Porady i artykuły

Artykuł aktualny

W 2024 r. wejdą w życie zmiany w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Najważniejsze z nich dotyczą wysokości i ustalania płacy minimalnej, nowych limitów podatkowych świadczeń pracowniczych oraz emerytur pomostowych dla pracowników.

Artykuł aktualny
14.11.2023 Kadry i płace

Od 1 stycznia 2024 r. katalog składników wynagrodzenia, które nie są uwzględniane przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia porównywanego z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększy się o dodatek za szczególne warunki pracy. Skutkiem tej zmiany ma być zwiększenie wynagrodzenia otrzymywanego przez pracownika uprawnionego do tego dodatku.

Artykuł aktualny
12.11.2023 Kadry i płace

Zawarcie z własnym pracownikiem umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenia lub o dzieło) nie może dotyczyć czynności, które są wykonywane na podstawie umowy o pracę. W przeciwnym razie takie postępowanie może zostać uznane za próbę obejścia przepisów prawa. Natomiast do celów ubezpieczeniowych umowa cywilnoprawna (np. umowa zlecenia bądź o dzieło) zawarta z własnym pracownikiem traktowana jest na równi

Artykuł aktualny
09.11.2023 Kadry i płace

Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że uzależnianie prawa niepełnoetatowców do dodatku za pracę ponad ustalony wymiar czasu pracy od postanowień umowy o pracę dyskryminuje tych pracowników. Nierówne traktowanie pracowników w zakresie wynagradzania za pracę wykonywaną ponad określony w umowie o pracę wymiar jest niezgodne z prawem Unii Europejskiej.

Artykuł aktualny
09.11.2023 Kadry i płace

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19 od 1 lipca 2023 r. spowodowało konieczność przeprowadzenia zawieszonych na czas epidemii zaległych okresowych badań lekarskich oraz okresowych szkoleń bhp. Pracodawcy mają na to czas do 28 grudnia 2023 r.

Artykuł aktualny
08.11.2023 Kadry i płace

Umożliwienie pracodawcom większej swobody organizacji stanowisk pracy z monitorami ekranowymi przewiduje nowelizacja rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Nowe przepisy wprowadzają także obowiązek refundacji pracownikowi zakupu szkieł kontaktowych do pracy z komputerem.

Artykuł aktualny
08.11.2023 Kadry i płace

Pracodawca może zdecydować się na zlecenie podmiotowi zewnętrznemu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego przez pracownika. W takiej sytuacji konieczne jest przekazanie kontrolującemu pisemnego pełnomocnictwa od pracodawcy. Ponadto z uwagi na ciążące na pracodawcy będącym administratorem danych osobowych pracowników obowiązki związane z ochroną tych danych potrzebne

Artykuł aktualny
06.11.2023 Kadry i płace

Od 17 listopada 2023 r. obowiązuje nowelizacja rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Pracodawcy muszą dostosować takie stanowiska pracy do nowych wymogów bhp określonych w załączniku do rozporządzenia. Mają na to czas do 16 maja 2024 r.

Artykuł aktualny
06.11.2023 Kadry i płace

Właściwie prowadzona ewidencja czasu pracy ma ułatwić pracodawcy zachowanie norm czasu pracy i odpoczynków, a także pozwolić na prawidłowe obliczenie wynagrodzenia pracownika i innych przysługujących mu świadczeń związanych z pracą. Musi zatem nie tylko zawierać godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, ale także odnotowywać wszelkie nieobecności i ich powody. Może być prowadzona w formie papierowej

Poprzednia Następna