Artykuł aktualny

Kalendarium wydarzeń kwiecień 2024 r. Nie zmieniła się natomiast składka wypadkowa w ryczałtowej wysokości (dla płatników rozliczających składki za nie więcej niż 9 ubezpieczonych, a więc i tych opłacających składki wyłącznie za siebie). Ci płatnicy nadal będą ją opłacać w wysokości 1,67% (50% najwyższej stopy procentowej składki ustalonej dla grup działalności na dany okres). MF przygotowało projekt

Aktualność
02.04.2024 09:43 Rachunkowość firm

Ministerstwo Finansów opublikowało odpowiedź na interpelację poselską w sprawie projektowanych zmian w obowiązku badania sprawozdań finansowych. W projekcie zmiany ustawy o rachunkowości zaproponowano podniesienie o 25% progów określających obowiązek poddania badaniu sprawozdania finansowego jednostek. Ministerstwo odniosło się również do propozycji ograniczenia obowiązku badania wyłącznie do jednostek

Aktualność
28.03.2024 05:00 Podatki Rachunkowość firm

Dla podatników, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym termin na złożenie zeznania CIT-8 za 2023 rok upłynie 2 kwietnia 2024 roku. Natomiast do 31 marca 2024 r. firmy powinny dokonać wstępnego zamknięcia ksiąg oraz sporządzić roczne sprawozdanie finansowe za ubiegły rok. Fakt, ze 31 marca wypada w tym roku w niedzielę Wielkanocną nie ma wpływu na ostateczny termin sporządzenia sprawozdania

Aktualność
25.03.2024 12:54 Rachunkowość firm

Ustawa o rachunkowości nakłada na kierownika jednostki obowiązek zapewnienia sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawienia go właściwym organom. Tym samym wstępne zamknięcie ksiąg rachunkowych za rok obrotowy, który zakończył się 31 grudnia 2023 r. powinno nastąpić nie później niż do 31 marca 2024 r. Fakt, ze 31 marca wypada w

Aktualność
18.03.2024 05:00 Rachunkowość firm

Sprawozdanie finansowe to jeden z ważniejszych dokumentów w firmie, który zawiera podstawowe informacje o rocznej działalności przedsiębiorstwa, ujęte pod względem finansowym. Jeżeli rok obrotowy w firmie pokrywa się z rokiem kalendarzowym termin na sporządzenie sprawozdania za 2023 rok to 31 marca 2024 roku. Jak prawidłowo podpisać sprawozdanie oraz złożyć odmowy podpisu? Jak dotrzymać terminu gdy

Artykuł aktualny
11.03.2024 Rachunkowość firm

Jednostki, których rok obrotowy jest identyczny z rokiem kalendarzowym, są zobowiązane w terminie do 31 marca 2024 r. do przygotowania sprawozdania finansowego za rok 2023, a następnie do jego zatwierdzenia przed 30 czerwca 2024 r. Jeśli po dniu bilansowym, a przed dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego, wystąpiły zdarzenia (zarówno korzystne, jak i niekorzystne) istotnie wpływające na dane wykazane

Aktualność
01.03.2024 14:50 Rachunkowość firm

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów. Projekt dostosowuje polskie prawo do unijnej dyrektywy, która dotyczy przeciwdziałania unikaniu opodatkowania. Nowe przepisy przewidują, że duże wielonarodowe przedsiębiorstwa będą musiały publicznie ujawnić sprawozdania związane z podatkiem dochodowym płaconym

Artykuł aktualny
11.02.2024 Rachunkowość firm

Chociaż sprawozdania finansowe już od 2018 r. składane są wyłącznie w formie elektronicznej i podpisywane za pomocą podpisu elektronicznego, to nadal występują wątpliwości dotyczące tych czynności. Przedstawiamy te najczęściej się pojawiające.

Artykuł aktualny
11.02.2024 Rachunkowość firm

Należności w trakcie roku obrotowego należy ujmować w księgach rachunkowych w wartości nominalnej, czyli faktycznie należnej od kontrahenta. Na koniec roku obrotowego jednostki są jednak zobowiązane do ustalenia stanu należności w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące tę należność. Wskazujemy, jak powinno się analizować należności

Artykuł aktualny

Od 1 stycznia 2024 r. część sprzedawców ma obowiązek pobierać opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. W opracowaniu omawiamy ten obowiązek oraz podatkowe skutki pobierania takich opłat wraz z ich ewidencją księgową.

Aktualność
26.01.2024 12:09 Rachunkowość firm

Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o rachunkowości wdrażającym dyrektywę unijną w zakresie nałożenia obowiązku publicznego ujawniania sprawozdania o podatku dochodowym w podziale na kraje, w tym także ze wskazaniem tzw. rajów podatkowych. Prace nad tym projektem zaplanowane są na I kwartał 2024 r.

Aktualność
25.01.2024 05:00 Rachunkowość firm

Przedstawiamy ściągę księgowego, z której dowiedzą się Państwo: kto jest zobowiązany do składania sprawozdań finansowych i w jakiej formie, kto i jak podpisuje e-sprawozdania finansowe, kto podpisuje sprawozdania w jednostkach kierowanych przez organ wieloosobowy, w jakiej formie przesyłać dokumenty związane z e-sprawozdaniem, kiedy i gdzie złożyć e-sprawozdanie finansowe oraz gdzie i kto przesyła

Aktualność
02.01.2024 13:06 Rachunkowość firm

W związku z opublikowaniem średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień bilansowy (kurs z dnia 29 grudnia 2023 r. który wyniósł 4,3480 zł/euro) znane są już progi aktywów i przychodów zobowiązujących niektóre jednostki (spółki z o.o., spółki jawne, partnerskie, komandytowe, cywilne oraz przedsiębiorstwa osób fizycznych) do zbadania sprawozdań finansowych za rok 2024. Wynoszą

Aktualność
29.12.2023 14:53 Rachunkowość firm

25 grudnia 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) w którym zawarte są europejskie standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS), z których jednostki mają korzystać na potrzeby prowadzenia sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju. Przepisy w tym zakresie będą miały zastosowanie od dnia 1 stycznia 2024 r. w odniesieniu do lat obrotowych rozpoczynających się

Aktualność
14.12.2023 15:52 Rachunkowość firm

Od 1 stycznia 2024 r. obowiązuje rozporządzenie określające:

Poprzednia Następna