do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 10/2021, data dodania: 20.09.2021

Porada w trakcie aktualizacji

Czy na podstawie dokumentu o kwalifikacji do leczenia uzdrowiskowego pracownikowi przysługuje świadczenie chorobowe

PROBLEM

Pracownik jednego z klientów naszego biura rachunkowego we wrześniu 2021 r. wyjeżdża do szpitala uzdrowiskowego. Przedstawił dokument o zakwalifikowaniu go na leczenie w tej placówce. Czy na tej podstawie za czas pobytu w szpitalu należy wypłacić mu świadczenie chorobowe (wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek)?

RADA

Nie. Kwalifikacja do leczenia szpitalnego nie jest dokumentem, na podstawie którego pracownik ma prawo do wynagrodzenia chorobowego albo zasiłku. Aby mógł on nabyć prawo do tych świadczeń, okres pobytu w szpitalu musi zostać potwierdzony zaświadczeniem lekarskim. Szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Leczenie uzdrowiskowe. Lecznictwo uzdrowiskowe to zorganizowana działalność polegająca na udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, prowadzona w uzdrowisku przez zakłady lecznictwa uzdrowiskowego albo poza uzdrowiskiem w szpitalach i sanatoriach znajdujących się w urządzonych podziemnych wyrobiskach górniczych, przy wykorzystaniu warunków naturalnych, takich jak:

 • właściwości naturalnych surowców leczniczych,
 • właściwości lecznicze klimatu, w tym talassoterapia i subterraneoterapia, oraz właściwości lecznicze mikroklimatu

- a także towarzyszące zabiegi z zakresu fizjoterapii.

Zakładami lecznictwa uzdrowiskowego są m.in. szpitale uzdrowiskowe, sanatoria uzdrowiskowe czy zakłady przyrodolecznicze. Świadczenia zdrowotne w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego są udzielane na podstawie wystawionych przez lekarza:

 • skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową, albo
 • zaświadczenia o braku przeciwwskazań do korzystania z danego rodzaju świadczeń zdrowotnych w danym uzdrowisku.

Pracownik udający się na leczenie uzdrowiskowe może otrzymać za czas nieobecności w pracy odpowiednie świadczenie chorobowe, ale tylko wówczas, gdy niezdolność do pracy z powodu choroby zostanie potwierdzona zaświadczeniem lekarskim.

Prawo do wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia chorobowego za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, trwającej łącznie:

 • do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego,
 • w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego.

Wynagrodzenie chorobowe finansuje pracodawca z własnych środków. Oblicza się je według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.

Po wyczerpaniu ww. okresu pobierania wynagrodzenia chorobowego w danym roku kalendarzowym pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy na zasadach określonych w ustawie zasiłkowej.

W wyniku zmiany przepisów ustawy zasiłkowej wprowadzonych ustawą z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, które wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r., zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu będzie przysługiwał w wysokości 80% podstawy wymiaru (do 31 grudnia 2021 r. wynosi on 70% tej podstawy).

Potwierdzenie prawa do świadczeń z tytułu niezdolności do pracy. Przy ustalaniu prawa zarówno do wynagrodzenia chorobowego, jak i do zasiłków i ich wysokości dowodem stwierdzającym czasową niezdolność do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne albo konieczność osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny jest zaświadczenie lekarskie wystawione zgodnie ze wzorem ustalonym przez ZUS. Ma ono formę dokumentu elektronicznego lub wydruku zaświadczenia z systemu teleinformatycznego dostępnego na PUE ZUS.

Zaświadczenie lekarskie zawiera m.in. okres orzeczonej czasowej niezdolności do pracy, w tym czas pobytu w szpitalu.

Natomiast w przypadku niemożności wykonywania pracy wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz niezdolności do pracy wskutek poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów fakt ten stwierdza zaświadczenie wystawione przez lekarza na zwykłym druku.

Zatem przepisy ustawy zasiłkowej wskazują jedynie zaświadczenie lekarskie jako dokument, na podstawie którego przysługuje wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy w razie niezdolności do pracy z powodu choroby.

Zaświadczenie lekarskie wystawiane jest na okres, w którym pacjent ze względu na swój stan zdrowia lub stan zdrowia członka swojej rodziny powinien powstrzymać się od wykonywania pracy. Stanowi ono również dowód stwierdzający czasową niezdolność do pracy z powodu pobytu w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Nie ma więc możliwości wystawienia zaświadczenia lekarskiego na czas pobytu np. w sanatorium w celu podjęcia leczenia uzdrowiskowego. Nie ma uzasadnienia wystawianie osobie korzystającej ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwa w każdym przypadku zaświadczenia lekarskiego o niezdolności do pracy na czas związany z pobytem w sanatorium, jeśli nie została u niej stwierdzona w tym czasie niezdolność do pracy spowodowana chorobą.

W związku z tym ani skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, ani żaden inny dokument, np. zaświadczenie potwierdzające brak przeciwwskazań do takiego leczenia, nie jest podstawą do wypłaty wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego.

WAŻNE

Podstawą do wypłaty świadczeń chorobowych za okres pobytu w szpitalu jest zaświadczenie lekarskie.

Czasowa niezdolność do pracy przypadająca na czas pobytu ubezpieczonego w szpitalu albo w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne obejmuje okres od dnia przyjęcia do dnia wypisania ze szpitala albo odpowiedniego innego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Zaświadczenie wystawiane jest nie później niż w dniu wypisania ubezpieczonego ze szpitala. W przypadku dłuższego niż 14 dni pobytu ubezpieczonego w szpitalu zaświadczenie lekarskie wystawiane jest co 14 dni, choć może być, na wniosek ubezpieczonego, wystawione także w terminie późniejszym.

Jeżeli pracownik będzie leczony w szpitalu uzdrowiskowym i lekarz stwierdzi w tym czasie, że jest on niezdolny do pracy z powodu choroby, wystawi zaświadczenie lekarskie. Dopiero na tej podstawie pracodawca może wypłacić wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy.

WAŻNE

Nienależnie wypłacone świadczenie rehabilitacyjne nie może zostać rozliczone w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne.

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 2 pkt 1, art. 6, art. 14 ustawy z 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych - Dz.U. z 2021 r. poz. 1301

 • art. 92 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1162

 • art. 53, art. 55 ust. 3, art. 55a ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1133; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1621

 • § 6-8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10 listopada 2015 r. w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim - Dz.U. z 2015 r. poz. 2013

 • art. 23 ustawy z 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2021 r. poz. 1621

Izabela Nowacka

ekonomista, od wielu lat zajmuje się tematyką wynagrodzeń i rozliczaniem płac, autorka licznych publikacji z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Jeżeli w tym artykule nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu – napisz redakcja2@inforfk.pl

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK