Porady i artykuły

Artykuł aktualny

W 2024 r. wejdą w życie zmiany w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Najważniejsze z nich dotyczą wysokości i ustalania płacy minimalnej, nowych limitów podatkowych świadczeń pracowniczych oraz emerytur pomostowych dla pracowników.

Artykuł aktualny
15.11.2023 Ubezpieczenia

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe terminy składania korekt dokumentów rozliczeniowych przez płatników składek. Dokumenty za okres od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2021 r. mogą być korygowane i przekazane do ZUS wyłącznie do 1 stycznia 2024 r. Po tym terminie jedynie ZUS będzie mógł sporządzić korekty dokumentów, ale na podstawie prawomocnej decyzji lub wyroku sądowego.

Artykuł aktualny
08.11.2023 Ubezpieczenia

Zasady wypłaty wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłków z ubezpieczenia społecznego na przełomie lat 2023/2024 nie zmieniły się. Obowiązują w tym zakresie te same reguły, co w latach ubiegłych.

Artykuł aktualny
08.11.2023 Ubezpieczenia

W sierpniu 2023 r. ZUS zaktualizował komentarz do ustawy zasiłkowej. Przedstawił w nim inne niż dotychczas stanowisko dotyczące wliczania do podstawy wymiaru zasiłku (wynagrodzenia chorobowego) przychodu z umowy cywilnoprawnej zawartej z własnym pracownikiem. Uznał, że przychód z takiej umowy należy wliczyć do podstawy zasiłkowej, jeżeli został on wypłacony w okresie uwzględnianym w tej podstawie.

Artykuł aktualny
08.11.2023 Ubezpieczenia

ZUS w trakcie kontroli niejednokrotnie żąda od płatnika składek – oprócz umów o pracę, umów zlecenia zawartych z ubezpieczonymi, list płac itp. – także umów handlowych lub o współpracy łączących go z innymi podmiotami oraz dokumentacji finansowej (często faktur) dotyczącej tych umów. Takie postępowanie organu kontrolnego wywołuje protesty płatników składek. Na żądanie przedłożenia umów handlowych i

Artykuł aktualny

W zasadzie każdy z oferowanych benefitów stanowi dla pracowników opodatkowany i oskładkowany przychód ze stosunku pracy. Jednak po spełnieniu określonych warunków istnieje możliwość zaoszczędzenia na ww. należnościach publicznoprawnych od przekazanych świadczeń. W przypadku wątpliwości w kwestii dopuszczalności wyłączenia danego świadczenia z podstawy wymiaru podatku i składek ZUS rekomendujemy, aby

Artykuł aktualny
11.10.2023 Podatki Ubezpieczenia

Ustawa z 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym wprowadza nowy produkt w III filarze, który umożliwia dobrowolne gromadzenie środków z przeznaczeniem na dodatkową emeryturę oraz kontynuację oszczędzania w OIPE w razie zmiany państwa zamieszkania na terenie UE. Ustawodawca wprowadził podatkowe ulgi dla oszczędzających. Oszczędzanie w OIPE nie jest powiązane z zatrudnieniem

Artykuł aktualny
11.10.2023 Podatki Ubezpieczenia

W procesie rozliczeń płacowych pracodawcy muszą zwracać szczególną uwagę m.in. na roczny limit dotyczący podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych oraz próg podatkowy. W 2023 r. chodzi odpowiednio o kwoty 208.050 zł oraz 120.000 zł. Przekroczenie tych kwot wymusza zmiany w naliczeniach składkowo-podatkowych oraz wpływa na ustalanie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych i wysokość potrąceń dokonywanych

Artykuł aktualny

Kalendarium wydarzeń październik 2023 r. Sąd Najwyższy przychylił się do stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy wskazującego, że uruchomienie wypożyczalni sprzętu sportowego czy biblioteki w placówce, która zasadniczo jest nastawiona na handel, aby prowadzić działalność handlową w niedziele, stanowi obejście prawa. W wyroku z 13 września 2023 r. (sygn. akt III KK 155/23) Sąd Najwyższy wskazał, że zorganizowanie

Poprzednia Następna