Aktualności

Aktualność
19.04.2024 05:00 Kadry i płace

Czy pracownik może pisemnie zwrócić się do pracodawcy z prośbą o wyrażenie zgody na wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego w okresie dwóch lat, licząc od dnia złożenia wniosku? Czy pracodawcy nie będzie wówczas grozić kara w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy?

Aktualność
19.04.2024 05:00 Kadry i płace

Trwają prace nad zapowiadaną przez resort spraw wewnętrznych i administracji nowelizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Projekt zakłada liczne zmiany w przepisach obowiązujących po 24 lutego 2022 r. Konfederacja Lewiatan pozytywnie ocenia przedłużenie legalnego pobytu obywateli Ukrainy w naszym kraju do 30 września 2025 roku. Niektóre

Aktualność
19.04.2024 05:00 Kadry i płace

Czy wniosek pracownika o zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej musi zawierać powód, z jakiego pracownik wnosi o udzielenie dnia wolnego (choroba lub wypadek)? Czy możemy żądać oświadczenia, że pracownik wykorzystuje zwolnienie w tym dniu w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem?

Aktualność
18.04.2024 05:00 Kadry i płace

Rada Ministrów przyjęła zmiany w Kodeksie pracy, których celem jeszcze skuteczniejsza ochrona zdrowia pracownic i pracowników. Chodzi o zmiany w art. 222 o ochronie przed substancjami rakotwórczymi i mutagennymi, na mocy których rozszerza się katalog substancji oraz umożliwia wydanie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych

Aktualność
18.04.2024 05:00 Kadry i płace

Od 17 listopada 2023 r. zmieniły się wymogi bhp dla stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe, jednak dotychczas dotyczyły one stanowisk nowo tworzonych. Dla istniejących w tym dniu stanowisk pracy został przewidziany okres przejściowy, dający pracodawcom czas na dostosowanie ich do nowych norm. Okres ten kończy się 17 maja 2024 r. Od tego dnia wszystkie stanowiska pracy powinny być wyposażone

Aktualność
17.04.2024 09:08 Kadry i płace

Najbliższa Kawa z INFORLEX odbędzie się 23 kwietnia 2024 r., o godzinie 9, online. Tematem spotkania będzie omówienie nowych obowiązków pracodawców w zakresie organizacji stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe.

Aktualność
17.04.2024 05:00 Kadry i płace

Pracownik wyszedł z pracy godzinę wcześniej. Czy możemy obniżyć jego wynagrodzenie o tę godzinę?

Aktualność
17.04.2024 05:00 Kadry i płace

Zgodnie z art. 148¹ § 1 k.p., pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy, w wymiarze 2 dni albo 16 godzin, z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika. W okresie tego zwolnienia od pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia

Aktualność
16.04.2024 05:00 Kadry i płace

Czy pracownicy administracyjno-biurowi, którzy sporadycznie korzystają z samochodu służbowego mogą tylko na podstawie zezwolenia prezesa kierować autem służbowym (oczywiście posiadając aktualne prawo jazdy)? Czy powinni posiadać np. badania lekarskie?

Aktualność
16.04.2024 05:00 Kadry i płace

Resort pracy przygotował nowelizację art. 222 Kodeksu pracy, która umożliwia zmianę wydanego na jego podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy. Zmiana ta polega na dodaniu czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników

Aktualność
15.04.2024 05:00 Kadry i płace

Gdzie w dokumentacji pracowniczej przechowujemy zaświadczenia usprawiedliwiające nieobecność w pracy członka obwodowej komisji wyborczej?

Aktualność
15.04.2024 05:00 Kadry i płace

Wprowadzenie dwóch niedziel handlowych w miesiącu oznaczałoby nieznacznie, ale jednak wyższe wpływy budżetowe z tytułu podatku od towarów i usług (VAT), ocenił minister finansów Andrzej Domański. Zadeklarował, że jest zwolennikiem przywrócenia handlu w niedziele i ma nadzieję, że uregulowanie tego tematu ma szanse realizacji w tym roku.

Aktualność
12.04.2024 05:00 Kadry i płace

Pracownik jest zatrudniony w dwóch firmach A i B w oparciu o dwie różne umowy o pracę. W styczniu 2024 r. pracownik złożył w jednostce A wniosek o zwolnienie z tytułu działania siły wyższej, w wymiarze 2 godzin. Ponieważ jest to pierwszy wniosek tego pracownika w 2024 roku, to zgodnie z art. 1481 par. 2 Kodeksu pracy, jest on deklaracją o sposobie korzystania z tego zwolnienia w 2024 roku, w wymiarze

Aktualność
12.04.2024 05:00 Kadry i płace

Nasz pracownik pełnił funkcję męża zaufania podczas ostatnich wyborów samorządowych. Pracownik stawił się do pracy 8 kwietnia 2024 r. (poniedziałek). Czy nadal należy mu się dzień wolny w dniu 9 kwietnia (wtorek), tak jak wynika to z zaświadczenia wydanego przez Obwodową Komisję Wyborczą? Czy pracownik ma dowolność w wyborze tych dni wolnych?

