Co zastąpi „cienką kapitalizację”

Od 1 stycznia 2018 r. zostaną uchylone regulacje dotyczące tzw. cienkiej kapitalizacji. W ich miejsce zostaną wprowadzone nowe regulacje rozciągające stosowanie ograniczeń w zaliczeniu odsetek do kosztów uzyskania w stosunku do wszystkich podatników, a nie tyko otrzymujących pożyczkę od podmiotu powiązanego.

Od 1 stycznia 2018 r. uchylone zostaną przepisy o cienkiej kapitalizacji (art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 oraz ust. 6, 7g i 7h updop). Jednocześnie rozszerzone zostanie stosowanie ograniczeń w zaliczaniu odsetek do kosztów podatkowych na każde finansowanie dłużne polskich podatników (w tym udzielone przez podmioty niepowiązane) – znowelizowany zostanie art. 15c updop. Wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów będzie podlegać nadwyżka kosztów finansowania dłużnego, przekraczająca limit 30% kwoty dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania, powiększonego o odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i dodatnią różnicę między przychodami i kosztami finansowania zewnętrznego.

Ustawodawca ogranicza zatem koszty nadwyżki finansowania dłużnego do 30% wskaźnika EBITDA. Przypominamy, że wskaźnik EBITDA to nic innego jak zysk (netto) podatnika przed opodatkowaniem, potrąceniem odsetek i odpisów amortyzacyjnych. Wskaźnik ten ma być kalkulowany jako nadwyżka sumy przychodów ze wszystkich źródeł pomniejszona o przychody o charakterze odsetkowym nad sumą kosztów uzyskania przychodów pomniejszoną o wartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz kosztów finansowania dłużnego. Dochodu zwolnionego z podatku nie uwzględnia się w EBITDA.

Limit będzie można wyliczyć następującym wzorem:

Kwota limitu = 30% x [(Sp - Po) – (Sk - Oa - O)]

gdzie:

SP – suma przychodów ze wszystkich źródeł przychodów

Po – przychody z tytułu odsetek

Sk – suma kosztów uzyskania przychodów obliczona bez uwzględnienia pomniejszeń wynikających z zastosowania przepisu o ograniczaniu do kosztów usług niematerialnych (zob. art. 15e updop, który ma być wprowadzony od 1 stycznia 2018 r.) i tego przepisu

Oa – wartość zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych

O – odsetki zaliczone do kosztów obliczone bez uwzględnienia pomniejszeń wynikających z ustawy o CIT.

Nowelizacja  ma mieć zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r. (art. 4 ustawy nowelizującej z 27 października 2017 r.). Przy tym odsetek od kredytów (pożyczek), w przypadku których kwota udzielonego podatnikowi kredytu (pożyczki) została temu podatnikowi faktycznie przekazana przed 1 stycznia 2018 r., stosuje się przepisy art. 15c lub art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 oraz ust. 6, 7b, 7g i 7h updop, w brzmieniu dotychczasowym. Obecne zasady mają jednak zastosowanie w przypadku takich kredytów i pożyczek nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2018 r. (art. 7 ustawy nowelizującej z 27 października 2017 r.). Tym samym odsetki od pożyczek wziętych do końca 2017 r. będą jeszcze w 2018 r. rozliczane po staremu. Nowe ograniczenia w zaliczaniu odsetek od tych pożyczek odpowiednio powinny mieć zastosowanie od 1 stycznia 2019 r. Odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych w 2018 r. powinny natomiast już być rozliczane po nowemu.  

Oprac. Sławomir Biliński

Odsłuchaj swoje aktualności >>