Porady i artykuły

Artykuł aktualny
18.04.2024 Ubezpieczenia

Przygotowane na podstawie aktów prawnych opublikowanych od 16 marca do 17 kwietnia 2024 r. Nie zmieniła się natomiast składka wypadkowa w ryczałtowej wysokości (dla płatników rozliczających składki za nie więcej niż dziewięciu ubezpieczonych, a więc i tych opłacających składki wyłącznie za siebie). Ci płatnicy nadal będą ją opłacać w wysokości 1,67% (50% najwyższej stopy procentowej składki ustalonej

Artykuł aktualny
15.04.2024 Ubezpieczenia

Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, który opłaca składki na ubezpieczenia społeczne w KRUS, musi do 31 maja 2024 r. złożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (lub oświadczenie) o wysokości należnego podatku dochodowego od przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym. W przypadku niedochowania tego terminu albo przekroczenia dopuszczalnego limitu kwoty podatku dochodowego

Artykuł aktualny
11.04.2024 Ubezpieczenia

Od 1 kwietnia 2024 r. zmianie uległy m.in. stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe dla niektórych grup działalności. Wynika to z nowelizacji rozporządzenia w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. Nie zmieniły się natomiast zasady ustalania stopy procentowej

Artykuł aktualny
11.04.2024 Ubezpieczenia

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne zależy od tego, jaki rodzaj pozarolniczej działalności prowadzi płatnik składek i jaką formę opodatkowania (przychodów z tej działalności) stosuje. Niektórzy płatnicy składek (przedsiębiorcy) mają obowiązek sporządzenia rocznego rozliczenia składki zdrowotnej w terminie do 20 maja 2024 r. Dotyczy to tych przedsiębiorców, w przypadku których wysokość

Artykuł aktualny
09.04.2024 Ubezpieczenia

W uchwale z 21 lutego 2024 r. (III UZP 8/23) Sąd Najwyższy uznał, że większościowy wspólnik dwuosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (posiadający 99% udziałów) nie podlega ubezpieczeniom społecznym tak jak jedyny wspólnik sp. z o.o.

Artykuł aktualny
08.04.2024 Ubezpieczenia

Płatnicy składek niebędący jednocześnie płatnikami zasiłków, w przypadku niezdolności do pracy swoich pracowników lub zleceniobiorców, muszą przekazać do ZUS stosowne dokumenty, na podstawie których zostanie wypłacone świadczenie. Są one różne w zależności od rodzaju zasiłku (np. chorobowy, opiekuńczy, macierzyński) oraz formy zatrudnienia (np. w przypadku pracowników pracodawca przekazuje do ZUS zaświadczenie

Artykuł aktualny
08.04.2024 Ubezpieczenia

W 2024 r. nowi przedsiębiorcy po raz pierwszy dokonają rocznego rozliczenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne i składki zdrowotnej. Natomiast pozostała część płatników składek prowadzących pozarolniczą działalności gospodarczą posiada już doświadczenie w tym zakresie z roku ubiegłego. Jednak wszystkie wymienione podmioty obowiązuje nowa podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

Artykuł aktualny
05.04.2024 Ubezpieczenia

Rolnicy i domownicy jednocześnie prowadzący działalność gospodarczą lub przy niej współpracujący, jeśli podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników, mają obowiązek złożenia w KRUS do 31 maja 2024 r. zaświadczenia albo oświadczenia, że kwota podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekroczyła rocznej kwoty granicznej. Jeżeli kwota podatku przekroczy graniczną

Artykuł aktualny

Kalendarium wydarzeń kwiecień 2024 r. Nie zmieniła się natomiast składka wypadkowa w ryczałtowej wysokości (dla płatników rozliczających składki za nie więcej niż 9 ubezpieczonych, a więc i tych opłacających składki wyłącznie za siebie). Ci płatnicy nadal będą ją opłacać w wysokości 1,67% (50% najwyższej stopy procentowej składki ustalonej dla grup działalności na dany okres). MF przygotowało projekt

Artykuł aktualny
05.04.2024 Ubezpieczenia

W zaświadczeniu przygotowanym na potrzeby ZUS płatnik składek wykazuje wysokość otrzymanych przez osoby pobierające zasiłki i świadczenia przedemerytalne przychodów, które stanowią podstawę wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe, oraz wypłaconych świadczeń w razie choroby i macierzyństwa. Zaświadczenie należy przekazać do 31 maja 2024 r.

Artykuł aktualny
13.03.2024 Ubezpieczenia

W nowym okresie składkowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2024 r. stopy procentowe składek na ubezpieczenie wypadkowe według PKD uległy zmianie. Nie zmieniła się natomiast składka wypadkowa w ryczałtowej wysokości (dla płatników rozliczających składki za nie więcej niż 9 ubezpieczonych, a więc i tych opłacających składki wyłącznie za siebie). W okresie od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r. wynosi

Artykuł aktualny
13.03.2024 Ubezpieczenia

W okresie od 1 kwietnia do 31 lipca 2024 r. ubezpieczeni ponownie mogą wybrać sposób oszczędzania składki emerytalnej. Składka ta może być w całości przekazywana do ZUS albo jej część ZUS może przekazać do otwartego funduszu emerytalnego (OFE). Osoby, które np. chcą zmienić podjętą wcześniej decyzję, muszą w czasie trwania „okna transferowego” przekazać do ZUS stosowne oświadczenie.

Artykuł aktualny
13.03.2024 Ubezpieczenia

Płatnicy składek, którzy wypłacają swoim pracownikom i zleceniobiorcom zasiłki finansowane z FUS (tj. chorobowe, macierzyńskie oraz opiekuńcze a także świadczenia rehabilitacyjne), od 1 marca 2024 r. zastosują wyższe kwoty wolne od potrąceń, w sytuacji gdy zasiłki objęte są egzekucją sądową lub administracyjną.

Artykuł aktualny
09.03.2024 Ubezpieczenia

Pracodawcy i zleceniodawcy będący płatnikami zasiłków mają obowiązek ustalania okoliczności i przyczyn wypadków, jakim ulegają ubezpieczeni, jak również prawa do świadczeń przysługujących im z tego tytułu. Zasiłek chorobowy, zasiłek wyrównawczy czy świadczenie rehabilitacyjne przysługują w takiej sytuacji z ubezpieczenia chorobowego albo wypadkowego. Decyduje o tym rodzaj wypadku. Przy ustalaniu prawa

Artykuł aktualny
07.03.2024 Ubezpieczenia

Przedsiębiorca może łączyć wykonywanie działalności gospodarczej z innymi formami zarobkowania. Najczęściej będą to umowa o pracę i umowa cywilnoprawna. W zależności od wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tych innych równolegle trwających tytułów do objęcia tymi ubezpieczeniami i obowiązującej przedsiębiorcę podstawy wymiaru składek możliwe będą oszczędności w zobowiązaniach

Poprzednia Następna