Aktualność
10.04.2024 05:00 Kadry i płace

Rząd zajmie się projektem ustawy o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych, którego celem jest ożywienie rokowań i zwiększenie zakresu stosowania porozumień zbiorowych. Projektowane przepisy m.in. upraszczają proces rejestrowania układów zbiorowych pracy i umożliwiają korzystanie z pomocy mediatora.

Aktualność
10.04.2024 05:00 Kadry i płace

Tylko do 31 marca 2024 r. pracodawca musiał zapewniać posiłki profilaktyczne pracownikom, którzy wykonują prace związane z wysiłkiem fizycznym na otwartej przestrzeni w okresie zimowym. Za okres zimowy uważa się bowiem czas od 1 listopada do 31 marca.

Aktualność
09.04.2024 05:00 Kadry i płace

Pracownik powinien wskazać we wniosku o zmianę rodzaju umowy o pracę, że chciałby zmienić rodzaj umowy na czas nieokreślony. Natomiast w przypadku wniosku o bardziej przewidywalne warunki pracy powinien podać, że chciałby np. zwiększyć wymiar etatu lub zmienić rodzaj pracy. Pracownik nie ma obowiązku uzasadniać swojego wniosku. Wystarczy, że przekaże go pracodawcy w postaci papierowej lub elektronicznej

Aktualność
05.04.2024 05:00 Kadry i płace

Ustawa o ochronie sygnalistów w istotny sposób może wpłynąć na ograniczenie naruszeń prawa, przysłuży się gospodarce, a także pomoże firmom w obronie ich reputacji. Konfederacja Lewiatan dostrzega jednak również wyzwania jakie stoją przed firmami, które będą miały trzy miesiące na wdrożenie nowych procedur i wypełnienie ustawowych wymogów.

Aktualność
05.04.2024 05:00 Kadry i płace

Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Takie brzmienie przepisu znajduje się w art. 162 Kodeksu pracy. Przepis ten ustanawia zasadę udzielania całego urlopu wypoczynkowego w jednym ciągu oraz wyjątek od tej zasady, oparty na wniosku pracownika, dotyczący podziału

Aktualność
04.04.2024 05:00 Kadry i płace

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ochronie sygnalistów. Dokument przedłożony przez Ministrę Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk zakłada ochronę osób zgłaszających naruszenie prawa w kontekście związanym z pracą. Ustawa ma na celu wdrożenie dyrektywy unijnej, z którym poprzedni rząd spóźnił się - narażając państwo na kary finansowe - ponad dwa lata.

Aktualność
04.04.2024 05:00 Kadry i płace

Wprowadzenie pakietu aktywizacyjnego, nowa forma pomocy dla przedsiębiorców zatrudniających seniorów, pożyczka edukacyjna w wysokości do 400 proc. przeciętnego wynagrodzenia dla wszystkich osób bezrobotnych i możliwość wyboru urzędu pracy – takie m.in. rozwiązania zakłada projekt ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia, nad którym pracuje MRPiPS.

Aktualność
03.04.2024 05:01 Kadry i płace

Nasz pracownik przebywający na urlopie rodzicielskim złożył wypowiedzenie. Czy w okresie wypowiedzenia pracownik ten pracuje, czy jest nadal na urlopie rodzicielskim, a jego wypowiedzenie biegnie?

Aktualność
02.04.2024 05:00 Kadry i płace

Pracodawca ma obowiązek dokonywania potrąceń z wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi. Potrąceń obowiązkowych dokonuje m.in. na podstawie zawiadomienia o egzekucji sądowej lub administracyjnej. Natomiast potrąceń dobrowolnych może dokonać tylko za zgodą pracownika. Pracodawca, który wypłaca świadczenia za okres niezdolności do pracy, ma obowiązek dokonywania z tych świadczeń obowiązkowych potrąceń.

Aktualność
02.04.2024 05:00 Kadry i płace

Pracownik pracuje w trybie hybrydowym – 3 dni stacjonarnie w biurze, a pozostałe 2 dni zdalnie z domu. W dni, kiedy pracuje w biurze, pracodawca zapewnia mu komputer stacjonarny. Natomiast podczas pracy zdalnej pracownik wykorzystuje służbowy laptop. Czy jeśli pracownik większość dni pracy spędza w biurze przy stacjonarnym komputerze, to pracodawca musi zapewnić mu na dni pracy zdalnej dodatkowy monitor

Poprzednia Następna