Porady i artykuły

Artykuł aktualny

Od 1 lipca 2024 r. zmieni się kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, która będzie obowiązywać do grudnia br. Stawka wzrośnie z 4242 zł do 4300 zł dla pełnego etatu. To oznacza, że niektóre świadczenia zależne od kwoty minimalnej płacy również wzrosną. Od 1 lipca 2024 r. podwyższona zostanie także stawka godzinowa dla zleceniobiorców z 27,70 zł do 28,10 zł brutto.

Artykuł aktualny
13.05.2024 Ubezpieczenia

Pracodawcy często zatrudniają studentów na umowę zlecenie. Zawarcie z nimi umowy zlecenia jest bowiem bardzo korzystne ze względu na brak obowiązku opłacania składek ZUS i podatku. Są jednak przypadki, gdy umowy takie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom. Obowiązek oskładkowania takiego zlecenia powstaje w następnym dniu po utracie statusu studenta lub z datą ukończenia 26 lat.

Artykuł aktualny
13.05.2024 Ubezpieczenia

Potrąceń z zasiłków z ubezpieczenia społecznego (w tym świadczenia rehabilitacyjnego) należy dokonywać na zasadach przewidzianych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czyli w tzw. ustawie emerytalnej. Przy ich realizacji należy przestrzegać górnej granicy potrącenia oraz kwoty wolnej od potrąceń. Kwoty wolne od potrąceń z zasiłków zmieniają się wraz ze wzrostem najniższej

Artykuł aktualny

Przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników oraz niektórzy przedsiębiorcy zatrudniający pracowników mogą zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej. W niniejszej publikacji omówione zostaną zasady zawieszania działalności gospodarczej oraz skutki podatkowe i składkowe takiej decyzji. Wyjaśnione zostaną również zasady prowadzenia pkpir i ksiąg rachunkowych w tym okresie.

Artykuł aktualny
08.05.2024 Ubezpieczenia

Jeżeli osoba jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę i prowadzi działalność gospodarczą w dwóch różnych państwach UE, obejmuje ją w zakresie zabezpieczenia społecznego zasadniczo tylko ustawodawstwo tego państwa, w którym jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę.

Artykuł aktualny

Kalendarium wydarzeń kwiecień 2024 r. Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, który opłaca składki na ubezpieczenia społeczne w KRUS, musi do 31 maja 2024 r. złożyć w KRUS zaświadczenie z urzędu skarbowego (lub oświadczenie) o wysokości należnego podatku dochodowego od przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym. Jeżeli termin ten nie zostanie zachowany lub zostanie przekroczony

Artykuł aktualny
18.04.2024 Ubezpieczenia

Przygotowane na podstawie aktów prawnych opublikowanych od 16 marca do 17 kwietnia 2024 r. Nie zmieniła się natomiast składka wypadkowa w ryczałtowej wysokości (dla płatników rozliczających składki za nie więcej niż dziewięciu ubezpieczonych, a więc i tych opłacających składki wyłącznie za siebie). Ci płatnicy nadal będą ją opłacać w wysokości 1,67% (50% najwyższej stopy procentowej składki ustalonej

Artykuł aktualny
15.04.2024 Ubezpieczenia

Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, który opłaca składki na ubezpieczenia społeczne w KRUS, musi do 31 maja 2024 r. złożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (lub oświadczenie) o wysokości należnego podatku dochodowego od przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym. W przypadku niedochowania tego terminu albo przekroczenia dopuszczalnego limitu kwoty podatku dochodowego

Artykuł aktualny
11.04.2024 Ubezpieczenia

Od 1 kwietnia 2024 r. zmianie uległy m.in. stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe dla niektórych grup działalności. Wynika to z nowelizacji rozporządzenia w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. Nie zmieniły się natomiast zasady ustalania stopy procentowej

Artykuł aktualny
11.04.2024 Ubezpieczenia

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne zależy od tego, jaki rodzaj pozarolniczej działalności prowadzi płatnik składek i jaką formę opodatkowania (przychodów z tej działalności) stosuje. Niektórzy płatnicy składek (przedsiębiorcy) mają obowiązek sporządzenia rocznego rozliczenia składki zdrowotnej w terminie do 20 maja 2024 r. Dotyczy to tych przedsiębiorców, w przypadku których wysokość

Artykuł aktualny
09.04.2024 Ubezpieczenia

W uchwale z 21 lutego 2024 r. (III UZP 8/23) Sąd Najwyższy uznał, że większościowy wspólnik dwuosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (posiadający 99% udziałów) nie podlega ubezpieczeniom społecznym tak jak jedyny wspólnik sp. z o.o.

Artykuł aktualny
08.04.2024 Ubezpieczenia

Płatnicy składek niebędący jednocześnie płatnikami zasiłków, w przypadku niezdolności do pracy swoich pracowników lub zleceniobiorców, muszą przekazać do ZUS stosowne dokumenty, na podstawie których zostanie wypłacone świadczenie. Są one różne w zależności od rodzaju zasiłku (np. chorobowy, opiekuńczy, macierzyński) oraz formy zatrudnienia (np. w przypadku pracowników pracodawca przekazuje do ZUS zaświadczenie

Artykuł aktualny
08.04.2024 Ubezpieczenia

W 2024 r. nowi przedsiębiorcy po raz pierwszy dokonają rocznego rozliczenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne i składki zdrowotnej. Natomiast pozostała część płatników składek prowadzących pozarolniczą działalności gospodarczą posiada już doświadczenie w tym zakresie z roku ubiegłego. Jednak wszystkie wymienione podmioty obowiązuje nowa podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

Artykuł aktualny
05.04.2024 Ubezpieczenia

Rolnicy i domownicy jednocześnie prowadzący działalność gospodarczą lub przy niej współpracujący, jeśli podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników, mają obowiązek złożenia w KRUS do 31 maja 2024 r. zaświadczenia albo oświadczenia, że kwota podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekroczyła rocznej kwoty granicznej. Jeżeli kwota podatku przekroczy graniczną

Poprzednia Następna