zleceniobiorców Status zatrudnionego Sposób wynagradzania Wysokość Podstawa prawna Pracownik stawka miesięczna nie niższe niż 2000 zł art. 6–8 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 9

 • Załatwianie spraw podatkowych – terminy, ponaglenia, skarga na bezczynność

  Artykuł aktualny | Monitor Księgowego 23/2016 [dodatek: Ściąga Księgowego], data dodania: 23.11.2016

  1. W jakim terminie powinna być załatwiona sprawa Lp. Rodzaj sprawy Termin załatwienia sprawy 1. Sprawa niewymagająca przeprowadzenia postępowania dowodowego, która może być rozpatrzona na podstawie: ● dowodów przedstawionych przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania

 • Katalog obowiązków sprzedawców

  Artykuł aktualny | Monitor Księgowego 21/2016 [dodatek: Ściąga Księgowego], data dodania: 26.10.2016

  1. Podstawowe obowiązki sprzedawcy Podstawowe obowiązki sprzedawcy Podstawa prawna 1 2 Obowiązek właściwego wydania rzeczy sprzedanej nabywcy Sprzedawca ma obowiązek wydania rzeczy sprzedanej w taki sposób, aby zapewnić jej całość i nienaruszalność. W szczególności sposób opakowania i

 • Jak ustalać prawo oraz wysokość odpraw i odszkodowań dla pracowników

  Artykuł aktualny | Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 19/2016 [dodatek: Ściąga dla kadrowego], data dodania: 04.10.2016

  1. Odprawy z Kodeksu pracy Rodzaj odprawy Podstawa prawna przyznania Minimalna wysokość i sposób ustalenia odprawy Dla pracownika, którego stosunek pracy z wyboru rozwiązał się wskutek wygaśnięcia Art. 75 k.p. 1-miesięczne wynagrodzenie obliczone jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

 • Korekta VAT od niezapłaconych faktur – ulga na złe długi

  Artykuł aktualny | Biuletyn VAT 10/2016 [dodatek: Ściąga Księgowego], data dodania: 30.09.2016

  Jeśli sprzedawca nie otrzymał zapłaty za wystawioną fakturę, może skorygować rozliczony wcześniej VAT. Natomiast kupujący jest do tego zobowiązany.

 • Prawa uczestnika postępowania podatkowego

  Artykuł aktualny | Monitor Księgowego 17/2016 [dodatek: Ściąga Księgowego], data dodania: 23.08.2016

  Lp. Prawa uczestnika postępowania Zakres uprawnienia Jak skorzystać 1 2 3 4 1. Prawo do domagania się od organów podatkowych przestrzegania zasad ogólnych   (art. 120–129 Ordynacji podatkowej) Strona postępowania ma prawo do domagania się m.in. aby: ● postępowanie

 • Najkorzystniejsze formy dofinansowania zatrudnienia bezrobotnych i zasady ubiegania się o wsparcie w PUP

  Artykuł aktualny | Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 15-16/2016 [dodatek: Ściąga dla kadrowego], data dodania: 01.08.2016

  I. Refundacja części kosztów poniesionych na skierowanych bezrobotnych do 30. roku życia Okres refundacji Obowiązki pracodawcy Wysokość refundacji Dokumenty, które musi złożyć pracodawca ubiegający się o wsparcie 12 miesięcy po zakończeniu refundacji utrzymanie w zatrudnieniu w pełnym

 • Wybrane składniki wynagrodzenia w podstawie wymiaru podatku, składek ZUS i innych świadczeń

  Artykuł aktualny | Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 13-14/2016 [dodatek: Ściąga dla kadrowego], data dodania: 01.07.2016

  I. Dodatki do wynagrodzenia Składnik wynagrodzenia Czy opodatkowany Czy oskładkowany Czy wliczać do podstawy wynagrodzenia urlopowego Czy wliczać do podstawy ekwiwalentu za urlop Czy wliczać do podstawy świadczeń chorobowych w czasie trwania zatrudnienia po ustaniu zatrudnienia

 • Jak korzystać z obniżenia wpłat na PFRON i ubiegać się o dofinansowanie z funduszu od 1 lipca 2016 r.

  Porada aktualna do dnia 2016-10-24 | Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 11/2016 [dodatek: Ściąga dla kadrowego], data dodania: 20.05.2016

  I. Zasady obniżania miesięcznych wpłat na PFRON Pracodawca zobowiązany do miesięcznych wpłat na PFRON (zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, w tym mniej niż 6% osób niepełnosprawnych) może je obniżyć. W tym celu musi kupić usługę lub produkcję od uprawnionego pracodawcy (zatrudniającego

 • Odsetki od zaległości podatkowych – jak je obliczać

  Artykuł aktualny | Monitor Księgowego 8/2016 [dodatek: Ściąga Księgowego], data dodania: 14.04.2016

  Odsetki za zwłokę są naliczane od zaległości podatkowych. Wyjątki określa art. 52 § 1 pkt 2 i art. 54 Ordynacji podatkowej (dalej: O.p.) – patrz krok 1. Krok 1. Sprawdź, czy należy zapłacić odsetki Lp. Kiedy podatnik nie nalicza odsetek I. Błąd organu podatkowego Odsetek nie nalicza się, gdy

 • Jak rozliczać faktury korygujące

  Porada aktualna do dnia 2016-12-31 | Biuletyn VAT 4/2016 [dodatek: Ściąga Księgowego], data dodania: 24.03.2016

  Ustawa o VAT określa termin rozliczeń faktur korygujących tylko w przypadku, gdy jest konieczne uzyskanie potwierdzenia ich odbioru. W pozostałych sytuacjach nie ma takich regulacji. Terminy te często wyznacza praktyka organów podatkowych, które w ostatnim czasie w wielu przypadkach zmieniły stanowisko na temat rozliczania korekt.

