Aktualności

Aktualność
11.12.2023 05:00 Podatki

Okres przedświąteczny wiąże się w przypadku wielu podatników z różnymi świątecznymi zakupami, jak również ze świątecznymi świadczeniami. Wiele tych świadczeń i zakupów należy rozliczyć w VAT. Przedstawiamy przykładowe z nich.

Aktualność
11.12.2023 05:00 Podatki

Podatnicy, którzy korzystają jeszcze z ulgi odsetkowej w zeznaniu za 2024 rok odliczą odsetki od tej części kredytu, która nie przekroczy kwoty 443 450 zł. To oznacza, że limit odliczenia wzrośnie ponieważ w rozliczeniu za 2023 r. wynosi on 374 290 zł.

Aktualność
11.12.2023 05:00 Podatki

Od 1 stycznia 2024 r. będzie można składać elektronicznie wnioski o wydanie wiążących informacji stawkowych (WIS), wnioski o wydanie wiążących informacji akcyzowych (WIA) i wnioski o wydanie wiążących informacji o pochodzeniu (WIP). Wnioski o wydanie WIS będą składane w serwisie e-Urząd Skarbowy a wnioski o wydanie WIA i WIP na portalu PUESC.

Aktualność
11.12.2023 05:00 Podatki

Wnioskodawczyni jest po rozwodzie. Teściowie chcą jej przekazać darowiznę pieniężną w kwotach po ok. 36 000 zł od każdego z osobna. Z uwagi na powyższe, zainteresowana zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy teściowie (rodzice byłego męża) w dalszym ciągu należą do I grupy podatkowej.

Aktualność
08.12.2023 05:00 Podatki

Z 500 zł do 840 zł zostanie podwyższona kwota składki na związki zawodowe, którą podatnicy mogą odliczać w zeznaniu rocznym.

Aktualność
08.12.2023 05:00 Podatki

Rozpoczęły się konsultacje podatkowe w sprawie nowego modelu porozumienia inwestycyjnego. Zgłoszenie do udziału w konsultacjach należy przesłać do 27 grudnia 2023 r.

Aktualność
08.12.2023 05:00 Podatki

Wydatki inwestycyjne jako koszt uzyskania przychodów pomniejszą podstawę opodatkowania, co w konsekwencji pomniejszy również wysokość zobowiązania podatkowego dla przedsiębiorców - przewidują rozwiązania, nad którymi pracuje resort finansów.

Aktualność
07.12.2023 05:00 Podatki

Od 1 stycznia 2024 r. wprowadzony zostanie obowiązek składania i doręczania pism w sprawach Wiążących Informacji Akcyzowych (WIA) wyłącznie za pośrednictwem konta na PUESC (art. 7g ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym). Jedyne wyjątki od tej zasady dotyczą zarówno oczywistej sytuacji niedostępności PUESC (awarii), jak i logicznej kwestii dotyczącej dostarczania próbek wyrobów lub dokumentów, których nie

Aktualność
07.12.2023 05:00 Podatki

Ministerstwo Finansów przedłuży na 2024 r. czasowe wyłączenia obowiązku stosowania mechanizmu pay & refund (MPR) w stosunku do tzw. płatnika technicznego, o którym mowa w art. 26 ust. 2c updop i w art. 41 ust. 4d i 10 updof . Tak wynika z projektów rozporządzeń, które opublikowano na początku tego miesiąca.

Aktualność
07.12.2023 05:00 Podatki

Mąż chciał rozliczyć PIT wspólnie z całkowicie ubezwłasnowolnioną żoną - chodziło o wydatki na likwidację barier architektonicznych i technicznych, które nie były refundowane ze środków PFRON. Skarbówka odmówiła, wskazując, że ubezwłasnowolnienie żony spowodowało ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej. Nie został zatem spełniony jeden z warunków wspólnego opodatkowania małżonków. Osoba opiekująca

Aktualność
06.12.2023 05:00 Podatki

Przygotowano projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie składania deklaracji i podań. Zmiany dotyczą m.in. danych autoryzujących, którymi można się logować do zeznań rocznych PIT. Pozostałe zmiany dotyczą składania deklaracji przez funkcjonariuszy służb specjalnych oraz mają charakter aktualizujący, porządkujący bądź ujednolicający.

Aktualność
06.12.2023 05:00 Podatki

Od początku 2024 r. przestaje obowiązywać dwuletni okres niestosowania przepisów o minimalnym podatku dochodowym. Tym samym przy rozliczeniu rocznym za 2024 r. podatnicy będą musieli wziąć pod uwagę możliwość bycia opodatkowanym tym podatkiem.