 • Korekta deklaracji – krok po kroku

  Artykuł aktualny do dnia 2017-02-27 | Monitor Księgowego 7/2016 [dodatek: Ściąga Księgowego], data dodania: 23.03.2016

  Korekta deklaracji – to poprawienie błędu w uprzednio złożonej deklaracji podatkowej przez złożenie deklaracji korygującej.

 • Jak ubiegać się o wydanie interpretacji podatkowej i w zakresie ubezpieczeń społecznych

  Artykuł aktualny do dnia 2017-02-28 | Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 5/2016 [dodatek: Ściąga dla kadrowego], data dodania: 29.02.2016

  I. Kto i kiedy może wystąpić z wnioskiem o wydanie interpretacji Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej może wystąpić: interpretacje podatkowe interpretacje ZUS każdy zainteresowany: podatnik, płatnik lub inny podmiot, w tym także osoby niemające miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium

 • Świadczenia kadrowo-płacowe w 2016 r. – wskaźniki i stawki. Część 4.

  Artykuł aktualny do dnia 2016-12-31 | Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2/2016 [dodatek: Ściąga dla kadrowego], data dodania: 18.01.2016

  I. Wynagrodzenia Rodzaj wynagrodzenia Okres obowiązywania Wysokość minimalne wynagrodzenie za pracę w 1. roku pracy* 1480 zł   od 2. roku pracy 1850 zł przeciętne prognozowane miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej 4055 zł maksymalna wysokość

 • Sposób ustalania wyniku finansowego – w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym. Część 4.

  Artykuł aktualny | Monitor Księgowego 2/2016 [dodatek: Ściąga Księgowego], data dodania: 11.01.2016

  Etapy ustalania wyniku finansowego w zależności od wyboru formy prezentacji rachunku zysków i strat Ustawa o rachunkowości umożliwia jednostkom wybór formy prezentacji wyniku finansowego, tj. według wariantu kalkulacyjnego lub wariantu porównawczego. Różnią się one jedynie sposobem ustalenia wyniku związanego z podstawową

 • Przychody na przełomie 2015 i 2016 r. Część 3.

  Artykuł aktualny do dnia 2016-12-31 | Monitor Księgowego 1/2016 [dodatek: Ściąga Księgowego], data dodania: 28.12.2015

  Lp. Opis zdarzenia związanego z uzyskaniem przychodu Data wystawienia dokumentu Data dostawy/ /wykonania usługi/ /wydania towarów/zapłaty Moment powstania przychodu1 Księga przychodów i rozchodów Księgi rachunkowe Ujęcie rachunkowe i podatkowe2 1 2 3 4

 • Część 3. Dokumentowanie niezdolności do pracy od 1 stycznia 2016 r.

  Artykuł aktualny do dnia 2017-06-05 | Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 1/2016 [dodatek: Ściąga dla kadrowego], data dodania: 23.12.2015

  Jakie formy zaświadczeń lekarskich usprawiedliwiają nieobecność w pracy Do 31 grudnia 2015 r. Od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. Od 1 stycznia 2018 r. ● ZUS ZLA – zaświadczenie lekarskie wystawiane przez lekarza na druku określonym w przepisach obowiązujących do 31 grudnia 2015 r.*

 • Urlopy dla rodziców od 2 stycznia 2016 r. Część 2.

  Artykuł aktualny | Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 24/2015 [dodatek: Ściąga dla kadrowego], data dodania: 14.12.2015

  Od 2 stycznia 2016 r. zmienią się zasady udzielania urlopów związanych z rodzicielstwem. Poniżej przedstawiamy różnice między dotychczasowymi przepisami a nowymi regulacjami.

 • Część 2. Koszty na przełomie roku 2015 i 2016

  Artykuł aktualny do dnia 2016-12-31 | Monitor Księgowego 24/2015 [dodatek: Ściąga Księgowego], data dodania: 10.12.2015

  Lp. Przedmiot kosztu Data wystawienia dokumentu Rodzaj kosztu* Księga przychodów i rozchodów Księgi rachunkowe Ujęcie podatkowe – metoda kasowa (uproszczona) Ujęcie podatkowe – metoda memoriałowa Ujęcie rachunkowe i podatkowe 1 2 3 4

 • Zbiegi tytułów do ubezpieczeń od 1 stycznia 2016 r. Część 1.

  Artykuł aktualny | Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 23/2015 [dodatek: Ściąga dla kadrowego], data dodania: 26.11.2015

  O – podleganie obowiązkowe; D – podleganie dobrowolne; N – osoba nie podlega ubezpieczeniom z danego tytułu ani obowiązkowo, ani dobrowolnie. Te same oznaczenia przyjęto we wszystkich kolejnych tabelach. Zasady podlegania ubezpieczeniom w przypadku zbiegu dwóch umów zlecenia Rodzaj tytułu ubezpieczenia

 • Część 1. Wynagrodzenia i zasiłki na przełomie roku

  Artykuł aktualny | Monitor Księgowego 23/2015 [dodatek: Ściąga Księgowego], data dodania: 25.11.2015

  I. WYNAGRODZENIA NA PRZEŁOMIE ROKU 1. Jak rozliczyć wynagrodzenie na przełomie roku Lp. Wypłata wynagrodzenia Moment powstania przychodu pracownika Moment poniesienia kosztu przez pracodawcę 1 2 3 4 1. Pracodawca wypłacił wynagrodzenie za grudzień 2015 r. do 10