Aktualność
06.12.2023 05:00 Podatki

Wnioskodawcą był przedsiębiorca specjalizujący się w oprogramowaniu, który 13 czerwca 2022 r., złożył wniosek o wpis do CEiDG, rozpoczynając działalność gospodarczą od 1 lipca. Podczas składania wniosku VAT-R, przez nieuwagę, zaznaczył punkt 29, wskazując na korzystanie ze zwolnienia podatkowego, podczas gdy zamierzał być podatnikiem VAT czynnym. W praktyce przez ponad rok, prowadził działalność jako

Aktualność
05.12.2023 05:00 Podatki

Od 1 stycznia 2024 r. podatek PCC dla kupujących szóstą i kolejną nieruchomość wzrośnie do 6%.

Aktualność
05.12.2023 05:00 Podatki

1 stycznia 2024 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego. Głównym celem nowelizacji jest usprawnienie procesu egzaminacyjnego.

Aktualność
05.12.2023 05:00 Podatki

Wnioskodawcami byli mężczyzna oraz jego żona, którzy jako wspólni kredytobiorcy, zawarli umowę kredytu hipotecznego indeksowanego do franka szwajcarskiego w 2006 roku. Sąd w 2021 roku uznał tę umowę za nieważną z powodu niewłaściwych klauzul stosowanych przez bank. W wyniku tego orzeczenia, bank w 2022 roku zwrócił wnioskodawcy niesłusznie pobrane świadczenia oraz odsetki za opóźnienie w wypłacie.

Aktualność
05.12.2023 05:00 Podatki

Już dziś warto zalogować się do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) i testować jego możliwości. Sposób logowania będzie się różnił w zależności od tego, czy użytkownikiem jest osoba fizyczna, czy spółka. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zapraszają na ogólnopolski cykl spotkań on-line mający przybliżyć główne założenia KSeF mikroprzedsiębiorcom.

Aktualność
04.12.2023 05:00 Podatki

Pocztą elektroniczną rozsyłane są fałszywe wiadomości, których autor podszywa się pod Ministerstwo Finansów i informuje o zwrocie podatku. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa nie wysyłają tego typu wiadomości do podatników.

Aktualność
04.12.2023 05:00 Podatki

Od 1 stycznia 2024 r. podwyższona zostanie wysokość maksymalnej kary porządkowej, którą można nałożyć w postępowaniu podatkowym na stronę, pełnomocnika strony, świadka lub biegłego. Maksymalny limit kary będzie wynosił 3700 zł (w 2023 r. była to kwota 3300 zł) – art. 262 Ordynacji podatkowej.

Aktualność
04.12.2023 05:00 Podatki

Od 1 stycznia 2025 r, podatnicy CIT będą elektronicznie przekazywać prowadzone księgi rachunkowe. Ministerstwo Finansów opublikowało rozporządzenie, w którym określa o jakie dane będzie należało uzupełnić tak przekazane księgi. Projektowane rozporządzenie ma obowiązywać 1 stycznia 2025 r.

Aktualność
04.12.2023 05:00 Podatki

Wnioskodawczyni w 2022 roku zakupiła agregat prądotwórczy w celu zabezpieczenia dostawy prądu do pompy ciepła zakupionej w 2021 r. Pompa ciepła jest jedynym źródłem ogrzewania w domu kobiety. W związku z tym zainteresowana zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy można dokonać odliczenia kosztów zakupu agregatu w ramach ulgi termomodernizacyjnej za 2023 rok.

Aktualność
01.12.2023 05:00 Podatki

Eksperci są zaskoczeni danymi dotyczącymi wybranych ulg z rozliczenia PIT za 2022 rok. W porównaniu z rokiem wcześniejszym, skorzystano z ponad 36% mniej odliczeń zmniejszających podstawę opodatkowania z tytułu kosztów uzyskania przychodów, poniesionych na działalność badawczo-rozwojową. Z kolei łączna kwota zmalała o niespełna 3%. Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że ww. rozwiązanie wybrali przede

Aktualność
01.12.2023 05:00 Podatki

Polska zajęła 33. miejsce w rankingu International Tax Competitiveness Index 2023 (ITCI) na 38 systemów podatkowych państw Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), zatem spadła o pięć miejsc niżej w porównaniu do roku 2022. Na czele uplasowała się Estonia, z kolei z najniższym wynikiem ranking zamyka Kolumbia.

Aktualność
01.12.2023 05:00 Podatki

Rzecznik MŚP sprzeciwia się godzącej w interes przedsiębiorców profiskalnej wykładni przepisów dotyczących obciążania ich najwyższą stawką podatku od nieruchomości. Sam fakt posiadania nieruchomości przez przedsiębiorcę nie jest bowiem wystarczający do uznania związku tej nieruchomości z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Poprzednia Następna